Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2948/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kết luận 23-KL/TW về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 2948/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 19/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2948/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 23-KL/TW NGÀY 22/11/2017 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TRONG VIỆC NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ.

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 97- KH/TU ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức về quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí, xuất bản, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản; vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

2. Tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, xuất bản thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội; công tác giữ vững an ninh quốc phòng; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Để đáp ứng mục đích, yêu cầu của Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra những nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản, nhất là thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các văn bản có liên quan nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, công chức và sự đồng thuận trong nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của báo chí, xuất bản.

2. Tăng cường sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của hệ thống chính trị trong tỉnh; phát huy mạnh mẽ của vai trò báo chí, xuất bản trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí, xuất bản.

3. Tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản như: Luật Xuất bản, Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Kế hoạch số 3910/KH-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về phát triển Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận…

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động phát hiện, chấn chỉnh xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí xuất bản; không để xảy ra tình trạng tự phát trong hoạt động báo chí, xuất bản và buông lỏng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện;

- Tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản mới ban hành cho các cơ quan báo chí, các cơ sở in ấn và phát hành trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức các cuộc Giao ban báo chí định kỳ, nhằm đánh giá những mặt tích cực và khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác phối hợp, định hướng thông tin tuyên truyền phát triển sâu rộng và đạt hiệu quả xã hội cao hơn;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động báo chí, xuất bản, qua đó kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các cơ quan báo chí, các văn phòng đại diện, các phóng viên thường trú vi phạm về hoạt động báo chí; việc đăng tải, phát tán thông tin độc hại, tiêu cực trên các trang mạng xã hội; việc lưu hành trái phép các xuất bản phẩm (ấn phẩm in lậu, ấn phẩm có nội dung không đảm bảo, ấn phẩm chất lượng thấp...).

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phổ biến, quán triệt Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tới các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị Giao ban báo chí;

- Đẩy mạnh định hướng chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực báo chí, xuất bản;

- Kịp thời định hướng thông tin trong hoạt động báo chí, xuất bản nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quy định về trách nhiệm đảng viên khi phát ngôn, viết bài trên mạng xã hội, Internet; văn bản chỉ đạo về trách nhiệm trả lời của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đối với các vấn đề được báo chí phát hiện, phản ánh.

3. Hội Nhà báo tỉnh, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Tạp chí Văn nghệ:

- Xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư Trug ương Đảng trước ngày 5/8/2018; đồng thời có biện pháp tăng cường hơn nữa chất lượng thông tin, tuyên truyền, chú trọng tính định hướng chính trị tư tưởng, tính văn hóa, khoa học,... trong công tác báo chí; tăng cường kỷ luật thông tin; đồng thời phổ biến, quán triệt đến phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên về nội dung Kết luận 23- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Phát huy tính chủ động trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên kể cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp;

- Phát huy vai trò của Hội trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo; tham gia tích cực cùng với các cơ quan chỉ đạo, quản lý trong việc lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản; kịp thời động viên, khen thưởng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có nhiều thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền góp phần vào ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan quản lý, cơ quan chỉ đạo báo chí xem xét trách nhiệm với các thông tin cộng tác viên đưa tin, phát tán hình ảnh, bài giựt gân, câu khách; kịp thời có ý kiến phản hồi đối với các thông tin sai trái, thiếu tính trung thực, tổng hợp báo cáo về Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh để chấn chỉnh, khắc phục. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và thực hiện có hiệu quả Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

- Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên kể cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường công tác xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan báo chí. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý, quy chế hoạt động, quy trình nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường tính công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

- Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của báo chí, đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn và mở rộng đối tượng độc giả, người xem và nghe Đài; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tích cực đấu tranh góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

- Phổ biến và động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của đơn vị mình tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ III – 2018 và Giải Cờ đỏ, lần II -2018).

4. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành kèm theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ động và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là các thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên tinh thần trung thực, khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm lợi ích quốc gia, tôn trọng lợi ích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cơ quan có trách nhiệm và nhu cầu thông tin của nhân dân.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi quá trình thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Báo Bình Thuận;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX, Việt.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2948/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kết luận 23-KL/TW về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


484

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171