Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị định 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 39/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 14/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 6 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quả Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là rà soát, hệ thống hóa văn bản); tiếp tục đưa công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ và những văn bản có liên quan đến công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

3. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh về nghiệp vụ cập nhật văn bản vào Hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương đến địa phương và sử dụng các chức năng, tiện ích của Hệ thống để phục vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

4. Triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành kỳ đầu (từ 01/01/2009 đến 31/12/2013) theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ 01/10/2013 đến 30/3/2014.

5. Xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

6. Tổ chức Hội nghị chuyên đề sơ kết công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ và theo văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này để triển khai thực hiện; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

2. Sở Tư pháp

- Chịu trách nhiệm tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định; hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố; thực hiện
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT, KSTTHC (T.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị định 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.971
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137