Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 46/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 05/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đến cán bộ, công chức, viên chức và cho nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra tội phạm, Kiểm sát viên, Thẩm phán, cán bộ làm công tác nghiên cứu, thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng; bảo đảm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Công an tỉnh tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác tạm giữ, tạm giam; kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm, Kiểm sát viên, Thẩm phán, cán bộ làm công tác nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân.

b) Biên soạn, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cho cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm.

c) Phân công thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm công tác tham mưu; cán bộ trực tiếp làm công tác có liên quan đến hoạt động điều tra hình sự của cơ quan, đơn vị.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, gắn việc triển khai thi hành Luật với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật trong ngành mình.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tạm giữ, tạm giam

a) Nội dung: Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam gửi Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.

b) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2016.

3. Tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Công an tỉnh tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, trong đó tập trung 02 dự thảo, gồm:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Bộ Công an.

4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Công an tỉnh:

- Triển khai kế hoạch tập huấn nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc quyền quản lý, đặc biệt là đối với các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, cán bộ làm công tác điều tra, cán bộ làm công tác quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành cho phù hợp với quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, bất cập, bảo đảm việc quản lý giam giữ phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Tố tụng hình sự và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.

- Khảo sát toàn diện, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và lực lượng cho cơ sở giam giữ; đề xuất xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đã xuống cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh; bố trí đủ biên chế cán bộ, chiến sĩ cho Trại tạm giam, Nhà tạm giữ theo quy định của Bộ Công an.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham gia góp ý xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công.

c) Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan y tế trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện , cấp tỉnh xây dựng hoặc bố trí khu, buồng riêng để khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam.

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con của người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có thân nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

đ) Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; tổng hợp dự toán bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong dự toán chi ngân sách nhà nước giao cho Công an tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công an tỉnh tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; lập kế hoạch trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo đảm thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh.

g) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

h) UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và quản lý cơ sở giam giữ tại địa phương quản lý và chỉ đạo các cơ quan nhà nước ở địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở giam giữ; phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an làm tốt công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn.

i) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Giám sát, kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí triển khai Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. Riêng năm 2016, các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao đầu năm để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các đơn vị phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công.

2. Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Phú Yên; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CATPV11, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


804

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175