Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 25/KH-UBND 2020 theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 25/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 26/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật, Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

1.2. Xem xét đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật, nhất là lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (lĩnh vực bảo vệ môi trường) để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

2.2. Xác định nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

2.3. Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

1.1. Phạm vi, lĩnh vực trọng tâm theo dõi

Theo dõi việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải.

2.2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

- Nội dung hoạt động: Tổ chức rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành về bảo vệ môi trường; ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc rà soát, tổng hợp lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành về bảo vệ môi trường, gửi Sở Tư pháp tổng hợp chung.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

b) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

- Nội dung hoạt động

+ Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử.

+ Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

c) Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

- Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch này và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường.

- Phạm vi kiểm tra, đối tượng kiểm tra:

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa và một số xã trên địa bàn huyện nêu trên.

- Cơ quan thực hiện:

Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Công an tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan.

Giao Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi và tiến hành kiểm tra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Việc kiểm tra đột xuất sẽ được tiến hành theo thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định căn cứ vào vụ việc cụ thể.

- Thời gian kiểm tra: Quý II, III/2020.

d. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

- Nội dung hoạt động: Tổ chức khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Đối tượng điều tra, khảo sát: Cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ, công chức và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian điều tra, khảo sát: Xong trước 30/9/2020.

II. Theo dõi thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực, địa bàn

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, trên cơ sở lĩnh vực trọng tâm theo dõi của tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương, để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó xác định rõ lĩnh vực ngành cần theo dõi, đánh giá trong năm 2020 cho phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Tổ chức thực hiện kế hoạch xong trước ngày 03/10/2020.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với các sở, ngành trong việc cung cấp thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này các sở, ban, ngành thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm hiệu quả. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương, trong đó bám sát lĩnh vực trọng tâm theo dõi của toàn tỉnh; đồng thời có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của cơ quan, đơn vị với Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 03/10/2020.

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật chung của tỉnh và kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp bảo đảm đúng thời gian quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách.

2. Kinh phí đảm bảo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Phòng THCB;
- Lưu: VT, NC. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 26/02/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


499

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32