Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2018 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Số hiệu: 245/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 245/KH-UBND

Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2019 của Bộ Tư pháp; các chương trình công tác trọng tâm của Thành phố năm 2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các bộ luật, luật mới được Quốc hội thông qua đặc biệt chú trọng các văn bản mới liên quan đến công tác tư pháp; Các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; các văn bản pháp luật của Trung ương và Thành phố liên quan đến chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố trong năm 2019.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL), nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và nhân dân, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân Thủ đô.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của công dân, doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyn biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ, gn với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô “KỶ CƯƠNG-TRÁCH NHIỆM-TẬN TÌNH-THÂN THIỆN”, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương và Thành phố, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác PBGDPL, kế hoạch triển khai thi hành bộ luật, luật mới ban hành.

- Đảm bảo các hoạt động PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, có sự kết hp, lồng ghép việc thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan, phù hợp đối tượng, địa bàn; kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin theo xu hướng hiện đại trong hoạt động PBGDPL; hướng công tác PBGDPL về cơ sở.

- Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần quan tâm, đổi mới, nội dung, phương thức tuyên truyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Gắn kết công tác PBGDPL,công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và khối đại đoàn kết toàn dân.

- Huy động được sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn thể nhân dân Thủ đô trong hoạt động PBGDPL; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

II. Đối tượng, nội dung, nhiệm vụ và các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; người dân thành thị và nông thôn, miền núi; phụ nữ; thanh thiếu niên; doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp, người nước ngoài cư trú trên địa bàn Thành phố.

- Chú trọng phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Nội dung

- Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, XIV thông qua như: Hiến pháp, Luật Thủ đô, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Quốc phòng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Đặc xá, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt... và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và Thành phố; phổ biến các văn bản pháp luật mới sẽ được Quốc hội thông qua năm 2019; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố v.v...

- Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp...; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội...

- Tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các văn bản pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp...

3. Các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể

3.1. Thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn Thành phố, các Chương trình, đề án, Kế hoạch về PBGDPL của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố (Phụ lục 01).

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chủ trì thực hiện Đề án.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

3.2. Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật.

a) Khai thác, vận hành, sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn) theo hướng truy cập tập trung, liên thông, kết nối, lồng ghép, chia sẻ thông tin, tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước, tạo thuận lợi trong khai thác, trao đổi thông tin pháp luật giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

b) Tăng cường đăng tải thông tin tuyên truyền pháp luật trên cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn th, quận, huyện, thị xã và cung cấp thông tin theo quy định Luật Tiếp cận thông tin.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Cng Giao tiếp điện tử Thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Hà Nội mới, Báo Pháp luật và Xã hội và các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

c) Tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc, tuyên truyền pháp luật trực tuyến, tổ chức hội nghị trực tuyến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2019

d) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền phổ biến pháp luật

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Thành Đoàn Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2019

e) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố theo xu hướng hiện đại trong khung giờ vàng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và sóng phát thanh.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019

f) Thí điểm một số mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã, cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019

3.3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các báo, Đài Phát thanh và truyền hình của Trung ương và Thành phố, mạng xã hội

a) Xây dựng phóng sự, đĩa video, clip về tình huống, tiểu phẩm,... chú trọng kết hợp tuyên truyền pháp luật với kỹ năng sống.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

b) Tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền pháp luật mới ban hành tại các chuyên trang, chuyên mục pháp luật của các báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, các cơ quan báo chí của Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

3.4. Tchức cuộc thi viết tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội (có Kế hoạch riêng)

- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp Hà Nội

- Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường thị trấn, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2019.

3.5. Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho thanh niên, sinh viên trên địa bàn Thành phố

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Đoàn Thành niên cộng sản HCM thành phố Hà Nội

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an Thành phố, các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2019.

3.6. Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố (có Kế hoạch riêng)

a) Tổ chức triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/11/2019

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và một số hoạt động về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND thành phố.

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố, Vụ phổ biến, giáo dục Bộ Tư pháp, Văn phòng Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/11/2019 đến ngày 09/11/2019.

3.7. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tưng đặc thù

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân tộc miền núi, thiểu số, người dân ở vùng xa trung tâm Thành phố có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người lao động trong các doanh nghiệp, nạn nhân bị bạo lực gia đình, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bt buộc, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo bằng các hình thức, nội dung phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ban Dân tộc Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành đoàn Hà Nội, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố, Hội Người mù, Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo, Hội Người khuyết tật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

3.8. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Nội dung: Nâng cao chất lượng việc giáo dục pháp luật trong nhà trường chú trọng giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng, quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em, các văn bản pháp luật liên quan đến trẻ em.... trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật kiến thức phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

3.9. Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Nội dung: Triển khai thực hiện Quyết định Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Triển khai thí điểm tủ sách pháp luật điện tử, phần mềm điện tử về tủ sách pháp luật trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

3.10. Biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu hỏi-đáp, tờ gấp tuyên truyền pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường thị trấn, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019

3.11. Phát hiện, nhân rộng, thực hiện mô hình, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019

3.12. Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền năng lực truyền thông cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, đội ngũ tuyên truyền pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

3.13. Tổ chức đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

3.14. Sửa đổi Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sthành phố Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đơn vị tham mưu: Sở Tài chính, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

3.15. Tổng kết Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố.

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp và Văn phòng UBND Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

3.16. Tổ chức Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đi trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật ở trong và nước ngoài.

Đơn vị chủ trì và thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

Thời gian: Quý II, III/2019

III. Nội dung, các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể công tác hòa giải ở cơ sở

1. Nội dung

Đẩy mạnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho hòa giải viên; tổ chức kiện toàn, củng cố tổ hòa giải; tổ chức thực hiện mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”, động viên, khen thưởng cho đội ngũ hòa giải viên và cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện chi kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải viên ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, theo dõi, phát hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên; tổ chức hội thảo, tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

2.2. Tổ chức kiện toàn tổ hòa giải, đánh giá triển khai mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, UBND xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2019

2.3. Tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, tổng kết, khen thưởng cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở và cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở

- Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

- Đơn vị phối hp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, UBND xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019

2.4 .Tổ chức cuộc thi hòa giải viên giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019 (có kế hoạch riêng)

- Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã, các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2019

IV. Đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, hội thảo đánh giá thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã

- Đơn vị phối hợp: Mặt Trận tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

2. Tổ chức đánh giá, công nhn, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2019.

V. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật (có kế hoạch riêng)

+ Đơn vị chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

+ Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, đoàn thể, Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã được kiểm tra.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019

VI. Tổ chức tổng kết và khen thưởng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trung ương và Thành phố

+ Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố

+ Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019

VII. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố từ nguồn ngân sách của Thành phố, ngân sách quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn theo phân cấp hiện hành.

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố:

Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Sở Tài chính phân bổ kinh phí của Thành phố cấp cho công tác PBGDPL năm 2019 tới các sở, ban, ngành, đoàn thể; đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể chủ trì Đề án triển khai thực hiện các đề án trọng tâm của chương trình hành động PBGDPL trên địa bàn Thành phố; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo công tác PBGDPL với Bộ Tư pháp, UBND Thành phố; lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác của Hội đng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố; biên soạn tài liệu phục vụ công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố; phát hiện và tổng kết cách làm hay, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mới.

Chủ trì các kế hoạch, Đề án được giao thuộc Chương trình hành động PBGDPL của Thành phố.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố, hệ thống truyền thanh ở cơ sở dành thời lượng phù hợp phổ biến các văn bản pháp luật đã được Trung ương và Thành phố ban hành có liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố và cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, những văn bản pháp luật thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố theo chủ đề năm 2019, Chính quyền điện tử của Thành phố, dịch vụ công trực tuyến, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội...

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

Chú trọng việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, quyền và bn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em... bằng nhiều hình thức phù hợp; kết hợp việc tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với kỹ năng sống cho học sinh về phòng chống cháy nổ, xâm hại tình dục, phòng chống thương tích cho trẻ em; chú trọng xây dựng mô hình câu lạc bộ pháp luật trong trường học, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội cho học sinh.

4. Công an Thành phố

Triển khai tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự, Luật An ninh mạng, Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân, Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, pháp luật về phòng, chống bạo lực, tệ nạn xã hội... đến cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn Thành phố, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng đặc thù là người vi phạm pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Chủ trì, triển khai Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND thành phố về triển khai, thực hiện Đán “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”.

Triển khai các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố.

Chủ trì, triển khai Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2021.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống cháy nổ kết hợp với tuyên truyền kỹ năng phòng, chống cháy nổ, thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

5. SGiao thông Vận tài

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy, văn hóa giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức ngành mình và Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

6. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Chủ trì, triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”.

Phi hợp Công an thành phố, Sở Tư pháp các cơ quan liên quan thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND Thành phố về triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố. Chú trọng tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Đê điều, Luật Thú ý, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi... cho người dân nông thôn.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến doanh nghiệp, các văn bản pháp luật của thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp ....

9. Thanh Tra thành phố

Chủ trì, triển khai thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội; tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố, chú trọng tuyên truyền kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường cung cấp thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan kết luận vụ việc khiếu nại, tố cáo gây bức xúc trong dư luận.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng

Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn Luật Đất đai, pháp luật về xây dựng, trật tự đô thị, nhà ở đặc biệt là việc quản lý, sử dụng nhà chung cư, an toàn sử dụng thang máy, bảo vệ môi trường, pháp luật về bảo vệ rừng, pháp luật trong quản lý tài nguyên khoáng sản, các hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông đặc biệt là pháp luật về vệ sinh môi trường các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng, môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.

11. Sở Văn hóa và Thể thao

Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo, về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô; các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa; quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố, tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo, rao vặt, các tổ chức treo biển hiệu không đúng quy định của thành phố gây mất mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường trên địa bàn Thủ đô.

Chủ trì xây dựng Kế hoạch về thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hương ước, quy ước.

12. Sở Du lịch

Chủ trì công tác tuyên truyền, triển khai Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Thành phố; Triển khai Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn.

13. Sở Y tế

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khám, chữa bệnh; bảo hiểm y tế; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

14. Sở Ni v

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về cải cách hành chính, kỷ cương hành chính, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện thị xã.

15. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các hiệp định về thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật Việt Nam về chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, Luật Cnh tranh.

16. Ban Dân tộc Thành phố

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 8137/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND Thành phố thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền,vận động đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020”. Thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường đối thoại, giao lưu với đồng bảo dân tộc thiểu số.

17. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình đê tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến đời sống nhân dân; chú trọng tuyên truyền đến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua; các văn bản pháp luật phục vchủ đề công tác của Thành phố năm 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện phổ biến pháp luật trên sóng và trên truyền hình; chú trọng đa dạng hóa theo xu hướng hiện đại các hình thức ph biến, giáo dục pháp luật trong các khung giờ khác nhau đặc biệt là vào khung giờ vàng.

18. Sở Tài chính

Tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND Thành phố sửa đổi Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND Thành phố về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội.

19. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản pháp luật của nhà nước đã được Quốc hội ban hành liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp, các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua năm 2019. Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên của Thành phố; phối hợp với Sở Tư pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng tin bài của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên viết về pháp luật. Định kỳ hàng tháng, định hướng thông tin PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng.

20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Luật gia Thành phố

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật ban hành có liên quan đến hội viên, đoàn viên trực thuộc, đặc biệt đến người dân ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp; tích cực phối hợp với các sở, ngành đoàn thể Thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động PBGDPL năm 2019 của Thành phố và những Đề án, Chương trình PBGDPL do đơn vị mình chủ trì, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong công tác PBGDPL ở cơ sở.

21. Đề nghị Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành phố, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn về các văn bản pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, những văn bản pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích doanh nghiệp....

22. Đề nghị Thành đoàn Hà Nội

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho thanh niên, sinh viên trên địa bàn Thành phố.

Chủ động xây dựng nhiều mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền, giáo dục chính trị, tưởng cách mạng, truyền thống dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa và ý thức tự tôn dân tộc cho thanh niên, sinh viên. Chú trọng các hình thức phổ biến pháp luật qua mạng internet, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, mô hình câu lạc bộ pháp luật cho thanh niên, sinh viên...

23. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố.

Xây dựng kế hoạch tăng cường PBGDPL các văn bản về tư pháp mới được Quốc hội thông qua và đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL thông qua các hoạt động truy tố, xét xử, thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; chú trọng xét xử lưu động.

Tăng cường thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm khắc kịp thời đối với các bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là các vụ án phức tạp, tham nhũng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể Thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động PBGDPL năm 2019 của Thành phố

Tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật về tư pháp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành mình như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Phòng, chống tham nhũng...

24. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố về công tác PBGDPL; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án PBGDPL phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện cụ thể của địa phương; đẩy mạnh việc tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng.... nhằm nâng cao nhận thức và giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống thượng tôn pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn.

- Chủ động bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện bố trí kinh phí đảm bảo triển khai các công tác này.

- Lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn để công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Chú trọng nhân rộng những mô hình có hiệu quả trong công tác PBGDPL đặc biệt là những mô hình mới.

- Thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, chú trọng kiện toàn, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, xây dựng mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”.

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mang tính chất chiều sâu, đi vào thực chất, chú trọng đánh giá qua tài liệu kiểm chứng và đúng thời hạn theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch tại đơn vị, địa phương mình; tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả; định kỳ hàng quý, 06 tháng, 1 năm báo cáo kết quả gửi Sở Tư pháp-Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố để tổng hợp.

Kèm theo Kế hoạch này là Danh mục nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của những đơn vị sử dụng nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Thành phố năm 2019 (Phụ lục 02 )./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Đoàn Đại biểu QH Hà Nội;
- Thành viên HĐPBGD PL TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBND TP: CVP, PCVP Phm Chí Công; Các phòng: NC, TK.BT, KT, KGVX;
- Lưu VT, NC(B).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC 01

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

 

Đề án, chương trình

Đơn vị chủ trì, tham mưu

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 21/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" giai đoạn 2016-2020

Thanh Tra Thành phố

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, các Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc thành phố.

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2019

 

2

Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tcáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thanh Tra Thành phố

- Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, các sở ban, ngành thành phố, UBND các quận huyện, thị xã và cơ quan có liên quan.

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2019

 

3

Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND thành phố thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Sở Giáo dục và Đào Tạo, Sở Lao động- Thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực

Cả năm 2019

 

4

Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"

Sở Giáo dục và Đào Tạo

Sở Tư pháp, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Sở Lao động - thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và truyền thông, Thành đoàn Hà Nội, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan

Cả năm 2019

 

5

Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021"

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động thành phố và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2019

 

6

Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến năm 2021"

Hội Luật gia thành phố

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Đoàn luật sư thành phố và các cơ quan có liên quan.

Cả năm 2019

 

7

Kế hoạch số 191/KH-UBND tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Sở Tư pháp Hà Nội

- Công an thành phố, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Y tế, Sở giao thông vận ti, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Công thương, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã có địa bàn trọng điểm.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2019

 

8

Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Đề án "Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020"

Sở Tư pháp Hà Nội

Thành Đoàn Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, Sở Nội vụ Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2019

 

9

Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/5/2018 triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021"

Công an thành phố

- Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2019

 

10

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 23/4/2015 triển khai Đề án "Đẩy mạnh phổ biến, nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2015-2020

Sở Tư pháp Hà Nội

- Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2019

 

11

Kế hoạch phối hợp giữa UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Thành phố

Sở Tư pháp Hà Nội, Công an Thành phố,

Thành Đoàn Hà Nội, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2019

Xây dựng Kế hoạch phối hợp

12

Chương trình s 02-Tr/BCĐ-HĐPH ngày 8/12/2015 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội và Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố về phối hợp thông tin tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020

Ban Nội chính Thành ủy, Sở Tư pháp Hà Nội

- Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan

- Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2019

 

13

Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 20/10/2016 của UBND thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô" giai đoạn 2017-2021

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

- Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan.

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2019

 

14

Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 10/11/2017 "thực hiện Đề án" Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

- Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2019

 

15

Kế hoạch số 8137/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND thành phố thực hiện "Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bảo vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017- 2021"

Ban Dân tộc thành phố

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện Ba Vì, Thạch thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức.

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hp thực hiện

Cả năm 2019

 

16

Kế hoạch s224/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2021.

Công an thành phố

- Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo, đài, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn thành phố.

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện.

Cả năm 2019

 

17

Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND thành phố thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp Hà Nội

Công an Thành phố, Sở Thông tin và truyền thông,Tòa án nhân dân, các cơ quan, tổ chức có liên quan

Đề nghị Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp chỉ đạo thực hiện

Cả năm 2019

 

18

Tiếp tục triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp giai đoạn 2015-2020

Sở Tư pháp Hà Nội, Ban dân tộc Hà Nội

UBND các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2019

 

19

Kế hoạch liên ngành số 54/STP-HLHPNHN ngày 28/5/2018 giữa Sở Tư pháp Hà Nội và Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2022

Sở Tư pháp, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố

Các đơn vị có liên quan

Cả năm 2019

 

20

Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Hội luật gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2023

Sở Tư pháp, Hội luật gia thành phố

Các đơn vị có liên quan

Cả năm 2019

Xây dựng kế hoạch ban

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2019
(Các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND thành phố Hà Nội năm 2019
Ban hành kèm theo Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ triển khai

Thời gian thực hiện

1

Sở Tư pháp

 

 

1.1

 

Tổ chức triển khai hội nghị, tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2018 và triển khai công tác năm 2019

Tháng 1/2019

 

 

Tập huấn một số văn bản pháp luật mới ban hành cho báo cáo viên pháp luật cấp thành phố và quận, huyện, thị xã

Quý I, II, III, IV

 

 

Phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người lao động về lao động, bảo hiểm xã hội, Luật An ninh mạng, phòng cháy và chữa cháy, dịch vụ công trực tuyến... trong các doanh nghiệp

Quý II, III

 

 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho chức sc, tín đ tôn giáo

Quý II, III

 

 

Phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tuyên truyền pháp luật cho người khuyết tật

Quý II, III

 

 

Phối hợp Hội người mù thành phố Hà Nội tuyên truyền pháp luật cho người mù

Quý II, III

 

 

Phối hợp với Công đoàn viên chức thành phố tập huấn, phổ biến pháp luật pháp luật Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật An ninh mạng, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức... cho cán bộ làm công tác công đoàn.

Quý II, III

1.2

 

Triển khai các chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Trung ương

 

1.2.1

 

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo

Quý I, II, III, IV

 

 

Triển khai thực hiện về pháp luật phòng, chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo cho cán bộ, lãnh đạo sở, ban, ngành đoàn th, các quận, huyện, thị xã, cán bộ tư pháp, cán bộ pháp chế, báo cáo viên pháp luật

 

 

 

Triển khai thực hiện các chuyên đề về pháp luật phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại quận, huyện, thị xã

 

 

 

Triển khai thực hiện các chuyên đề về pháp luật phòng, chống tham nhũng tại cấp phường, xã cho cán bộ và nhân dân

 

 

 

Xây dựng 01 phóng sự tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng

 

*

 

Phối hợp với Báo Pháp luật & Xã hội và Báo Kinh tế & đô thị tuyên truyền về pháp luật phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, hoạt động của các ngành, các cấp, tình hình thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, t cáo

 

1.2.2

 

Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 23/4/2015 của UBND Thành phố thực hiện Đề án "Đy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2020"

Quý I, II, III, IV

*

 

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở các trường THCS

 

*

 

Nhân rộng mô hình chỉ đạo điểm thực hiện Đề án tại vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 

*

 

Phối hợp với Báo Pháp luật & Xã hội và Báo Kinh tế và Đô thị tuyên truyền về Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

 

1.2.3

 

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/12/2016 thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức tập hun bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy thoát hiểm thoát nạn, dịch vụ công trực tuyến... cho thanh niên, cán bộ đoàn trên địa bàn thành phố

 

*

 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng, Luật phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy, dịch vụ công trực tuyến, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử khi tham gia mạng xã hội... cho thanh thiếu niên tại 4 huyện ngoại thành thành phố

 

*

 

Phối hợp với Báo Pháp luật & Xã hội và Bảo Kinh tế & Đô thị tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên

 

 

 

Hỗ trợ mô hình Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật tại một số phường, xã trên địa bàn Thành phố

 

1.2.4

 

Kế hoạch liên ngành số 54/STP-HLHPNHN ngày 28/5/2018 giữa Sở Tư pháp Hà Nội và Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép gii trong xây dựng pháp luật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2022

Quý l, II, III, IV

*

 

Tchức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên là phụ nữ, hội viên Hội phụ nữ tại một số quận, huyện, thị xã

 

*

 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới cho phụ nữ vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiên kinh tế khó khăn tại một số xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

1.2.5

 

Triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp công tác số 2416/CTPH-BDT-STP ngày 17/8/2015 giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp giai đoạn 2015-2020

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Quy tắc ứng xử nơi công cộng, đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, phòng chống mua bán người, đất đai, dân sự... cho đồng bào dân tộc thiểu stại một số xã dân tộc

 

 

 

Xây dựng vi deo tình huống pháp luật về hôn nhân và gia đình tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số

 

1.2.6

 

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/BCĐ-HĐPH ngày 8/12/2015 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội và Hội đồng phối hợp PBGDPLThành phố về phối hợp thông tin tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020.

Quý I, II, ra, IV

*

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế các sở, ngành, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cho cán bộ, công chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở tại một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

 

*

 

Phối hợp với Báo Pháp luật & Xã hội và Báo Kinh tế Đô thị tuyên truyền về chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

 

1.2.7

 

Phbiến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật 2017 theo KH 191/KH-UBND tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm PL đến năm 2021 trên địa bàn Thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật về lĩnh vực: đất đai; môi trường; hình sự, ma túy...

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường công tác PBGDPL theo lĩnh vực: đất đai; môi trường; hình sự, ma túy... tại một số địa bàn trọng điểm

 

 

 

Hỗ trợ 01 địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn huyện

 

1.2.8

 

Kế hoạch phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dọc về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho giáo viên, sinh viên trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố

 

 

 

In và phát hành tờ gấp pháp luật cho sinh viên

 

 

 

Xây dựng video tiu phẩm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chng bạo lực, quy tc ứng xử nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội,... và sao đĩa phát hành tuyên truyền cho sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

1.2.9

 

Thực hiện Kế hoạch 98/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn Thành phố.

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức tuyên truyền viên pháp luật về nội dung của Công ước chống tra tn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tn tại một số đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố

 

 

 

Phối hợp với Báo Pháp luật và Xã hội tuyên truyền pháp luật về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

 

1.2.10

 

Thực hiện Kế hoạch 120/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND Thành phố triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang nhỡ giai đoạn 2018-2021" trên địa bàn Thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Tchức khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu PBGDPL thuộc phạm vi Đề án

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về pháp luật về Hình sự, hành chính; pháp luật về phòng, chống ma túy, chính sách cai nghiện, chính sách về tái hòa nhập cộng đồng... cho học viên cai nghiện tại một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn Thành phố

 

 

 

Phối hợp với Báo PL&XH tuyên truyền về người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá, tấm gương phn đấu vươn lên của những thanh thiếu niên đã vi phạm pháp luật...

 

1.2.11

 

Tổ chức triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở theo Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 19/3/2014 của UBND Thành phố;

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho cán bộ, công chức, hòa giải viên ở cơ sở

 

 

 

Tổng kết 5 năm công tác hòa giải ở cơ sở

 

 

 

Phóng sự công tác hòa giải ở cơ sở

 

 

 

Tổ chức Cuộc thi Hòa giải viên giỏi

 

1.2.12

 

Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 28/6/2017 về thực hiện xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Quý I, II, III, IV

 

 

Hội thảo đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

 

 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn

 

 

 

Tuyên truyền trên Báo Pháp luật & Xã hội và Báo Kinh tế Đô thị về chuẩn tiếp cận pháp luật

 

1.2.13

 

Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội theo Thông tư 03/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội theo Thông tư 03/TT-BTP của Bộ Tư pháp

 

 

 

Hội nghị đánh giá thực hiện Thông tư 03/TT-BTP của Bộ Tư pháp

 

1.2.14

 

Thí điểm một số mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.2.15

 

Tổ chức cuộc thi viết về dịch vụ công trực tuyến

Quý I, II, III, IV

1.2.16

 

Tuyên truyền các văn bản pháp luật mới phát trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở

Quý I, II, III, IV

1.2.17

 

Tổ chức "Ngày Pháp luật" tại STư pháp (4 cuộc)

Quy I, II, III, IV

1.2.18

 

Tổ chức các hoạt động hưởng ng "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam"

Quý IV

 

 

Tổ chức mít tinh kỷ niệm "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam", tổng kết Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

Trang trí khẩu hiệu, cờ phướn phục vụ các hoạt động hưởng ứng tuyên truyền "Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN

 

 

 

Phóng sự hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam"

 

1.2.19

 

Duy trì các hoạt động của Hội đồng PBGDPL

Quý I, II, III, IV

1.2.20

 

Phối hợp với Nhà Xuất bản Hà Nội biên soạn, in ấn phát hành tài liệu; mua sách phục vụ công tác chuyên môn

Quý I, II, III, IV

1.2.21

 

Chi vận hành trang Web tuyên truyền PBGDPL của Hội đồng PBGDPL

Quý I, II, III, IV

1.2.22

 

Phối hợp với Đài truyền hình Hà Nội phát trên kênh phát thanh 90MHZ tuyên truyền pháp luật về đất đai, xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự an toàn xã hội, chế tài xử lý, ý thức tôn trọng, chấp hành bảo vệ pháp luật...

Quý I, II, III, IV

1.2.23

 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.2.24

 

Phối hợp với Báo Hà Nội mới tuyên truyền pháp luật

Quy I, II, III, IV

1.2.25

 

Phối hợp với Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội tuyên truyền pháp luật

Quý II, III, IV

1.2.26

 

Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam và một số hoạt động khác

Quý  IV

1.2.27

 

Phối hợp với Đài truyền hình VTC tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.2.28

 

Phối hợp với tạp chí công nghiệp và tiêu dùng tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.2.29

 

Phối hợp Đoàn Luật sư Thành phố tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.2.30

 

Phối hợp Đài tiếng nói Việt Nam tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.2.31

 

Phối hợp với Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông đa phương tiện thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV giao thông) tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.2.32

 

Phối hợp Hội Công chứng thành phố tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.2.33

 

Hội đồng PHPBGDPL Thành phố đi trao đổi học tập kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật ở trong và ngoài nước

 

1.3

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố

Quý I, II, III, IV

2

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội

 

 

 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và trợ giúp pháp lý cho người có công với cách mạng, trẻ em và người chưa thành niên, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo,... trên địa bàn thành phố Hà Nội (10 buổi)

Quý II, III

3

Báo Pháp luật và Xã hội

 

 

 

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền pháp luật, chú trọng tuyên truyền văn bản pháp luật về tư pháp và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố năm 2019 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, dịch vụ công trực tuyến....

Quý I, II, III, IV

 

 

Phát báo cho Tổ hòa giải 15 huyện ngoại thành của thành phố

Quý I, II, III, IV

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

Tổ chức hội thi tuyên truyền PBGDPL cho học sinh THPT qua sân chơi “Đấu trường 100” 16 cụm

Quý IV

 

 

In Tờ gấp có nội dung phòng chống tác hại thuốc lá cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố

Quý IV

5

Công an Thành phố

 

 

 

1. Tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy

 

 

 

Xây dựng video clip về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và in sao đĩa phát cho 570 xã, phường trên địa bàn thành phố

 

 

 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn (11 cuộc)

 

 

 

In ấn và phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

 

 

 

Tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy và chữa cháy năm 2019

 

 

 

2. Tuyên truyền về các văn bản pháp luật mới cho lực lượng công an và các Đề án PBGDPL do Công an Thành phố chủ trì

 

 

 

Tổ chức hội nghị tập huấn về Luật Công an nhân dân, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Đc xá, Luật An ninh mng cho cán bộ, chiến sĩ công an (2 cuộc)

Quý I, II

 

 

Tuyên truyền PBGDPL cho đối tượng đặc thù của Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" ban hành kèm theo Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội

Quý I, II

 

 

Tổ chức tuyên truyền tại trại giam số 1 (20 buổi)

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền tại trại giam số 2 (15 buổi)

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền PBGDPL về an ninh trật tự, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố năm 2018 (10 trường)

Quý III, IV

 

 

Tuyên truyền PBGDPL về an ninh trật tự, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội cho học sinh các trường PTTH, THCS trên địa bàn Thành phố năm 2019 tại 12 trường; khối PTTH: 07 trường, khối THCS: 05 trường

Quý IV

 

 

Tổ chức tuyên truyền "Ngày Pháp luật Việt Nam "

 

 

 

Mua sách pháp luật cấp phát phục vụ hoạt động xây dựng tủ sách pháp luật các đơn vị trong Công an thành phố

 

6

Sở Giao thông vận ti

 

 

 

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn bản pháp luật mới, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mng xã hội..., cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở Giao thông vận ti Hà Nội (4 cuộc)

 

7

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

 

 

 

Hội nghị tuyên truyền Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Đất đai... cho cán bộ, người dân nông thôn trên địa bàn Thành phố tại 5 huyện ( 5 cuộc)

Quý II, III

 

 

In ấn tờ gấp tuyên truyền về Luật An toàn thực phẩm, Luật Đê điều, các quy định về xây dựng nông thôn mới... phát cho các hộ gia đình nông dân tại các huyện (3 tờ gấp)

Quý II, III

8

Thanh tra Thành phố

 

 

 

Hội nghị tập huấn Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng chống tham nhũng cho lực lượng thanh tra và cán bộ, công chức sở, ngành, quận, huyện (03 hội nghị)

Quý II, III

 

 

Tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp pháp luật trên trang Website của Thanh tra Thành phố (Nội dung: giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, tuyên truyền các nội dung văn bản, các điểm mới của các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố, giải đáp pháp luật cho công dân...)

Quý I, II, III, IV

9

Sở Y tế

 

 

 

Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế cho người dân tại 10 xã thuộc 05 huyện (10 lớp): Phúc Thọ (các xã: Xuân Phú, Phúc Hòa); Long Biên (các phường: Việt Hưng, Giang Biên); Thanh Trì (các xã: Đông Mỹ, Duyên Hà); Hoài Đức (các xã: Dương Liễu, Cát Quế); Phú Xuyên (các xã: Nam Triều, Phúc Tiến)

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ y tế cấp xã, phường, thị trấn tại 5 quận, huyện, thị xã (05 lớp): Gia Lâm, Đông Anh, Đống Đa, Long Biên, Sóc Sơn

Quý II, III

10

Sở Công thương

 

 

 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành (2 cuộc )

Quý II, III

 

 

In ấn và phát hành tài liệu tuyên truyền về hoạt động bán hàng đa cấp cho quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn

Quý I,II, III

11

Sở Xây dựng

Quý I, II, III

 

 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng (01 cuộc)

 

 

 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nhà chung cư, an toàn sử dụng thang máy (01 cuộc)

 

 

 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý cây xanh, quản lý chất thải rn thông thường trên địa bàn TP (01 cuộc)

 

12

Ban Dân tộc thành phố

 

 

 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bảo dân tộc thiểu số trên địa bàn TP về Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ rừng, Luật Hôn nhân và gia đình.... (12 cuộc)

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức đi thoại, giao lưu về chính sách pháp luật, quy tắc ứng xử nơi công cộng cho đng bào dân tộc thiểu số (2 cuộc)

Quý II, III

 

 

In tờ gấp tuyên truyền về pháp luật cho đồng bảo dân tộc thiểu số

Quý I, II, III, IV

 

 

Hỗ trợ một số mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số thôn, bản vung đặc biệt khó khăn

 

 

 

Tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bảo dân tộc thiểu số

 

13

Mặt trận Tổ quốc Thành phố

 

 

 

Tổ chức Hội nghị đánh giá và tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL tới MTTQ các cấp (01 lớp)

Quý I

 

 

Tổ chức tập huấn Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật An ninh mạng, Luật Đặc xá, ứng xử khi tham gia môi trường mng xã hội cho cán bộ MTTQ các cấp (03 lớp)

Quý I, II, III

 

 

Tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ MTTQ các cấp (03 lớp)

Quý I, II, III

 

 

In tờ rơi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Quý III

 

 

Mua tài liệu phục vụ tuyên truyền

Quý II

14

Hội Luật gia Thành phố

 

 

 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật An ninh mạng, Luật Đặc xá, Luật Tố cáo, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội... cho hội viên, các tư vấn viên pháp luật, thành viên “tổ PBGDPL và TGPL ở cơ sở” (4 lớp)

Quý I, II

 

 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến và trợ giúp pháp lý cho cộng đồng dân cư ở xã, phường, thị trấn: 20 cuộc

Quý I, II, III

 

 

In 5 loại tờ gấp về: Luật phòng, chống tham nhũng, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Đặc xá...

Quý I, II, III

15

Hội đồng nhân dân

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật An ninh mạng, Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền văn bản pháp luật mới, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội.... tại 06 đơn vị: Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, thị xã Sơn Tây, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, ng Hòa, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Gia Lâm, Thường Tín, Thanh Oai. (18 buổi)

Quý I, II, III, IV

 

 

In và phát hành tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân

Quý I, II

16

Hội Cựu chiến binh Thành ph

 

 

 

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật, quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội... cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật do Hội Cựu chiến binh Thành phố quản lý (01 cuộc)

Quý II, III

 

 

Tuyên truyền phổ biến về Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật An ninh Mạng, Luật Đặc xá, Luật Quốc phòng, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội... cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở (4 cuộc )

Quý IV

 

 

Truyền thông về Pháp lệnh Cựu Chiến binh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Quý III

 

 

Hội thảo đánh giá, nâng cao công tác tuyên truyền, phbiến pháp luật năm 2019

Quý II, III

17

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố

 

 

 

Tổ chức tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng... (9 cuộc)

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức hi nghị tuyên truyền và truyền thông các văn bản pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người và pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ xa trung tâm thành phố (8 cuộc)

Quý I, II, III, IV

 

 

Tọa đàm bàn giải pháp xây dựng các mô hình tuyn tuyền, vận động phụ nữ chấp hành pháp luật tại cộng đồng,

 

 

 

Thanh lp, duy trì sinh hoạt các nhóm nòng ct tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ tại cộng đồng

 

 

 

Thành lập các nhóm nòng ct tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ tại cộng đồng (5 cuộc)

 

 

 

Duy trì các nhóm nòng ct tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ tại cộng đồng (10 nhóm)

 

 

 

Tuyên truyền các văn bản pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ vùng dân tộc và vùng tôn giáo (7 cuộc)

Quý I, II, III, IV

 

 

Tuyên truyền các văn bản pháp luật cho nữ lao động nhập cư (4 cuộc)

Quý I, II, III, IV

 

 

Hội tho đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ năm 2019

 

 

 

Hội thi tuyên truyền pháp luật giỏi bằng hình thức sân khu (12 đơn vị khối quận)

Quý IV

18

Thành đoàn Hà Nội

 

 

 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên, sinh viên trên địa bàn Thành phố

Quý I, II, III, IV

19

Báo Lao động Thủ đô

 

 

 

Thực hiện công tác thông tin truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động, thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội... trên báo Lao động Thủ đô và laodongthudo.vn

 

20

Báo Kinh tế Đô thị

 

 

 

Thực hiện tuyên truyền trên báo in và báo điện tử phản ảnh hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thành phố theo nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, chấp hành pháp luật trên địa bàn thành phố, những tấm gương điển hình trong tìm hiểu và chấp hành pháp luật, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, thực thi pháp luật trên địa bàn thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Tọa đàm, giải đáp pháp luật (giao lưu trực tuyến) về các chủ đề

Quý I, II, III, IV

 

 

Xây dựng và đăng tải video tuyên truyền về pháp luật

Quy I, II, III, IV

21

Bộ Tư Lệnh Thủ đô

 

 

 

Tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên tuyên truyền văn bản pháp luật mới như Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội... và một số văn bản pháp luật mới liên quan đến quân sự, quốc phòng cho chỉ huy cơ quan, đơn vị; báo cáo viên; trợ lý Tuyên huấn, Cán bộ, dân vận, Tác chiến, Quân lực, Bảo vệ an ninh các cơ quan, đơn vị thuộc BTL Thủ đô Hà Nội. (1 cuộc)

Quý I, II, III

 

 

In ấn và phát hành tài liệu giáo dục, truyền truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang Thủ đô gồm Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tham nhũng và một số văn bản pháp luật mới...(4 loại tài liệu)

Quý II

22

Liên đoàn Lao động Thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật An ninh mạng, pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội... và các chế độ chính sách có liên quan đến công nhân lao động các doanh nghiệp (20 cuộc)

 

23

Liên minh Hợp tác xã Thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Hội nghị tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan đến kinh tế tập thể cho đối tượng các HTX trên địa bàn thành phố Hà Nội (Huyện Đông Anh, Mê Linh, Ba Vì, Thị xã Sơn Tây) ( 04 cuộc)

 

24

Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội

Quý I, II, III, IV

 

 

Tin về hoạt động tuyên truyền phổ biến, pháp luật của thành phố

 

 

 

Phóng sự tuyên truyền phổ biến pháp luật

 

 

 

Chạy chữ trong chương trình để tuyên truyền pháp luật

 

 

 

Chuyên mục mới phát sóng hàng ngày vào khung giờ vàng của (5 phút/ chương trình) để tuyên truyền pháp luật

 

 

 

Giao lưu tọa đàm

 

 

 

Clip truyền thông Viral Marketing

 

 

 

Xây dựng và quản lý các tài khoản mạng xã hội

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2018 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32