Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 236/KH-UBND 2020 kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 236/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bắc Kạn năm 2020, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị, địa phương thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của UBND tỉnh về thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng bảo đảm thiết thực, hiệu quả; nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Yêu cầu

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá đảm bảo khách quan, phản ánh đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị, địa phương.

- Đánh giá những mặt làm được và tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua để từ đó giúp các đơn vị, địa phương phát huy những mặt mạnh và khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém.

II. NỘI DUNG

1. Kiểm tra toàn diện công tác thi đua, khen thưởng

1.1. Thành phần

1.1.1. Đoàn kiểm tra:

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách cụm, khối thi đua;

- Đại diện của đơn vị trưởng khối, cụm thi đua có đơn vị được kiểm tra.

- Lãnh đạo Ban, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo xã là đơn vị trưởng cụm, khối thi đua của năm 2020 (khi kiểm tra tại các huyện, thành phố).

1.1.2. Đơn vị được kiểm tra: Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra là lãnh đạo và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị, địa phương; lãnh đạo phòng, ban, trường học liên quan và công chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng.

1.2. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra toàn diện công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, địa phương, từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra, cụ thể như sau:

1.2.1. Đối với các huyện, thành phố: Kiểm tra trực tiếp tại UBND huyện và các đơn vị cấp xã, đơn vị thuộc các khối thi đua do ngành Giáo dục và Đào tạo cấp huyện quản lý. Nội dung kiểm tra gồm:

- Hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của cấp trên.

- Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng: Các kế hoạch hoặc chương trình tổ chức các phong trào thi đua; các quy định, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại cơ sở; việc thành lập và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã. Đối với các đơn vị là cụm, khối trưởng thi đua, kiểm tra thêm các kế hoạch công tác, bảng chấm điểm, quy chế hoạt động... của cụm, khối thi đua.

- Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng:

+ Tình hình tổ chức đăng ký, phát động thi đua và thực hiện các phong trào thi đua (thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt hoặc chuyên đề do tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị phát động); việc xây dựng tiêu chí thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng theo thẩm quyền tại đơn vị, địa phương (nếu có).

+ Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động (phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đổi mới sáng tạo trọng dạy và học” và các phong trào khác); đánh giá tác động của công tác thi đua, khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến (các mô hình phát triển kinh tế hoặc mô hình hợp tác xã kiểu mới; gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hoặc cá nhân có nhiều sáng chế, sáng kiến trong lao động, sản xuất; gương giáo viên có nhiều sáng tạo trong dạy học...).

+ Quy trình bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

+ Kết quả khen thưởng theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã, đặc biệt là khen thưởng chuyên đề, đột xuất, khen thưởng cho người lao động trực tiếp (nông dân, người lao động).

+ Việc phát huy vai trò của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đối với cộng đồng sau khi được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các cấp.

- Kiểm tra việc chi trả tiền thưởng, cấp phát và quản lý hiện vật cấp Nhà nước (nếu có).

- Việc lưu trữ, quản lý hồ sơ khen thưởng của đơn vị, địa phương.

1.2.2. Đối với các đơn vị thuộc các khối thi đua của tỉnh

- Hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của cấp trên.

- Kiểm tra việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng: Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua; các quy định (quy chế thi đua, tiêu chuẩn cụ thể về khen thưởng thuộc thẩm quyền...), hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; việc thành lập và quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng khoa học, sáng kiến của đơn vị. Đối với các đơn vị là khối trưởng thi đua, kiểm tra thêm các kế hoạch công tác, bảng chấm điểm, quy chế hoạt động khối.

- Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng:

+ Tình hình tổ chức đăng ký, phát động thi đua và thực hiện các phong trào thi đua (thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt hoặc chuyên đề do tỉnh, ngành, đơn vị phát động) tại đơn vị.

+ Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động (phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào khác): Những kết quả đạt được và đánh giá tác động đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến (các mô hình tập thể tiên tiến, gương cá nhân điển hình tiên tiến).

+ Quy trình bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại đơn vị.

+ Kết quả khen thưởng theo thẩm quyền, đặc biệt là khen thưởng chuyên đề, đột xuất; việc khen thưởng đối với người lao động trực tiếp (công nhân, người làm chuyên môn nghiệp vụ hoặc người lao động).

+ Việc phát huy vai trò của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đối với cộng đồng sau khi được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước.

- Kiểm tra việc chi trả tiền thưởng, cấp phát và quản lý hiện vật cấp Nhà nước (nếu có).

- Việc lưu trữ và quản lý hồ sơ khen thưởng của đơn vị.

1.3. Thời gian thực hiện:

Quý III/2020, kiểm tra tại các đơn vị:

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

- Sở Công Thương.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Huyện Chợ Đồn: Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Phương Viên, Trường Mầm non Yên Thượng, Trường Tiểu học Bản Thi, Trường THCS Hoàng Văn Thụ.

- Huyện Na Rì: Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Trần Phú, Trường Mầm non Yến Lạc, Trường TH&THCS Kim Lư.

(Lịch kiểm tra cụ thể tại các đơn vị có văn bản thông báo sau)

1.4. Công tác chuẩn bị, phương thức kiểm tra

1.4.1. Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị:

- Báo cáo bằng văn bản theo các nội dung được kiểm tra.

- Hồ sơ, tài liệu liên quan về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra.

Đối với cấp huyện: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra; chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra theo các nội dung trên. Tại các xã, Đoàn kiểm tra thực tế một số mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế tại địa phương (mô hình sản xuất - kinh doanh, trang trại, hợp tác xã...).

1.4.2. Phương thức kiểm tra:

- Địa phương, đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra.

- Kiểm tra trực tiếp theo các nội dung tại Kế hoạch này (theo tài liệu kiểm chứng).

- Đánh giá kết quả kiểm tra: Sau đợt kiểm tra sẽ ban hành thông báo kết quả gửi các đơn vị được kiểm tra biết (đồng thời gửi UBND các huyện, thành phố nơi có các đơn vị trực thuộc được kiểm tra).

2. Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra

Chi từ nguồn Quỹ Thi đua, khen thưởng theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Xây dựng lịch kiểm tra gửi các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan; chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ Đoàn kiểm tra.

2. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách cụm, khối thi đua; đại diện của đơn vị trưởng khối, cụm thi đua có đơn vị được kiểm tra

Các thành viên phụ trách cụm, khối thi đua; đại diện của đơn vị trưởng cụm, khối thi đua có đơn vị thuộc diện kiểm tra nêu trên bố trí thời gian tham gia Đoàn kiểm tra.

3. UBND các huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn./.

 


Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh phụ trách cụm, khối thi đua;
- Đại diện của đơn vị trưởng khối, cụm thi đua có đơn vị được kiểm tra;
- Các đơn vị được kiểm tra;
- UBND, Phòng NV các huyện: Chợ Đồn, Na Rì;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Lưu: VT, TH (T).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 236/KH-UBND về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng ngày 07/05/2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


521

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!