Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 391/KH-UBND năm 2014 hành động vì trẻ em Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020

Số hiệu: 391/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thiện
Ngày ban hành: 30/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 391/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 09 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM HÀ TĨNH BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2014- 2020

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 và tình hình thực tế của tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động vì trẻ em Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020, với các nội dung chính như sau:

I. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức và hành động cho toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chú trọng trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Từng bước hạn chế nguy cơ nhiễm HIV/AIDS, góp phần đảm bảo cho trẻ em được phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh; bảo đảm cho mọi trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, tư vấn thích hợp, được tiếp cận với giáo dục hoặc hỗ trợ, thụ hưởng các chính sách xã hội theo quy định.

II. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

1. 100% trẻ em nhiễm HIV và ít nhất 90% trẻ em bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV, trẻ em nguy cơ cao nhiễm HIV trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi, giải trí và các chính sách xã hội theo quy định.

2. 100% cơ sở trợ giúp, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em nhiễm HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

III. Các nội dung hoạt động và giải pháp chủ yếu

1. Tiến hành khảo sát, thu thập số liệu về thực trạng tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, các hình thức chăm sóc thay thế trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại địa phương, các dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về dinh dưỡng, tư vấn tâm lý, tình hình thực hiện các chính sách xã hội đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2. Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo..., các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, không phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Rà soát việc thực hiện các văn bản về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục xây dựng các văn bản về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát, thu thập thông tin, báo cáo về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS: Xây dựng các biểu mẫu thu thập thông tin; tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các ngành có liên quan, cán bộ cơ sở trong việc sử dụng các công cụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Triển khai các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các diễn đàn. Xây dựng, nhân bản tài liệu, tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, gián tiếp tại gia đình, cộng đồng, trường học về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, sinh viên trường sư phạm, học sinh các trường phổ thông, người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

4. Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Hình thành các dịch vụ tư vấn về chăm sóc tâm lý xã hội, chăm sóc tại gia đình và cộng đồng, hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng và phát triển thể chất.

Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc: gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV; hưởng các chính sách về giáo dục cho trẻ em theo quy định; chăm sóc tâm lý, dinh dưỡng, phát triển thể chất và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng; tiếp cận các dịch vụ giải trí và các chính sách xã hội khác.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS: Huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai Kế hoạch trên địa bàn. Phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn cung cấp thông tin, kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp. Liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Triển khai công tác theo dõi, giám sát, thu thập thông tin, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2016; tổng kết vào cuối năm 2020.

2. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em nhiễm HIV và trẻ em phơi nhiễm HIV, tư vấn xét nghiệm HIV;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp về dự phòng lây nhiễm HIV và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch một cách phù hợp, hiệu quả trong các hoạt động của ngành Y tế.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; triển khai việc hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu của trẻ;

- Chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong các cơ sở giáo dục; chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh; triển khai các hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học và lồng ghép với các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục các chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

5. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường thời lượng phát sóng, số lượng tin bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên các chuyên trang, chuyên mục...

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan đưa các mục tiêu về phòng, chống HIV/AIDS cho trẻ em, các chính sách xã hội có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và các năm tiếp theo trong giai đoạn 2016 - 2020.

7. Sở Tài chính:

Căn cứ khả năng ngân sách địa phương, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện một cách phù hợp. Chủ động lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn; bố trí ngân sách địa phương, nhân lực phù hợp để thực hiện Kế hoạch; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương cho Ủy ban nhân dân tỉnh qua cơ quan thường trực Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tham gia thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong tổ chức mình; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (báo cáo)
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP.UB;
- Lưu VT, VX1;
- Gửi bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 391/KH-UBND năm 2014 hành động vì trẻ em Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121