Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3962/KH-BNV năm 2019 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV

Số hiệu: 3962/KH-BNV Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 20/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3962/KH-BNV

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC BỘ NỘI VỤ LẦN THỨ IV

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các văn bản liên quan, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ sau Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III đến nay. Từ đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng, đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành trong thời gian tới.

2. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, phát huy sức mạnh, đoàn kết, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tạo động lực thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ Nội vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền của Bộ mở chuyên mục, chuyên trang, tập trung tuyên truyền về các phong trào thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua; nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các phong trào thi đua, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực thi công vụ.

2. Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước và những ngày lễ lớn của dân tộc.

3. Tập trung phát hiện các điển hình, nhân tố mới tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua được tập thể suy tôn để nhân rộng, tôn vinh và khen thưởng kịp thời.

4. Tổ chức các hoạt động chào mừng như: giao lưu, tọa đàm những gương điển hình tiên tiến; tuyên truyền cổ động; hoạt động thể thao, văn nghệ....

III. HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC

1. Các đơn vị thuộc Bộ

Tập trung xây dựng báo cáo tổng kết các phong trào thi đua, công tác khen thưởng và tổ chức bình xét, suy tôn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của đơn vị tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ

- Hình thức tổ chức: Hội nghị điển hình tiên tiến

- Thành phần: Đại biểu khách mời và đại diện Lãnh đạo các đơn vị; gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tại Hội nghị.

- Số lượng: Tối đa 300 đại biểu

- Thời gian: 1/2 ngày, hoàn thành trong quý II/2020.

3. Cấp Bộ

- Hình thức tổ chức: Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV

- Thành phần: Đại biểu khách mời và đại diện lãnh đạo các đơn vị; gương điển hình tiên tiến của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ lựa chọn; đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được biểu dương, tôn vinh khen thưởng tại Đại hội.

- Số lượng: Tối đa 500 đại biểu

- Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến vào dịp 28/8/2020.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG HỘI NGHỊ, ĐẠI HỘI

1. Chương trình

- Chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Hội nghị (Đại hội)

- Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2016-2020), phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2021-2025)

- Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến

- Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến

- Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, hưởng ứng

- Thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội cấp trên

- Bế mạc Hội nghị (Đại hội).

2. Tên, Đoàn Chủ tịch Hội nghị, Đại hội

- Tên Hội nghị

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN ....(cơ quan, đơn vị)

Lần thứ ……… (2020 - 2025)

Địa danh, ngày   tháng   năm 2020

- Tên Đại hội:

BỘ NỘI VỤ

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ IV

Địa danh, ngày   tháng   năm 2020

- Đoàn Chủ tịch có số lượng từ 03 đến 07 người, gồm đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể và đại biểu là Anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc.

3. Phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ

a) Các đơn vị thuộc Bộ: 79

- Khối các Vụ chức năng, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ: Mỗi đơn vị giới thiệu 04 đại biểu (riêng Văn phòng Bộ 20 đại biểu).

- Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ: Mỗi đơn vị 02 đại biểu.

- Các đơn vị sự nghiệp: 25

+ Tạp chí Tổ chức nhà nước: 05 đại biểu.

+ Trung tâm Thông tin: 10 đại biểu.

+ Viện Khoa học Tổ chức nhà nước: 10 đại biểu.

b) Các đơn vị trực thuộc Bộ: 160

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: 20 đại biểu

- Ban Tôn giáo Chính phủ: 20 đại biểu

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước: 40 đại biểu

- Học viện Hành chính Quốc gia: 40 đại biểu

- Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: 40 đại biểu

V. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới.

Báo cáo cần đánh giá kết quả đạt được từ sau Đại hội thi đua lần III đến nay (có thể xây dựng phóng sự, video clip, hình ảnh minh họa), đánh giá tác động, hiệu quả; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, sáng tạo của các phong trào thi đua; tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm; mục tiêu, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phong trào thi đua và công tác khen thưởng....

2. Báo cáo tham luận của cá nhân điển hình tiên tiến

Báo cáo điển hình được lựa chọn từ các cá nhân có những mô hình, sáng kiến mới, có sức thuyết phục, nêu gương, phạm vi ảnh hưởng rộng, thực sự điển hình; đảm bảo cơ cấu hợp lý về thành phần và lĩnh vực công tác. Số lượng báo cáo phụ thuộc thời gian tổ chức, do Hội nghị, Đại hội quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức triển khai, thực hiện, hoàn thành việc tổ chức Hội nghị đảm bảo thời gian, nội dung, hình thức; phát hiện, giới thiệu các điển hình tiên tiến, tiêu biểu được tập thể suy tôn, đề nghị khen thưởng và dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV.

2. Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp Hội đồng Thi đua, khen thưởng và Bộ trưởng kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, đồng thời triển khai việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ.

3. Các cơ quan, đơn vị thông tin, tuyên truyền; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, Đại hội Thi đua yêu nước; giới thiệu những thành quả của phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, giới thiệu các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua của Bộ Nội vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ;
- Các đ/c Thủ trưởng Bộ Nội vụ;
- Văn phòng BCS, Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB Bộ;
- Lưu: VT, VP (TĐKT&TT, MH).

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3962/KH-BNV năm 2019 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150