Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 39/KH-UBND 2013 sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 39/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 19/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

SƠ KẾT 03 NĂM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Thực hiện Quyết định số 1088/QĐ-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Công văn số 3574/BTP-BTTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện sơ kết trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai thực hiện, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Báo cáo, đánh giá những tác động tích cực và những hạn chế của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP , tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Việc sơ kết cần được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, nội dung sơ kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế khách quan, có phân tích, đánh giá; tránh làm việc theo kiểu thống kê, báo cáo thành tích;

- Việc sơ kết cần được tiến hành theo đúng trình tự, bảo đảm chất lượng, phục vụ tốt cho công tác xây dựng Luật Đấu giá tài sản nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT:

1. Đánh giá tình hình 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Công tác triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và việc ban hành văn bản ở địa phương thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ;

- Công tác phổ biến tuyên truyền Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản:

a) Đánh giá chung:

- Đánh giá về nhận thức chung của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của đấu giá viên, hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương;

- Sự quan tâm của các cấp các ngành trong công tác lãnh đạo chỉ đạo về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản;

- Đánh giá về đóng góp của hoạt động bán đấu giá tài sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm…;

- Thực hiện xã hội hóa hoạt động bán đấu giá tài sản: những thuận lợi, khó khăn.

b) Về đội ngũ đấu giá viên:

- Đánh giá về sự phát triển số lượng, trình độ, chất lượng, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ đấu giá viên;

- Xác định nguyên nhân của vướng mắc, hạn chế trong phát triển đội ngũ đấu giá viên, chất lượng đấu giá viên.

c) Về tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

- Việc phát triển các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp;

- Nhân lực, cơ sở vật chất kinh phí hoạt động.

d) Tình hình chuyển giao bán đấu giá quyền sử dụng đất sang các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp, quy trình thực hiện bán đấu giá tài sản.

e) Kết quả hoạt động bán đấu giá tài sản:

- Kết quả bán đấu giá tài sản, chênh lệch so với giá khởi điểm, nộp ngân sách nhà nước đối với các nhóm tài sản:

+ Tài sản quyền sử dụng đất;

+ Tài sản thi hành án;

+ Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+ Tài sản giao dịch bảo đảm và một số loại tài sản khác trên địa bàn tỉnh.

f) Công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản:

- Đánh giá việc thực hiện nội dung quản lý nhà nước theo quy định của Nghị định 17 và các văn bản hướng dẫn, đặc biệt chế độ báo cáo và việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vai trò của cơ quan quản lý, những kết quả đạt được và khó khăn;

- Đánh giá sự phối kết hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành có liên quan trong quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản.

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Kiến nghị các nội dung cần đổi mới, cải tiến trong quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Kiến nghị, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản;

- Đề xuất hướng xây dựng Luật Đấu giá tài sản.

III. PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN:

Việc sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP được tổ chức ở hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp huyện:

- Cấp huyện: Xây dựng báo cáo sơ kết theo các nội dung nêu tại phần II Kế hoạch này, thời gian xong trước ngày 15/7/2013.

- Cấp tỉnh: Xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP , thời gian xong trước ngày 25/7/2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh:

a) Sở Tư pháp:

- Chủ trì xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trình UBND tỉnh;

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo sơ kết của các sở, ngành và các huyện, thành phố.

b) Văn phòng UBND tỉnh:

Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

c) Các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Sở Công Thương (chỉ đạo Cục quản lý thị trường), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm) có trách nhiệm xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của đơn vị mình gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trước ngày 15/7/2013.

2. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố:

Xây dựng Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên địa bàn gửi UBND tỉnh (đồng gửi Sở Tư pháp) theo nội dung, phương thức, thời gian nêu tại phần II, phần III Kế hoạch này.

Giao cho Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh (STP 05b);
- Công an tỉnh, Cục THADS, Ngân hàng NN, Chi cục quản lý thị trường;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TPKT, NC, TH;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 39/KH-UBND 2013 sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.133
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.248.25