Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 251/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Lut Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh Tha Thiên Huế ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lut năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính ph; Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cp nhật văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dliệu quốc gia vpháp luật trên địa bàn tỉnh Tha Thiên Huế.

b) Đ công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh đảm bảo tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện; tăng cường vai trò, trách nhiệm ca các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh; UBND cấp huyện trong việc chuẩn bị dự tho văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh; góp phần nâng cao chsố cải cách hành chính của tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác soạn thảo và ban hành văn bn quy phạm pháp luật để quy định chi tiết điều, khoản, đim được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; quy định biện pháp thi hành Hiến pháp, Luật, văn bản cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND về phát trin kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh của tỉnh hoặc ban hành văn bản sửa đi, b sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật ca UBND tỉnh cn được tiến hành khẩn trương, kịp thi, đảm bảo tiến độ.

Văn bn quy phm pháp luật được soạn tho, ban hành phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thng nhất và tính kh thi trong quá trình trin khai thc hiện.

Phát huy tính chủ động, tích cực và vai trò tham mưu kịp thời ca các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện trong đề nghxây dựng và ban hành văn bn quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG

1. Đối với việc ban hành văn bn đquy định chi tiết điều, khon, đim được giao trong văn bn quy phạm pháp lut của cơ quan nhà nước cấp trên

a) Cơ quan thc hiện: Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện được UBND tỉnh giao chtrì xây dựng văn bn quy phạm pháp luật trình UBND tnh hoặc được UBND tỉnh giao trách nhiệm chun bdự thảo Nghquyết trình HĐND tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Đối vi việc ban hành văn bn đ quy định các biện pháp thi hành Hiến pháp, Luật, văn bn của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát trin kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh và biện pháp thực hiện chức năng qun lý nhàc

a) Cơ quan thực hiện: Các S, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cp huyn được UBND giao chtrì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh hoặc được UBND tỉnh giao trách nhiệm chuẩn bdự tho Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

b) Cơ quan phi hợp: Văn phòng UBND tỉnh, S Tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và căn cứ vào nhiệm vụ cụ th, đột xut được HĐND tnh giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thtrưởng các S, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tch UBND cấp huyện

a) Chủ động trin khai công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bn quy phạm pháp luật thuộc chuyên ngành qun lý, đảm bo kịp thời quy định chi tiết điu, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nưc cp trên, đ xut các biện pháp thi hành Hiến pháp, Luật, n bn của cơ quan nhà nước cp trên, triển khai thực hin Ngh quyết của HĐND tnh về phát trin kinh tế - xã hội, ngân sách quc phòng, an ninh, các biện pháp nhm nâng cao hiệu qu qun lý nhà nước.

b) Lp đề ngh xây dựng Quyết định ca UBND tỉnh gửi Văn phòng UBND tỉnh để phối hợp với S Tư pháp xem xét, kim tra vic đề nghị ban hành Quyết định, báo cáo Ch tịch UBND tỉnh quyết đnh và phân công soạn thảo,

c) Tchức soạn tho Quyết định của UBND tỉnh sau khi được phân công theo đúng quy định, trình tự, thủ tục, tiến đđề ra. Chịu trách nhiệm đối với nội dung dự thảo văn bản do cơ quan mình đề xut

Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trin khai xây dựng dự tho văn bn quy phạm pháp luật đảm bo thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghđịnh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan, trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

d) Chủ động phi hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, tchức có liên quan trong việc góp ý thẩm định, đánh giá tác động của chính sách quy định trong dự tho văn bn, đánh giá tác động của thủ tc hành chính, bình đng gii (nếu có) và thm tra dự thảo văn bản theo quy định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

đ) Áp dụng các quy định có liên quan về việc lp dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhàc đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật đề chủ động xây dựng dự toán đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

e) Kịp thi báo cáo UBND tỉnh về tiến độ, kết quthực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tnh (qua Sở Tư pháp) để theo dõi, xử lý.

2. Văn phòng UBND tỉnh

a) Phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, kiểm tra việc đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh do các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cp huyện lp, trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và phân công cơ quan soạn thảo.

Phối hợp với các S, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND cp huyện thực hiện việc thẩm tra, rà soát hsơ dự tho văn bn quy phạm pháp luật đảm bo theo quy định, trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp đôn đốc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND cp huyện trong việc triển khai quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, các biện pháp thi hành Hiến pháp, Luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, trin khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nưc theo nhiệm vụ phân công.

c) Tham mưu xếp lịch họp các ngành liên quan và tp th UBND tỉnh hoặc thông qua việc ly ý kiến bng văn bn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, cho ý kiến đối với dự tho văn bn quy phạm pháp luật đm bo kp thời, hợp lý và khoa học.

đ) Theo dõi và đôn đốc việc gửi văn bn quy phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra sau khi UBND tỉnh ban hành.

3. Sở Tư pháp

a) Phối hợp vi Văn phòng UBND tỉnh xem xét, kim tra việc đnghị ban hành quyết định của UBND tỉnh do các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện lập.

b) Phối hợp vi các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh trong quá trình soạn tho, góp ý, thm định dự thảo văn bản trước khi trình UBND tỉnh.

c) Phối hp với Văn phòng UBND tỉnh, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện trong việc trin khai nhiệm vụ xây dựng và ban hành văn bản quy phm pháp lut của tỉnh đm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phm pháp luật và Nghị đnh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh.

d) Ch trì, phối hp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chc trin khai thực hiện Kế hoạch này.

4. S Tài chính

a) Thực hiện các quy định tại Khon I Mục này.

b) Tham mưu UBND tỉnh b tkinh phí riêng phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện hthống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, thực hiện thanh quyết toán theo quy đnh đối với các hạng mục liên quan phù hp với quy định của pháp luật hiện hành. Tạo điều kiện ti đa đcác Sở, Ban, ngành cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phm pháp luật được thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; các S, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các cấp và các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động lp dự toán kinh phí gi cơ quan tài chính cùng cấp thm định, b trí vào dự toán chi thưng xuyên hàng năm của đơn vị, trình cấp có thm quyền quyết đnh.

Trong quá trình tổ chc thực hiện, nếu có vướng mc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện phn ánh về Sở Tư pháp để hướng dn và tng hp, tham mưu UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP, các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 251/KH-UBND ngày 09/12/2019 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.040

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!