Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 444/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và Bộ luật tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 444/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 05/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự; Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính; Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự; thực hiện Công văn số 67-CV/TU ngày 24/3/2016 của Tỉnh ủy Quảng Bình về triển khai thi hành các bộ luật, luật vừa được Quốc hội khóa XIII ban hành liên quan đến hoạt động tư pháp, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và Bộ luật tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và Bộ luật tố tụng hình sự, xác định cụ thể các nội dung công việc, thi hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS), Luật tố tụng hành chính (LTTHC) và Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS), bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của BLTTDS, LTTHC, BLTTHS đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, sở, ngành và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành BLTTDS, LTTHC, BLTTHS trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc, sau ngày 01 tháng 07 năm 2016 BLTTDS, LTTHC, BLTTHS được thực hiện thống nhất, đầy đủ trên phạm vi toàn tỉnh.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các sở, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của BLTTDS, LTTHC, BLTTHS

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền BLTTDS, LTTHC, BLTTHS.

* Hội nghị ở cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

- Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan tư pháp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; đại diện Lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh và Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

* Hội nghị ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh; hội nghị ở cấp huyện, cấp xã

Sau hội nghị ở cấp tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị triển khai ở cấp xã.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Biên soạn đề cương tuyên truyền và tờ gấp, tờ rơi về những điểm mới của BLTTDS, LTTHC, BLTTHS, xây dựng bộ tài liệu hỏi đáp và các tài liệu khác phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan khác.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLTTDS, LTTHC, BLTTHS trên báo chí, các phương tiện truyền thông và các hình thức khác.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng BLTTDS, LTTHC, BLTTHS.

- Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, các Tạp chí, Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của BLTTDS, LTTHC, BLTTHS, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành BLTTDS, LTTHC, BLTTHS.

- Sở Tư pháp tổ chức phát hành Bản tin Tư pháp, tờ gấp, sách bỏ túi có nội dung tuyên truyền về BLTTDS, LTTHC, BLTTHS cấp phát miễn phí cho các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.

d) Ngoài ra tùy theo điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương để lựa chọn hình thức phù hợp, đảm bảo tuyên truyền có hiệu quả BLTTDS, LTTHC, BLTTHS và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Tập huấn về BLTTDS, LTTHC, BLTTHS

a) Tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác Điều tra hình sự, cán bộ kỹ thuật hình sự, pháp y, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, quản lý giam giữ, cho Điều tra viên, Cán bộ Điều tra, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng, cán bộ cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra thuộc các cơ quan, ngành khác có liên quan.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

b) Tập huấn chuyên cho đội ngũ các chức danh bổ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư Quảng Bình, Hội Luật gia tỉnh, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Đối tượng tập huấn: Đơn vị, cá nhân đang thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016 và các năm tiếp theo.

c) Tập huấn chuyên sâu trong lĩnh vực Thi hành án hình sự và Thi hành án hành chính.

- Cục Thi hành án Dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đối tượng: Chấp hành viên, công chức nghiệp vụ có liên quan của các cơ quan Thi hành án dân sự, công chức tham mưu giúp UBND cấp có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.

3. Rà soát các trường hợp đang bị tạm giam

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành rà soát những bị can đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 nhưng đến ngày 01/7/2016 không được tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của BLTTHS mới để có biện pháp xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của BLTTHS mới

4. Tchức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến BLTTDS, LTTHC, BLTTHS; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hp với BLTTDS, LTTHC, BLTTHS

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh (trực tiếp thực hiện việc rà soát trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp tng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh) rà soát các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh có quy định liên quan đến BLTTDS, LTTHC, BLTTHS kịp thời kiến nghị HĐND, UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và đề xuất ban hành văn bản mới đảm bảo phù hợp với BLTTDS, LTTHC, BLTTHS.

- Thời gian thực hiện:

+ Kết quả rà soát của các cơ quan chuyên môn gửi về Sở Tư pháp trước ngày 31/5/2016.

+ Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/6/2016.

Sau thời gian trên, việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có) được thực hiện định kỳ hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình triển khai thi hành BLTTDS, LTTHC, BLTTHS, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp

Ngoài việc chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại mục II kế hoạch này, tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp và các ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tổ chức phổ biến, giới thiệu về BLTTDS, LTTHC, BLTTHS.

4. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và các phương tiện truyền thông trên địa bàn tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của BLTTDS, LTTHC, BLTTHS.

5. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí để triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến BLTTDS, LTTHC, BLTTHS; tham gia giám sát việc triển khai và phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết về thực hiện BLTTDS, LTTHC, BLTTHS.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành BLTTDS, LTTHC, BLTTHS tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành BLTTDS, LTTHC, BLTTHS thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nội dung trong kế hoạch khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn; trước ngày 30/11/2016 báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;
- Báo Quảng Bình,
Đài PT-TH Quảng Bình, Website tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 444/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và Bộ luật tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


654

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79