Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3332/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3332/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Nhằm đảm bảo công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả, thực hiện tốt Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phphê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 25/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (đã phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 29/01/2016) trong năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức về đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tổ chức thực hiện tốt Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước nói chung, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch Cải cách hành chính hàng năm của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, ý thức trong thực thi công vụ; tuyên tuyền việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức phấn đấu đạt mục tiêu chung là xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

- Phổ biến kết quả thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tính hiệu quả, khả thi, chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính các cấp.

- Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và những yếu kém, thiếu sót, hạn chế của tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ hành chính công; từng bước đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ hành chính của tổ chức và công dân.

2. Yêu cầu:

- Triển khai công tác tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả theo tiến độ, kế hoạch đề ra, gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Phối hợp chặt chẽ các cơ quan đơn vị trong công tác tuyên truyền đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

- Công tác tuyên truyền phải nhanh chóng, đúng đối tượng, kết hợp hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính với cung cấp thông tin về đánh giá kết quả thi đua trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

- Việc tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường đổi mới thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 11/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; tuyên truyền các Nghị định của Chính phủ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; và các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh Quảng Ngãi có liên quan đến công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011-2020.

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện công cuộc phát triển đất nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh bảo đảm sự đng bộ giữa cải cách kinh tế, cải cách hành chính, cải cách công tác lập pháp, tư pháp và đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Đảng.

3. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính ở từng cấp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính.

4. Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước kết hợp với nội dung cải cách hành chính.

5. Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc cải cách hành chính nhà nước như chương trình cải cách tổng thể, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công từng giai đoạn và hàng năm; công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

6. Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt trong cơ quan, đơn vị; phổ biến các vấn đề cần biết liên quan các bước thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu..v.v.

7. Tuyên truyền việc cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), duy trì chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR IDEX) theo lộ trình Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 5/12/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; các mô hình thí điểm trong quá trình cải cách hành chính; các điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương các cấp và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác cải cách hành chính.

8. Phản ánh những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; những biu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; việc làm đình trệ của các ngành, các cấp trong quá trình giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

9. Tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa hiện đại của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện ,cấp xã; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết công việc của người dân.

10. Thông tin, hướng dẫn truy cập, sử dụng thủ tục hành chính qua Internet (Email, Website), điện thoại, fax; cách thức kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến thủ tục hành chính.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng:

- Tuyên truyền về cải cách hành chính thông qua các loại hình báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng gồm: Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH Quảng Ngãi, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, thành phố, Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đưa nội dung về cải cách hành chính vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức, chương trình đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, các cuộc thi tìm hiểu về chính sách pháp luật, chương trình họp báo định kỳ, đột xuất của UBND tỉnh.

2. Công khai thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn:

- Công bố công khai các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử, Bộ phận hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở, ngành, địa phương, liên thông với phần mềm các trang thông tin hành chính công và phần mềm dùng chung cấp huyện, cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, tư pháp, lao động thương binh và xã hội và các lĩnh vực khác; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong tìm hiểu, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính.

- Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ, thay thế của cơ quan, đơn vị, địa phương tại nơi giải quyết, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và Cổng TTĐT tỉnh; trong đó chú trọng việc tuyên truyền về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, mục tiêu rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian quy định.

3. Tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu, các ấn phẩm và bảng điện tử:

Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch biên soạn và phát hành tài liệu, tờ gấp, chạy chữ trên bảng điện tử các nội dung về cải cách hành chính để tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

4. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và các cuộc sinh hoạt cộng đồng:

Thông qua các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn có thể lồng ghép để tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SThông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

2. Sở Nội vụ

- Cung cấp kịp thời những văn bản chỉ đạo, triển khai, nắm bắt và thông tin kết quả thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương cho các cơ quan thông tin, truyền thông.

- Chủ động xây dựng nội dung trọng tâm của cải cách hành chính cần tập trung tuyên truyền năm 2017.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

3. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Nội vụ cung cấp thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, nhất là về cải cách thủ tục hành chính.

- Lồng ghép việc tuyên truyền về cải cách hành chính với công tác phổ biến giáo dục pháp luật; về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố lồng ghép nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật bng hình thức sân khấu hóa đnâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh và đặc điểm, tình hình, yêu cầu của ngành, địa phương để chủ động thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.

- Cơ quan chủ trì được phân công theo Kế hoạch có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về cải cách hành chính.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền về cải cách hành chính và định kỳ 6 tháng/1 lần báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

6. Cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố

- Các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền thường xuyên về cải cách hành chính. Chú trọng đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về cải cách hành chính và góp sức thực hiện thành công chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước.

- Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố xây dựng chuyên mục tuyên truyền cải cách hành chính trên sóng đài huyện và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho hệ thống đài cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính.

- Các cơ quan báo chí của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan để khai thác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính.

7. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách năm 2017 đã được UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố tại Quyết định 686a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2017 và từ nguồn kinh phí huy động hp pháp khác.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được xem xét giải quyết nhằm đảm bảo thực hiện đúng Kế hoạch đề ra./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng Ng/c
ứu, HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt369).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3332/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính ngày 06/06/2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


637

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26