Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2754/KH-BNV năm 2014 triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2754/KH-BNV Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2754/KH-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

a) Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng những chương trình, chính sách, đề án, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số để triển khai nhiệm vụ củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở;

b) Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đến từng bản, làng, ấp, phum, sóc (gọi chung là thôn), đặc biệt là vùng biên giới;

c) Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới;

d) Thực hiện công tác luân chuyển, chính sách khuyến khích, thu hút các nhà khoa học, nhà quản lý giỏi tham gia vào quá trình triển khai công tác dân tộc;

đ) Xây dựng cơ chế, chính sách giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp để tạo nguồn cán bộ gắn với nhu cầu sử dụng của địa phương, đặc biệt chú trọng các vị trí cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở ở những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu:

a) Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng các đề án, văn bản có trách nhiệm, chủ động, kịp thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; bảo đảm thời gian, tiến độ kế hoạch đề ra;

b) Các đề án, văn bản về công tác dân tộc phải được xây dựng trên quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và gắn với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ;

c) Việc xây dựng các đề án, văn bản phải trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị làm công tác dân tộc trong hệ thống chính trị; số lượng, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các cấp; thực trạng chính quyền cơ sở, qua đó đề xuất các giải pháp để thực hiện mục tiêu của Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

II. NỘI DUNG

1. Về xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”

a) Nội dung:

- Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án gồm các thành phần là lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh;

- Xây dựng Kế hoạch triển khai, khảo sát, đánh giá thực trạng;

- Xây dựng dự thảo Đề án với tên gọi “Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Công chức - Viên chức.

c) Đơn vị phối hợp:

+ Ủy ban Dân tộc, các Bộ ngành, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

+ Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Công tác thanh niên, Vụ Tổng hợp, Vụ Tiền lương, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính.

d) Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ: Tháng 12/2014.

2. Xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” (chuyển từ nhiệm vụ “Về chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ về công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn” tại Quyết định 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

a) Nội dung: Xây dựng Kế hoạch triển khai, khảo sát, đánh giá thực trạng để xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (trong đó có vấn đề về cán bộ xã, phường, thị trấn là người dân tộc thiểu số).

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Chính quyền địa phương.

c) Đơn vị phối hợp:

+ Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

+ Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Công tác thanh niên, Vụ Tổng hợp, Vụ Tiền lương, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính.

d) Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ: Hiện nay, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đang trình Bộ Chính trị cho lùi thời gian xem xét Đề án vào năm 2015 để có thời gian khảo sát, tọa đàm thêm với các địa phương và các cơ quan liên quan.

3. Xây dựng Nghị định của Chính phủ ban hành chính sách thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ vùng dân tộc thiểu số

Bổ sung các nội dung về thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ vùng dân tộc thiểu số vào các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo, cụ thể là:

a) Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Công chức - Viên chức.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Công tác thanh niên, Vụ Tổng hợp, Vụ Tiền lương, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính.

b) Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ nhà khoa học trẻ, trong đó chú trọng đến sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ là người dân tộc thiểu số.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Công tác thanh niên;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Công tác thanh niên, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính.

c) Thời gian trình: Tháng 10/2014

4. Xây dựng Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ giai đoạn 2013 - 2020”

a) Nội dung: Liên quan đến việc xây dựng Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ giai đoạn 2013 – 2020” nêu tại Điểm 6 Mục VI Phụ lục kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; hiện nay, nhiệm vụ này đã và đang được các Bộ, ban, ngành triển khai thực hiện bằng các Đề án cụ thể như sau:

+ Các tỉnh Tây Bắc: Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 phê duyệt Đề án củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014 - 2018 và đang tổ chức triển khai thực hiện;

+ Các tỉnh Tây Nguyên: Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020 và đang hướng dẫn các tỉnh Tây Nguyên xây dựng kế hoạch thực hiện;

+ Các tỉnh Tây Nam Bộ: Ngày 10/10/2012, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc phối hợp xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở (địa bàn có đồng bào Khơme, biên giới, hải đảo) vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2014 và định hướng đến năm 2020. Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đang phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ xây dựng Đề án nêu trên.

b) Giao Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tham mưu Lãnh đạo Bộ về nội dung liên quan đến xây dựng Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ giai đoạn 2013 - 2020” để báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng việc xây dựng Đề án nêu trên.

c) Thời gian báo cáo Lãnh đạo Bộ: Tháng 09/2014.

III. TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm của các Vụ được giao chủ trì xây dựng đề án, văn bản

a) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Chủ động đề xuất các biện pháp cần thiết với lãnh đạo Bộ để kịp thời triển khai kế hoạch có hiệu quả;

c) Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ;

d) Sử dụng kinh phí để triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;

đ) Trình Lãnh đạo Bộ các đề án, văn bản được giao đúng thời gian quy định.

2. Trách nhiệm của Vụ Công chức - Viên chức

Ngoài các nhiệm vụ nêu tại Khoản 4 Điều này, Vụ Công chức - Viên chức làm đầu mối theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả triển khai kế hoạch để báo cáo lãnh đạo Bộ.

3. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch Tài chính

Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các Vụ được giao chủ trì xây dựng các đề án, văn bản trong việc lập dự toán kinh phí theo các quy định hiện hành; tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong việc bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

4. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

a) Phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức để theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch;

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp và phục vụ các điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ chung theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, bảo đảm thực hiện kế hoạch theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ và tiến độ, thời hạn được giao.

5. Trách nhiệm của Trung tâm thông tin, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước

a) Phối hợp với các Vụ được giao chủ trì xây dựng các đề án, văn bản kịp thời thông tin, đăng tải các dự thảo đề án, văn bản, các bài viết chọn lọc về công tác dân tộc để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, trao đổi, đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Đề xuất, thực hiện việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát phục vụ cho quá trình xây dựng cơ chế, chính sách và các vấn đề khác liên quan đến công tác dân tộc.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị có văn bản gửi Vụ Công chức - Viên chức để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ;
- Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC (10b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2754/KH-BNV năm 2014 triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91