Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc tổ chức triển khai Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Số hiệu: 36/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Văn Non
Ngày ban hành: 27/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 36/KH-UBND

Gò Vấp, ngày 27 tháng 5 năm 2008.

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2008/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, Thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đề ra kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm đảm bảo bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của UBND cấp quận; bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành từ Trung ương đến cơ sở; Tổ chức và quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; phù hợp với thực tiễn tình hình và yêu cầu cải cách hành chính của quận; Không bị chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức phòng, ban thuộc quận.

2. Yêu cầu:

Tiến hành nhanh chóng, chính xác, dứt điểm trong tháng 6; Quá trình tổ chức sắp xếp vẫn duy trì phục vụ tốt mọi hoạt động bình thường; Không lợi dụng điều chỉnh sắp xếp gây ra tổn thất tài sản, kinh phí, hồ sơ, tài liệu.

II. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA TỪNG PHÒNG, BAN THUỘC QUẬN:

A. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC:

- Về nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc quận thực hiện đúng theo qui định tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng theo qui định;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận làm việc theo chế độ thủ trưởng.

B. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA PHÒNG, BAN:

1. Phòng Nội vụ:

1.1. Sáp nhập ban Tôn giáo vào phòng Nội vụ;

1.2. Chuyển bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng từ Văn phòng HĐND – UBND sang phòng Nội vụ;

1.3. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; công tác tôn giáo; dân tộc; thi đua - khen thưởng.

- Các chức năng, nhiệm vụ được bổ sung: cải cách hành chính; Quản lý nhà nước các tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; dân tộc; tôn giáo; thi đua – khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; tổng hợp.

- Các chức năng, nhiệm vụ được bổ sung: tổng hợp.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Đơn vị sự nghiệp thuộc Phòng).

- Các chức năng nhiệm vụ được bổ sung: khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

5.1. Chuyển bộ phận quản lý nhà nước về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em vào phòng Lao động - Thương binh và xã hội;

5.2. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

- Các chức năng nhiệm vụ được bổ sung: dạy nghề; bảo hiểm thất nghiệp; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin:

6.1. Chuyển bộ phận làm công tác Gia đình từ Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em vào phòng Văn hoá và Thông tin;

6.2. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

- Các chức năng nhiệm vụ được bổ sung: gia đình; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

7.1. Đổi tên phòng Giáo dục thành phòng Giáo dục và Đào tạo;

7.2. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

8. Phòng Y tế:

8.1. Tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về công tác Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình từ Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em;

8.2. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

- Chức năng nhiệm vụ được bổ sung: giúp UBND quản lý nhà nước về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; bảo hiểm y tế.

9. Thanh tra quận: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Chức năng nhiệm vụ được UBND quận bổ sung: Quản lý nhà nước về Phòng, chống tham nhũng theo quy định của Pháp luật; thanh tra công vụ.

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận về công tác tiếp công dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

- Chức năng nhiệm vụ được quận bổ sung: tổ chức tiếp công dân.

11. Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại; đăng ký kinh doanh, thống nhất quản lý kinh tế Hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

12. Phòng Quản lý đô thị: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị, phòng chống úng, lụt, bão; phòng cháy.

- Các chức năng nhiệm vụ được quận bổ sung: quản lý về đầu tư cơ bản; phòng chống úng, lụt bảo; phòng cháy.

13. Thanh tra Xây dựng: Tại Khoản 4, Điều 10. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng xã - phường, thị trấn quy định tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

III. CÔNG VIỆC, THỜI GIAN, THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN:

1. Sáng ngày 26/5/2008 Phó bí thư phụ trách Chính quyền báo cáo với Bí thư và Thường trực Quận Uỷ xin chủ trương, thời điểm tiến hành sắp xếp lại các phòng ban chuyên môn quận như nói trên.

2. Chiều 26/5/2006, Căn cứ chủ trương thống nhất của Thường trực; Chủ tịch UBND đưa ra thảo luận, xin ý kiến biểu quyết của Tập thể UBND (theo Khoản 6, Điều 124 Luật Tổ chức HĐND-UBND).

3. Chiều 28/5/2008, Trưởng phòng Nội vụ TUN Chủ tịch UBND, thay mặt UBND quận báo cáo chủ trương của Thường trực Quận uỷ và kế hoạch dự kiến triển khai theo kết luận của tập thể UBND để Ban thường vụ cho ý kiến và thống nhất công tác lãnh đạo chính thống trên địa bàn.

4. Căn cứ ý chí của tập thể UBND quận và thông báo của Ban thường vụ Quận Uỷ, Chủ tịch UBND thay mặt UBND quyết định thành lập mới các đơn vị từ I.1 đến I.12 nói trên (trừ Thanh tra xây dựng) và tổ chức đăng ký khắc dấu mới, đồng thời tổ chức quán triệt triển khai cho tất cả cán bộ, công chức có liên quan;

Hội nghị tổ chức vào lúc 16giờ ngày thứ hai 02/6/2008; Phòng nội vụ TL Chủ tịch phát thư mời các đơn vị, Thường trực QU, Chủ tịch HĐND, UBMTTQ quận cùng dự và tham gia chỉ đạo, góp ý (nếu cần).

5. Ngày 03/6/2008 Chủ tịch UBND và Trưởng Phòng Nội vụ làm việc với lãnh đạo các phòng; Trao quyết định thành lập phòng mới và Bàn giao con dấu:

5.1. Trao quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phòng Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng HĐND-UBND theo chức năng nói tại phần I (các đơn vị này có tư cách pháp nhân và tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành);

5.2. Trao quyết định điều chỉnh, chức năng nhiệm vụ các đơn vị Phòng Tài chính kế hoạch, Tài nguyên môi trường, Giáo dục và đào tạo, Kinh tế, Quản lý đô thị (các đơn vị này có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng; Bàn giao con dấu mới);

5.3. Trao quyết định Phòng Nội vụ, xác định vị trí Ban tôn giáo: đơn vị thuộc Phòng Nội vụ sử dụng con dấu hiện hành trong các hoạt động giao dịch và chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Nội vụ (đơn vị có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng; Bàn giao con dấu mới);

5.4. Công bố; trao Quyết định giải thể Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em; thành lập các phòng Lao động TBXH, Văn hoá thông tin, Y tế.

6. Từ 04 đến 15/6/2008 Thủ trưởng các đơn vị mới sắp xếp lịch tiếp nhận bàn giao nhân sự theo quyết định điều động cán bộ, công chức của Chủ tịch UBND quận; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị cũ các chức năng mới bổ sung gồm:

6.1. Phòng LĐTBXH nhận công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em của UBDS-Gia đình và Trẻ em;

6.2. Phòng Y tế tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về dân số KHH gia đình của UBDS-Gia đình và Trẻ em.

6.3. Phòng Văn hoá thông tin tiếp nhận công tác Gia đình của UBDS-Gia đình và Trẻ em.

6.4. Phòng Nội vụ tiếp nhận bàn giao công tác Thi đua khen thưởng từ VP HĐND-UBND và nhân sự tương ứng.

7. Chậm nhất đến 14/6/2008: Thực hiện qui trình bổ nhiệm mới (nếu có) đối với các đơn vị có điều chỉnh, bổ sung, thay đổi lãnh đạo thuộc diện Ban thường vụ Quận Uỷ quản lý.

8. Từ 15 đến 23/6/2008: Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quyết định thành lập, các quyết định nhân sự bổ sung; Trưởng các phòng ra quyết định phân công công chức thuộc đơn vị mình quản lý (Việc gì, ai phụ trách, chịu trách nhiệm).

9. Cũng trong thời gian từ 16/6 đến 30/6/2008 Căn cứ qui chế mẫu của Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức xây dựng “Qui chế tổ chức và hoạt động các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận”;

9.1. Phòng Nội vụ tổ chức tiếp nhận và chủ trì cùng với: Phòng tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND tổ chức thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt trình Chủ tịch UBND quận.

9.2. Chủ tịch UBND quận phê duyệt qui chế các đơn vị trong vòng 3 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

IV. PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC:

1. Phòng Nội vụ:

- Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ và chủ trì phối hợp với các phòng, ban của quận xây dựng quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn của quận;

- Sắp xếp chủ trì hoặc tham dự bàn giao lại các phòng, ban theo qui định tại phần II kế hoạch này;

- Phối hợp với Sở Nội vụ và liên hệ Công an Thành phố để khắc dấu cho các phòng, ban đúng theo quy định của Pháp luật.

2. Chủ tịch UBND quận: Thực hiện phân công của UBND quận: quyết định thực hiện việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch UBND Thành phố; và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận theo Quy chế sau khi UBND thành phố ban hành; xử lý các vấn đề phát sinh.

3. Các Phòng, ban thuộc quận: Trưởng các phòng, ban thuộc quận căn cứ các quy định của Pháp luật và phân công của UBND quận xây dựng quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan, chỉ đạo của cơ quan cấp trên và kiểm tra việc thực hiện quy chế.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ- UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ.

Yêu cầu Thủ trưởng các quan, đơn vị tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện theo tiến độ thời gian quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về phòng Nội vụ để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:

- TT. UBND thành phố;
- Sở Nội vụ;
- TTQU – HĐND-UBND quận;
- Thành viên UBND quận;
- Các ban, ngành thuộc quận;
- CVP, HĐND-UBND quận;
- Lưu. VP, NV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Văn Non

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc tổ chức triển khai Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.865
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127