Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2013 về tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ theo nhu cầu của tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013 – 2015

Số hiệu: 42/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 18/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SỸ THEO NHU CẦU CỦA TỈNH, GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

Căn cứ Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 162-CV/BCĐTB ngày 03/10/2012 của Ban chỉ đạo Tây Bắc về việc thí điểm tuyển sinh và đào tạo theo nhu cầu các tỉnh trong Vùng;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa 15 về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 12/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ công văn số 5425/BGDĐT-GDĐH ngày 21/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo nhân lực cho các tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ theo nhu cầu của tỉnh giai đoạn 2013-2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ đảm bảo đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, thạc sỹ phải dựa trên cơ sở quy hoạch nhân lực của tỉnh để xác định nhu cầu cần tuyển sinh đào tạo, ngành nghề cần đào tạo.

Việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh, đào tạo đại học, thạc sỹ theo nhu cầu của tỉnh phải gắn với kế hoạch, quy hoạch bố trí, sử dụng nguồn nhân lực tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sỹ về công tác tại địa phương hàng năm.

II. KẾ HOẠCH

1. Đối tượng tuyển sinh, đào tạo

1.1 Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học: Xét tuyển thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng, Đại học hàng năm có kết quả thi đạt từ điểm sàn trở lên; khối thi, điểm thi đảm bảo theo yêu cầu của các trường đại học; có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tại tỉnh Tuyên Quang; có nguyện vọng và cam kết sau khi tốt nghiệp về làm việc tại tỉnh.

1.2 Đào tạo trình độ thạc sỹ: Cán bộ công chức, viên chức và cán bộ quản lý các doanh nghiệp hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

2. Kế hoạch thực hiện

2.1 Đối với đào tạo trình độ đại học:

Tổng số đăng ký đào tạo giai đoạn 2013-2015: 685 chỉ tiêu. Trong đó:

- Năm 2013: 345 chỉ tiêu.

- Năm 2014: 172 chỉ tiêu.

- Năm 2015: 168 chỉ tiêu.

Cụ thể các ngành nghề đào tạo theo bảng thống kê sau:

Stt

Danh mục ngành nghề đào tạo

Đăng ký đào tạo giai đoạn 2013-2015

Tổng số

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

I. Đại học Y Hà Nội

50

16

18

16

II. Đại học Quân y 103

65

25

20

20

1

Y đa khoa

50

20

15

15

2

Dược

15

5

5

5

III. Đại học Thương mại

70

30

20

20

IV. Đại học Y – Dược Thái Nguyên

60

25

20

20

1

Y đa khoa

46

20

15

15

2

Dược

15

5

5

5

V. Đại học Giao thông Vận tải

90

80

5

5

3

Ngành cầu – Đường bộ

60

60

0

0

4

Chuyên ngành Cầu – Hầm

10

10

0

0

5

Kinh tế xây dựng

20

10

5

5

VI. Học viện tài chính

120

100

10

10

6

Ngành Kế toán

60

40

10

10

7

Ngành Tài chính – Ngân hàng

20

20

0

0

8

Quản lý giá

20

20

0

0

9

Kiểm toán

20

20

0

0

VII. Đại học Điện lực

60

60

0

0

10

Ngành Công nghệ - Kỹ thuật điện

20

20

0

0

11

Ngành Kỹ thuật điện tử

20

20

0

0

12

Ngành Chế tạo máy

20

20

0

0

VIII. Các ngành khác

80

34

24

22

13

Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn

20

9

6

5

14

Ngành Luật

35

15

10

10

15

Quản lý tài nguyên rừng

25

10

8

7

Tổng cộng

600

370

117

113

2.2. Đối với đào tạo trình độ thạc sỹ:

Thực hiện theo Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 13/6 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và Kế hoạch đào tạo hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về đào tạo trình độ sau đại học đối với công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2012-2015.

3. Kinh phí:

3.1. Đối với tuyển sinh đào tạo đại học: Kinh phí thực hiện do học sinh tự đóng góp theo hợp đồng thỏa thuận giữa tỉnh với cơ sở đào tạo hàng năm.

3.2. Đối với đào tạo trình độ thạc sỹ: Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học trong kế hoạch được hưởng lương và chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao của tỉnh Tuyên Quang.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm.

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xét tuyển trình độ đại học đảm bảo công bằng, đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Triển khai thực hiện ký hợp đồng đào tạo với các trường đại học theo quy định.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ thạc sỹ, tham mưu và quản lý cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Thông báo công khai thông tin về chỉ tiêu, đối tượng, thời gian nộp hồ sơ xét tuyển sinh đại học, sau đại học theo nhu cầu của tỉnh đến toàn thể nhân dân, cán bộ trên địa bàn huyện, thành phố.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ theo nhu cầu giai đoạn 2013-2015 của tỉnh Tuyên Quang./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (giúp đỡ);
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc (giúp đỡ);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo;
- Chánh VP, PCVP khối VX;
- Lưu: VT, CV (Ha).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2013 về tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ theo nhu cầu của tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013 – 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.41.87