Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4780/KH-UBND năm 2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015

Số hiệu: 4780/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 03/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4780/KH-UBND

Bến Tre, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2013-2015

Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức gắn với Chương trình tổng thể cải cách hành chính, tạo bước đột phá trong hoạt động công vụ, công chức của tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với quá trình thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh.

- Thống nhất về nhận thức và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải có chương trình, tiến độ thực hiện thích hợp và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh.

II. MỤC TIÊU

+ 100% các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố được phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch.

+ Xây dựng và ban hành theo quy định 100% các chức danh và tiêu chuẩn công chức trong các cơ quan hành chính thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức và thi nâng ngạch công chức, từng bước thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức.

+ Thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý: Cấp phó sở, ban, ngành tỉnh; trưởng, phó phòng cấp tỉnh và cấp huyện.

+ Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ; xây dựng quy trình đánh giá công chức, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng; triển khai việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

+ Xây dựng và thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật theo quy định hiện hành.

+ Thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

+ Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

+ 100% các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Xây dựng và triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh:

a) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức:

a) Triển khai kịp thời các quy định về tuyển dụng công chức. Xây dựng bộ câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lực của cơ quan, đơn vị cần tuyển dụng.

b) Thực hiện tốt các quy định, quy chế về tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh.

c) Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài.

d) Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

3. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng. Thực hiện các quy định về chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý:

a) Thực hiện tuyển chọn lãnh đạo cấp phó thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, cấp trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

b) Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phó thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; cấp trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

c) Ban hành các quy định:

- Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý cơ quan hành chính thuộc tỉnh.

- Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

d) Thực hiện chế độ tập sự, thực tập công chức lãnh đạo quản lý gắn với điều động, luân chuyển để đào tạo công chức lãnh đạo.

4. Thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ:

a) Triển khai thực hiện quy định về chế độ tiến cử, giới thiệu người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ.

b) Tiếp tục tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành và triển khai thực hiện các quy định về cơ chế chính sách đối với công chức:

- Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Quy định về cơ chế, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.

5. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá công chức, việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của công chức; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức. Chú trọng thành tích, kết quả công tác của công chức, coi đó là thước đo để đánh giá trình độ, năng lực của công chức; sửa đổi, bổ sung và ban hành quy trình đánh giá công chức đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác. Trên cơ sở kết quả đánh giá công chức, thực hiện cơ chế giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với công chức lãnh đạo.

6. Triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công chức. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức; đưa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp.

7. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2015.

8. Tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

a) Rà soát, sửa đổi bổ sung quy định về chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

b) Tổ chức thực hiện tốt chính sách thu hút đối với sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy được tuyển dụng về công tác tại xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt chế độ, chính sách đãi ngộ đối với công chức biệt phái về giữ chức danh Phó Chủ tịch cấp xã.

c) Thực hiện việc khoán kinh phí đối với chức danh không chuyên trách ở ấp, khu phố theo nguyên tắc: Người kiêm nhiều chức danh thì hưởng phụ cấp cao hơn, khắc phục việc tăng thêm số lượng các chức danh không chuyên trách.

9. Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

a) Thực hiện chế độ sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Thực hiện chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức trong hoạt động công vụ.

c) Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

10. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác (nếu có) theo phân cấp ngân sách ban hành.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hằng năm được giao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tổ chức, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về cải cách chế độ công vụ, công chức trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Nội vụ) và Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Tài chính:

Cân đối, bố trí hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách hằng năm của tỉnh để thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; đồng thời khai thác các nguồn lực khác (nếu có) để bố trí cho quá trình thực hiện.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp:

Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan để đôn đốc, giám sát và hoàn thiện các văn bản có liên quan về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Phối hợp và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch này. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp và báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015. Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Hạo

 

NHỮNG NỘI DUNG CHI TIẾT TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ CÔNG CHỨC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4780/KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

 

 

 

1

Trình UBND tỉnh Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

09/10/2013

Sở Nội vụ

 

 

2

Trình UBND tỉnh Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính

20/10/2013

Sở Nội vụ

 

 

3

Trình Bộ Nội vụ 2 đề án vị trí việc làm

31/10/2013

Sở Nội vụ

VP.UBND tỉnh

 

4

Lập kế hoạch thí điểm xây dựng đề án VTVL 02 cơ quan hành chính và 01 đơn vị sự nghiệp

Tháng 10/2013

Sở Nội vụ

 

 

5

Hoàn chỉnh các đề án thí điểm trình Bộ Nội vụ thẩm định và cho ý kiến để nhân rộng mô hình thí điểm

Quý 1/2014

Sở Nội vụ

VP.UBND tỉnh

 

II

ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC, THI NÂNG NGẠCH

 

 

 

 

6

Thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh

27/9/2013

Sở Nội vụ

VP.UBND tỉnh, Sở GDĐT

 

7

Thi tuyển công chức theo vị trí việc làm và nguyên tắc cạnh tranh

Tháng 11/2013

Sở Nội vụ

VP.UBND tỉnh, Sở GDĐT

 

8

Lập kế hoạch thi tuyển công chức trên phần mềm máy tính

Quý 2/2014

Sở Nội vụ

 

 

III

THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

 

 

 

 

9

Lập kế hoạch thi tuyển chức danh phó giám đốc sở

Quý 1/2014

Sở Nội vụ

 

 

10

Lập kế hoạch thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương

Quý 1/2014

Sở Nội vụ

 

 

IV

BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA TỈNH

 

 

 

 

11

Sửa đổi hướng dẫn nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Quý 4/2013

Sở Nội vụ

 

 

12

Ban hành hướng dẫn thực hiện quy hoạch công chức, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước

Tháng 10/2013

Sở Nội vụ

 

 

13

Trình UBND tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Tháng 10/2013

Sở Nội vụ

 

 

14

Trình UBND tỉnh ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn

Tháng 12/2013

Sở Nội vụ

 

 

15

Xin chủ trương ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính

Quý 1/2014

Sở Nội vụ

VP.UBND tỉnh

 

16

Xin chủ trương ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương

Quý 1/2014

Sở Nội vụ

VP.UBND tỉnh

 

17

Xây dựng kế hoạch thực hiện chế độ tập sự, thực tập công chức lãnh đạo, quản lý gắn với điều động, luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo

Quý 2/2014

Sở Nội vụ

 

 

18

Đề xuất xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Quý 1/2014

Sở Nội vụ

VP.UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

 

19

Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Quý 4/2014

Sở Thông tin và TT

Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, TP

 

V

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC VÀO BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

20

Sửa đổi quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, chính sách thu hút nguồn nhân lực vào bộ máy nhà nước và quy định về công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.

Quý 1/2014

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành tỉnh

 

21

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng, chức danh và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Quý 4/2014

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành tỉnh

 

22

Tiếp tục thực hiện chính sách đãi ngộ đối với công chức biệt phái về giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Năm 2013, 2014

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành tỉnh

 

23

Trình UBND tỉnh ban hành chính sách nghỉ việc đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Quý 1/2014

Sở Nội vụ

 

 

24

Đề xuất thực hiện việc khoán kinh phí đối với chức danh không chuyên trách ở ấp, khu phố

Quý 4/2014

Sở Nội vụ

Sở Tài chính

 

VI

NÂNG CAO KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

25

Thành lập Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc

10/2013

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành tỉnh

 

26

Đề xuất thực hiện chế độ sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn nghiệp vụ

Quý 2/2014

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành tỉnh

 

27

Kiến nghị Trung ương tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương

Năm 2014, 2015

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành tỉnh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4780/KH-UBND năm 2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.918
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.82.216