Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2017 về thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 271/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản, thực hiện xử lý để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của văn bản, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

- Tăng cường và nâng cao cht lượng, năng lực, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành phải được tự kiểm tra thường xuyên; kịp thời xử lý các văn bản có nội dung trái pháp luật theo quy định.

- Các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tự kiểm tra văn bản:

- Nội dung công việc: Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định của pháp luật; kim tra văn bản quy phạm pháp luật về các chuyên đề, lĩnh vực theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; kiểm tra các văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật do các Sở, ban, ngành ban hành. Sở Tư pháp có trách nhiệm lập hồ sơ kiểm tra văn bản theo quy định của pháp luật, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật theo quy định.

- Cơ quan chtrì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2018.

2. Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền:

- Nội dung công việc: Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành khi tiếp nhận hoặc khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật: kiểm tra các văn bn hành chính có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành. Khi phát hiện văn bản được kiểm tra có dấu hiệu trái pháp luật, Sở Tư pháp xem xét, kết luận theo thẩm quyền gi cơ quan, người đã ban hành văn bản để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2018.

3. Công tác kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn, ngành, lĩnh vực:

- Nội dung công việc: Giao Sở Tư pháp lựa chọn địa bàn, chuyên đề, ngành, lĩnh vực để thành lập hoặc báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2018.

4. Tổ chức hội nghị tập huấn, tọa đàm, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

- Nội dung công việc: Tổ chức hội nghị tập huấn, tọa đàm trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của các văn bản pháp luật Trung ương và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng cho cán bộ làm công tác này tại cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Từ quý II năm 2018.

5. Xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018:

- Nội dung công việc: Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2018; xây dựng Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố gửi Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các s, ban, ngành:

- Phối hợp với Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Báo cáo kết quả xử lý văn bản đối với văn bản thuộc lĩnh vực quản lý có dấu hiệu trái pháp luật về Sở Tư pháp.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của quận, huyện.

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thuộc quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tổng hợp kết quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 2018 trên địa bàn thành phố và báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố gi Bộ Tư pháp theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội HP;
- Các VP: ĐĐBQH và HĐNDTP;
- Các sở, ban
, ngành;
- UBND quận, huyện;
- CVP, PCVP UBND TP;
- Các Phòng CV:
- CV: TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2017 về thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


355
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44