Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3834/KH-UBND năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 3834/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 12/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3834/KH-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-BCA-V05 ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới giai đoạn 2020 - 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

3. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Trong giai đoạn 2020 - 2025, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

4.1. Công tác tuyên truyền:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức cho phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi và khu vực.

- Đến năm 2025, từ cấp tỉnh đến cấp xã xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền; 100% báo cáo viên được tập huấn kiến thức cơ bản và kỹ năng tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

4.2. Xây dựng mô hình, tổ chức quần chúng tự quản về an ninh, trật tự:

- Đến năm 2022, có trên 70% cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường có mô hình tự quản về an ninh, trật tự phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình.

- Đến năm 2025, có 100% các cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường có lực lượng tự quản đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng theo quy định.

4.3. Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự:

- Đến năm 2022, có trên 70% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; đến năm 2025 có trên 80% số đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

- Có 80% các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và cấp uỷ Đảng có Nghị quyết và xây dựng, ban hành Kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự để thực hiện tại đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh (từ bậc học trung học cơ sở trở lên) ký kết tham gia phòng, chống tội phạm.

4.4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” - ngày 19/8 hàng năm:

- 90% cơ quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các hình thức phù hợp, hiệu quả tại cơ sở.

- 70% các doanh nghiệp, nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các hoạt động thiết thực, hiệu quả và phong phú tại cơ sở.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Chiến lược, Chỉ thị, Kế hoạch... của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới giai đoạn 2020 - 2025(1).

2. Các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương các cấp xây dựng Kế hoạch hàng năm để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên hiểu rõ về ý nghĩa của công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, đơn vị.

3. Tập trung phòng ngừa các nguyên nhân, điều kiện phát sinh dẫn đến tình trạng phức tạp về an ninh trật tự; kịp thời đấu tranh ngăn chặn, có giải pháp xử lý hiệu quả những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự gây bức xúc trong nội bộ cán bộ, công chức và người lao động, học sinh, sinh viên tại cơ quan, đơn vị, nhà trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra xử lý tin báo, tố giác tội phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý tội phạm.

4. Đổi mới hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cho phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng phong trào ở các khu công nghiệp tập trung, các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân; lồng ghép phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng... tại các đơn vị, địa phương tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa trong đời sống Nhân dân.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tiếp tục thực hiện tốt các Kế hoạch, Chương trình phối hợp đã ký kết giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở (Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường) vững mạnh, hiệu quả làm hạt nhân trong việc tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đơn vị, địa phương. Lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất chính trị để tham gia vào lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Quan tâm hỗ trợ đầu tư, mua sắm trang thiết bị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho các lực lượng bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Rà soát, đánh giá hiệu quả của các mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đồng thời, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả và loại bỏ các mô hình hoạt động kém hiệu quả.

8. Vào ngày 19/8 hàng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tiếp theo; đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

- Hàng năm, tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đánh giá, phân loại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo phân cấp quản lý, đồng thời thẩm định kết quả đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện, cấp xã phục vụ công tác thi đua khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Kế hoạch số 246/KH-BCA-A04 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài...

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng liên quan nắm chắc tình hình tại cơ sở để chủ động xử lý trong mọi tình huống; tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại các địa phương; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên (tập trung vào lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, các đội nghiệp vụ và cán bộ làm công tác xây dựng phong trào) đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền đối với công tác xây dựng phong trào; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời các vụ việc, tình hình liên quan đến an ninh nông thôn (nhất là các vụ tranh chấp đất đai liên quan đến người dân và doanh nghiệp), không để phát sinh các nguyên nhân, điều kiện tạo điểm nóng, điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Hướng dẫn kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào ở các đơn vị, địa phương đảm bảo năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật, hướng dẫn cho lực lượng bảo vệ chuyên trách ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; chú trọng bồi d ưỡng kiến thức về an ninh trật tự và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp (là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) phối hợp với các đơn vị liên quan cùng cấp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí đánh giá đơn vị mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên đóng chân trên địa bàn theo đúng quy định tại Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác, chiến đấu cho lực lượng Công an ở cơ sở.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

2. Sở Nội vụ

- Phối hợp Công an tỉnh rà soát, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung tiêu chí đánh giá “An toàn về an ninh, trật tự” trong việc xét thi đua, khen thưởng của các đơn vị, địa phương, cá nhân; nghiên cứu đề xuất ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “Công dân tiêu biểu về bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Phối hợp với Công an tỉnh đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và lực lượng Công an các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh về nội dung, ý nghĩa của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nghiên cứu lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào môn học Giáo dục công dân, hoạt động ngoại khóa, chào cờ, báo tường...; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông...

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị làm cơ sở thực hiện; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đăng ký đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên viết cam kết tham gia phòng, chống tội phạm.

4. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum

- Phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, sinh viên về nội dung, ý nghĩa của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nghiên cứu lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào hoạt động ngoại khóa, chào cờ, báo tường...; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông...

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị làm cơ sở thực hiện; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đăng ký đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên viết cam kết tham gia phòng, chống tội phạm.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo phân cấp, phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

- Kiểm tra việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

6. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, truyền thông về nội dung, ý nghĩa và các giải pháp thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nêu gương người tốt, việc tốt trong quá trình triển khai thực hiện phong trào để động viên khích lệ kịp thời cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum tăng cường thời lượng, tin bài và lồng ghép, phổ biến nội dung, ý nghĩa, giải pháp thực hiện để phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên các chuyên trang, chuyên mục.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với lực lượng Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng” và Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Thường xuyên thông báo tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị Quân đội các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và lực lượng Công an xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

9. Các sở, ban, ngành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai, thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân và người lao động tự nguyện tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của các huyện, thành phố; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

- Chỉ đạo cấp ủy (đối với nơi có tổ chức Đảng), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường trực thuộc phải có nghị quyết, kế hoạch cụ thể từng năm để triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh (từ bậc Trung học cơ sở trở lên) đăng ký, cam kết tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng “cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường an toàn về an ninh, trật tự”.

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường để củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả hoặc loại bỏ các mô hình hoạt động kém hiệu quả; đồng thời, chỉ đạo xây dựng những mô hình mới trong cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, hội viên và người lao động; hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thành phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp đã ký kết.

- Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương; qua đó, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.

- Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện, góp ý và đề xuất kịp thời các giải pháp để triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch này; định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12, tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PCVPNC);
- Lưu: VT, NCLTD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

 1 Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05 tháng 9 năm 2019 về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài; Kế hoạch số 250/KH-BCA-V05 ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới giai đoạn 2020 - 2025”; Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn, khu dân cư, đơn vị mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh...

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3834/KH-UBND năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


102

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0