Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 250/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

Thực hiện Lut Ban hành văn bn quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Lut Ban hành văn bn quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tnh Thừa Thn Huế ban hành Kế hoch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản đ kp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Kiến nghị quan có thm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bn trái pháp luật, góp phần nâng cao cht lượng hiệu qu công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thng pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Bo đảm tính toàn diện, kịp thi, khách quan, công khai, minh bạch; đúng thm quyền, trình tự, thtục.

b) Các cơ quan, đơn vị có liên quan đm bảo phối hp chặt chtrong quá trình thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, kim tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

c) Không được lợi dụng việc kim tra, xử lý văn bản vì mục đích vụ li, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, người có thm quyền ban hành văn bản và can thiệp vào quá trình xử lý văn bản trái pháp luật.

II. ĐI TƯỢNG KIM TRA

1. Văn bn thuộc đối tượng tự kiểm tra

Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tnh ban nh.

2. Văn bn thuộc đối tượng kiểm tra

a) Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế ban hành.

b) Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được bannh bằng hình thc văn bn quy phạm pháp lut do Hội đng nhân dân, y ban nhân dân các huyện, th xã và thành phố Huế ban hành; văn bn có chứa quy phạm pháp luật hoặc có ththức như văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch y ban nhân dân cp huyện, Thtrưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, th xã và thành phHuế ban hành khi nhận được yêu cầu, kiến nghcủa cơ quan, t chc, cá nhân.

III. NỘI DUNG KIM TRA

1. Kim tra về thm quyền ban hành văn bn gồm kiểm tra thm quyền về hình thức và kiểm tra thẩm quyền về nội dung.

2. Kiểm tra về nội dung của văn bản.

3. Kim tra về căn c ban hành; ththức, kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bn.

IV. PHƯƠNG THỨC KIM TRA

1. Tự kiểm tra văn bản.

2. Kim tra văn bản theo thm quyn:

a) Kiểm tra văn bản do cơ quan, người ban hành văn bản gửi đến.

b) Kiểm tra văn bn khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phn ánh về văn bn có dấu hiệu trái pháp luật.

c) Kiểm tra văn bn theo địa bàn được thực hiện theo quy đnh tại khoản 1 Điều 116 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

Năm 2020, thực hin kim tra tại địa bàn thành phHuế, huyn Phong Điền, huyện Nam Đông và huyện A Lưới.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sở Tài chính đảm bảo kinh phí cho công tác kiểm tra, x lý văn bn theo quy định của pháp luật.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cp tỉnh, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân các huyện, thxã, thành phHuế t chc triển khai thực hiện Kế hoạch này;

b) Trong trường hợp phát hiện văn bn có du hiệu trái pháp luật, ảnh hưng lớn đến kinh tế - xã hội, nếu thy cn thiết, Sở Tư pháp thành lp Đoàn kim tra văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định s 1354/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc S Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Phối hp vi cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch này.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kim tra văn bn tại địa phương.

c) Đôn đốc, chđạo công tác kim tra, xử lý văn bản tại địa phương

d) Thực hiện chế độ báo cáo về công c kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy đnh của pháp luật.

3. Các cơ quan chuyên môn cp tỉnh, cấp huyện

Phối hp vi cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch này.

4. Các cơ quan ban hành văn bn

a) Gửi văn bản đến quan kiểm tra theo quy định.

b) Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của các Đoàn kim tra.

c) Cung cấp văn bn đ kim tra.

d) Bố trí địa điểm tại cơ quan mình đphục vụ công tác kiểm tra.

đ) Chuẩn bị báo cáo về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, x lý văn bn quy phm pháp luật và các điều kiện bảo đảm khắc phục vụ cho công tác soạn thảo, ban hành, kim tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cu của Đoàn kiểm tra.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vưng mắc các tổ chức, cá nhân phn ánh về Sở Tư pháp đ tng hợp, báo cáo trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP, các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 250/KH-UBND ngày 09/12/2019 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


998

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123