Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 101/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 38/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 22/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2015/QH13 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo Quyết định số 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của người dân với dịch vụ của Thừa phát lại.

2. Yêu cầu

- Xác định đầy đủ nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại; đồng thời phân công trách nhiệm thực hiện cho các Sở, ngành đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ; phát huy vai trò chủ động, tích cực phối hợp của các Sở, ngành trong thực hiện chế định Thừa phát lại;

- Kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Quyết định số 101/QĐ-TTg và trong tổ chức, hoạt động của Thừa phát lại.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các ngành liên quan trong thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Cục thi hành án dân sự tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành.

Thời gian thực hiện: quý II năm 2016.

2. Tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội và các văn bản có liên quan đến chế định Thừa phát lại.

Cơ quan thực hiện:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan.

- Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Cục thi hành án dân sự Tỉnh giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội và các văn bản có liên quan đến chế định Thừa phát lại trong ngành mình theo hình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện: năm 2016 và các năm tiếp theo.

3. Xây dựng Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh và đăng ký với Bộ Tư pháp.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Cục thi hành án dân sự Tỉnh và các cơ quan có liên quan, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại ở địa phương

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Cục thi hành án dân sự Tỉnh và các cơ quan có liên quan giúp Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định.

2. Phân công thực hiện

2.1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh theo quy định

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo Kế hoạch này.

2.2. Đề nghị Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh tích cực phối hợp với Sở Tư pháp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo mục II, Kế hoạch này.

2.3. Cục Thi hành án dân sự Tỉnh chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

2.4. Các Sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Cục Thi hành hành án Tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Tổng Cục THADS - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT/ Tỉnh ủy; TT/HĐND Tỉnh;
- Ban Nội chính TU;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- TAND Tỉnh; VKSND Tỉnh
- Cục Thi hành án dân sự Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 101/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.715
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93