Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 467/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 467/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 07/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự; Quyết định số 362/QĐ-BTP ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS); nhằm triển khai thi hành BLTTDS kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành BLTTDS như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành ph, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành BLTTDS bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

- Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành BLTTDS trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành BLTTDS; đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành BLTTDS;

- Có lộ trình cụ thể để bảo đảm BLTTDS được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn thành phố từ ngày 01/7/2016;

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến BLTTDS

a) Tổ chức biên soạn đề cương giới thiệu BLTTDS

- Cơ quan chỉ đạo: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: quý II năm 2016.

b) Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới của BLTTDS (dưới hình thức trực tuyến)

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan chịu trách nhiệm về nội dung: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội công chứng thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Giới thiệu, tuyên truyền BLTTDS trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng BLTTDS trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố tăng cường tin bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền những điểm mới của BLTTDS. Cập nhập tình hình triển khai thi hành Bộ luật trên địa bàn thành phố.

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn tuyên truyền BLTTDS trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, cơ quan và tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2016, năm 2017.

d) Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các tổ chức thành viên phổ biến, tuyên truyền các nội dung của BLTTDS cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về BLTTDS

a) Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội Luật gia thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Đối tượng được tập huấn: thành viên Hội đồng PHPBGDPL; báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện; đại diện các sở, ban, ngành liên quan; cán bộ pháp chế sở, ngành; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận; hội viên Hội Luật gia thành phố; tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên cơ sở.

- Thời gian thực hiện: quý IV năm 2016.

b) Tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ chấp hành viên

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

- Đối tượng được tập huấn: Chấp hành viên, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thi hành án dân sự thành phố, quận, huyện; thừa phát lại.

- Thời gian thực hiện: quý IV năm 2016.

c) Tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Hội Công chứng thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, các tổ chức bổ trợ tư pháp (luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, công chứng, thừa phát lại, bán đấu giá tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm).

- Đối tượng được tập huấn: luật sư, tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, giám định viên tư pháp, công chứng viên, thừa phát lại, đấu giá viên; cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: quý IV năm 2016.

d) Tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên, người làm công tác pháp luật trong ngành Tòa án, kiểm sát.

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chủ trì.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Đối tượng được tập huấn: thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên và các công chức khác của ngành Tòa án, Kiểm sát.

Thời gian thực hiện: năm 2016 và các năm tiếp theo.

đ) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, tổ chức khác theo tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể (trong trường học, cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp,...)

3. Hướng dẫn các cơ sở đào tạo rà soát, biên soạn lại giáo trình, chương trình học, tài liệu giảng dạy phù hợp với quy định của BLTTDS

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các cơ sở đào tạo rà soát, biên soạn lại hệ thống giáo trình, chương trình học, tài liệu giảng dạy khác có nội dung liên quan phù hợp với quy định mới của BLTTDS.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Trung ương.

4. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố liên quan đến BLTTDS

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố liên quan đến BLTTDS; tham mưu sửa đổi, bổ sung phù hợp với BLTTDS.

- Cơ quan chủ trì: các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát các văn bản do thành phố ban hành liên quan đến quy định của BLTTDS trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Cơ quan tổng hợp kết quả rà soát: Sở Tư pháp.

- Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/5/2016.

- Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Bộ Tư pháp trước ngày 05/6/2016.

5. Theo dõi thi hành pháp luật về tố tụng dân sự

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2016

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. S Tư pháp

- Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có trách nhiệm tham mưu, giúp Hội đồng chỉ đạo, phối hợp các ngành, các cấp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giới thiệu BLTTDS.

- Có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp tại Kế hoạch này.

- Là đầu mối tổng hợp, theo dõi đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan liên quan trong việc triển khai và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Trong phạm vi quản lý của mình, tổ chức triển khai thi hành BLTTDS theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/6/2016 kết quả thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí triển khai thi hành BLTTDS đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định.

4. Đ nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định pháp luật. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác triển khai thi hành BLTTDS thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các hoạt động triển khai trong năm 2016 chưa kịp thời bố trí trong dự toán ngân sách năm, các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính dự toán xin cấp kinh phí bổ sung để triển khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp, VPCP;
- TTTU, TTHĐND TP;
- UBMTTQVN TP;
- CT, các PCTUBNDTP;
- BCĐ cải cách Tư pháp TP;
- Hội đồng PHPBGDPL TP;
- TAND,VKSND TP;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Báo HP; Đài PT-THHP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐT TP;
- Hội LG TP; Đoàn LS TP; Hội CCTP;
- UBND quận, huyện;
- Hội đồng PHPBGDPL quận, huyện;
- CPVP;
- CV:NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 467/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


978

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102