Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 418/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 2561/QĐ-TTg về Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 418/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2561/QĐ-TTG NGÀY 31/12/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ”

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy tích cực vai trò người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt là người có uy tín) trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan, UBND các huyện tăng cường sự phối hợp và triển khai thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn.

Nâng cao nhận thức và năng lực của người có uy tín, tạo điều kiện để người có uy tín hoàn thành trách nhiệm của mình.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức bình chọn, xét công nhận người có uy tín

1.1.Tiêu chí xác định, nguyên tắc lựa chọn và trách nhiệm của người có uy tín:

- Tiêu chí xác định: Người có uy tín là người nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; bản thân và gia đình gương mẫu, có đóng góp tích cực đối với cộng đồng; am hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán, tiếng nói của dân tộc ở nơi cư trú; có cách ứng xử, giải quyết tốt mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng; là người tiêu biểu, có mối liên hệ chặt chẽ, có ảnh hưởng lớn và khả năng tập hợp đồng bào dân tộc ở những phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

- Nguyên tắc lựa chọn người có uy tín: Bảo đảm đúng tiêu chí, tự nguyện, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giữa các dân tộc.

- Trách nhiệm của người có uy tín: Bản thân và gia đình người có uy tín phải nắm vững, gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, phản ánh kịp thời về các cơ quan chức năng có liên quan; tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; tích cực hưởng ứng, ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương.

1.2. Lựa chọn, xét công nhận người có uy tín:

- Hàng năm UBND xã có đồng bào dân tộc thiểu số chỉ đạo các thôn, bản tiến hành bình chọn người có uy tín, (hoặc rà soát, bổ sung, thay thế) lập danh sách người có uy tín gửi UBND huyện xét duyệt.

- UBND huyện tổ chức xét duyệt và tổng hợp danh sách người có uy tín trên địa bàn huyện quản lý, gửi Ban Dân tộc tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt trong tháng 01 hàng năm. Để làm căn cứ thực hiện các chính sách đối với người có uy tín.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận xã hội trong công tác vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín.

3. Thực hiện phân cấp quản lý, phân công vận động người có uy tín:

- Người có uy tín chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của cấp ủy đảng, chính quyền và giữ mối quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp.

- Cấp Trung ương trực tiếp quản lý và hỗ trợ cấp tỉnh vận động những người có phạm vi ảnh hưởng từ một tỉnh trở lên hoặc phạm vi ảnh hưởng hẹp hơn nhưng là địa bàn trọng điểm, xung yếu; cấp tỉnh trực tiếp quản lý, vận động những người có phạm vi ảnh hưởng từ một huyện trở lên, hoặc phạm vi ảnh hưởng hẹp hơn nhưng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; những người có uy tín còn lại do cấp huyện trực tiếp quản lý, vận động hoặc giao cho cấp xã thực hiện.

- Nghiên cứu sửa đổi, thay thế hoặc ban hành mới các chế độ, chính sách đối với người có uy tín cho phù hợp, đảm bảo thống nhất về nội dung và các mức chi tương ứng đối với cùng một đối tượng thụ hưởng.

4. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, tăng cường cung cấp thông tin cần thiết cho người có uy tín về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo quy định.

7. Nguồn kinh phí thực hiện

- Nguồn ngân sách nhà nước: Được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm.

- Nguồn ngân sách địa phương theo quy định.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án; hướng dẫn UBND các huyện, xã tổ chức bình chọn, xét duyệt danh sách người có uy tín gửi về Ban dân tộc tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện các chính sách đối với người có uy tín; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn cung cấp thông tin cho người có uy tín; đề xuất chế độ, chính sách, khen thưởng và tổ chức các hoạt động toạ đàm, trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm trong và ngoài địa phương cho người có uy tín; phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí hàng năm xin ngân sách trung ương hỗ trợ; phối hợp với Báo Quảng Bình phát hành báo trực tiếp cho người có uy tín; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc kết quả thực hiện chính sách và những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết.

2. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án hàng năm và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín.

3. Báo Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc phát hành báo trực tiếp cho các đối tượng người có uy tín trên địa bàn theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhân dân phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham gia vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giám sát việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp Ban Dân tộc tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

6. Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã bình chọn, xét công nhận và tổng hợp danh sách người có uy tín trên địa bàn huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Hàng năm chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách người có uy tín, chỉ đạo các phòng , ban, UBND các xã có liên quan tham mưu và thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn.

Quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, khó khăn kịp thời phản ảnh, báo cáo về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc) để xem xét và có ý kiến chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- Thường trực TU;
- TTHĐND tỉnh; b/c
- UBND tỉnh;
-UBMTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ban Dân tộc;
- Sở Tài chính;
- Báo Quảng Bình;
- HU, UBND các huyện có DTTS;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 418/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 2561/QĐ-TTg về Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


487

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151