Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 227/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Tạ Văn Long
Ngày ban hành: 17/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/KH-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, GIAI ĐOẠN 2019 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” (viết tt là Đán); Văn bản số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đán “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Xác định công tác PCTN là nội dung đặc biệt quan trọng, cần quan tâm triển khai thực hiện bng nhiều hình thức, phương pháp thiết thực, cụ thể. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chng tham nhũng nhm mục đích bảo đảm th chế hóa đy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) về PCTN, gn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, li sng liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đng thuận trong xã hội, góp phn nâng cao hiệu quả của công tác đu tranh PCTN.

- Tạo chuyển biến tích cực và sự đồng thuận cao trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đcông tác này hoạt động ngày càng hiệu quả; góp phần tích cực vào kết quả thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tăng cường đổi mới phương pháp, nội dung; kết hợp tuyên truyền, quán triệt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN với giáo dục đạo đức liêm chính, đề cao trách nhiệm nêu gương, vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cần tập trung phổ biến, quán triệt các điểm mới của Luật PCTN năm 2018; quan tâm, chú trọng các vấn đề liên quan đến hành vi tham nhũng và PCTN mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.

- Công tác TTPBGDPL về PCTN phải bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện truyền thông trong công tác TTPBGDPL về PCTN.

- Việc tuyên truyền phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm đối tượng; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện. Đồng thời, bảo đảm tính khả thi, kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm TTPBGDPL về PCTN đã thực hiện có hiệu quả trước đây; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động TTPBGDPL nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Kịp thời, thường xuyên tuyên truyn, phbiến nội dung pháp luật vPCTN và đạo đức liêm chính phù hợp với từng đi tượng, địa bàn; hình thành văn hóa minh bạch, đạo đức, hành vi chun mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Mc tiêu cthể

2.1. Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính.

2.2. Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên môn giáo dục công dân, giảng viên các môn pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

2.3. Đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

2.4. Đến hết năm 2020 có 95%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được TTPBGDPL về PCTN.

2.5. Đến hết năm 2020 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được TTPBGDPL v PCTN.

2.6. Đến hết năm 2020 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được TTPBGDPL về PCTN.

2.7. Đến hết năm 2020 có trên 60%, đến hết năm 2021 có trên 75% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được TTPBGDPL vPCTN.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

5. Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kim soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; TTPBGDPL về PCTN.

6. Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.

7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghim quốc tế về PCTN.

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị, pháp lý, kinh tế, văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

IV. CÁC NHIỆM VỤ

1. Các nhiệm vụ chung

1.1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, giảng viên giảng dạy các môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bi dưỡng. Chú trọng đào tạo, bồi dưng, hỗ trợ tuyên truyn viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu s; giáo viên, giảng viên là những người tình nguyện giảng dạy ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

1.2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đPCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

1.3. TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

1.4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

1.5. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

1.6. Lồng ghép TTPBGDPL trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

1.7. TTPBGDPL thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

1.8. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành luật và các cơ quan, tchức, cá nhân có năng lực.

1.9. Hoạt động TTPBGDPL của các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác trong cơ quan, đơn vị, trên địa bàn dân cư và trên mạng xã hội.

1.10. Tổ chức TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với hình thức khác phù hợp.

1.11. Tổ chức các hoạt động TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN (ngày 09/12) hằng năm.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Tổ chức biên soạn, phát hành các cuốn sách có nội dung: pháp luật về PCTN; hệ thống hóa các văn bản chính sách, pháp luật về PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, sự tham gia của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về PCTN; giáo dục đạo đức liêm chính cho thanh, thiếu niên; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; vai trò của xã hội trong PCTN; bảo vệ người tcáo tham nhũng; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; phát hành bộ tài liệu hỏi - đáp pháp luật về PCTN (nếu Thanh tra Chính phủ cấp chưa đủ so với nhu cầu thực tế của tỉnh).

b) Biên soạn, phát hành tờ rơi (bằng tiếng dân tộc thiểu số) chuyển tải kiến thức phổ thông về pháp luật PCTN phục vụ công tác TTPBGDPL về PCTN cho đồng bào dân tộc thiểu số (nếu Thanh tra Chính phủ cp chưa đủ so với nhu cu thực tế của tỉnh).

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra sở, ngành, địa phương tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN; trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh nhiệm vụ khi cần thiết.

d) Hướng dẫn Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái xây dựng, hoàn thiện và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí liêm chính trong các doanh nghiệp.

đ) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức bình chọn, tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân liêm chính toàn tỉnh; trao giải thưởng “Doanh nghiệp liêm chính của năm” (thực hiện trong năm 2021); tổ chức bình chọn chính sách, hành động chính sách tiêu biểu thúc đẩy hoặc cản trở công cuộc PCTN (thực hiện trong năm 2021).

e) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đcó nội dung, chủ đ v PCTN.

f) Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đối với UBND thị xã Nghĩa Lộ.

2.2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật toàn tỉnh.

b) Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật; PCTN trong xây dựng chính sách, pháp luật.

c) Đưa nội dung, yêu cầu TTPBGDPL về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) hng năm.

d) Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh trong công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN.

2.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Tiếp tục đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị s10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) TTPBGDPL về PCTN cho các đối tượng: lãnh đạo và người lao động tại doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xut kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tchức xã hội - nghnghiệp, đảm bảo đạt được mục tiêu cụ thnêu tại điểm d, đ, e phần 2, mục II Quyết định s 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án.

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đcó chủ đ vtrách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính; liêm chính trong thi cử và học thuật.

2.4. Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính; liêm chính trong thi cử và học thuật.

2.5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đi thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về PCTN, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ.

2.6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xut bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông.

b) Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về báo chí cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong PCTN.

d) Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chđề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyn hình địa phương; các báo, tạp chí; Cng Thông tin điện tử; bảng tin công cộng và các trang mạng xã hội.

2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư ch trì, phi hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan:

Hướng dẫn, chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bình chọn, tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân liêm chính toàn tỉnh; trao giải thưởng “Doanh nghiệp liêm chính của năm” (thực hiện trong năm 2021); tchức bình chọn chính sách, hành động chính sách tiêu biểu thúc đẩy hoặc cản trở công cuộc PCTN (thực hiện trong năm 2021).

2.9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Tổ chức hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ TTPBGDPL về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính cho các Đài truyn thanh, truyn hình cp huyện; xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính vào các chương trình phát thanh, truyền hình; giới thiệu trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

b) Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

c) Hoàn thiện nội dung, hình thức chuyên trang PCTN trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh theo hướng cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền cơ bản; các sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng vcông tác phòng, chống tham nhũng; các thông tin chính thức vcác vụ án, vụ việc tham nhũng.

2.10. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phi hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

b) Xây dựng, hoàn thiện và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai bộ tiêu chí liêm chính trong doanh nghiệp.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và PCTN.

d) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo và người lao động các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

đ) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đcó nội dung, chủ đề về trách nhiệm PCTN, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân.

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bình chọn, tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân liêm chính toàn tỉnh; trao giải thưởng “Doanh nghiệp liêm chính của năm” (thực hiện trong năm 2021); tổ chức bình chọn chính sách, hành động chính sách tiêu biểu thúc đẩy hoặc cản trở công cuộc PCTN (thực hiện trong năm 2021).

2.11. Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phi hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

b) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đi thoại, nói chuyện chuyên đcó nội dung, chủ đ vbáo chí cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

2.12. Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính cho các Chi hội Luật gia trực thuộc và luật sư thành viên.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức cung cp dịch vụ pháp lý.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội Luật gia tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò của xã hội trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho hội viên.

2.13. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hi - nghề nghiệp chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc:

a) Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

b) Phối hợp tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài phòng, chống tham nhũng; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về phòng, chng tham nhũng; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về PCTN; tuyên truyền viên giỏi PCTN; hùng biện, thuyết trình về đề tài PCTN.

c) Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tng lp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN.

d) Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tchức tự quản của nhân dân.

2.14. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

b) Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và cơ quan Báo, Đài đ trin khai thực hiện có hiệu quKế hoạch này. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho các đi tượng là người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% sđối tượng nêu trên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các ngun khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dn thi hành Luật. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ th nêu trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc tchức thực hiện nhiệm vụ, gửi cơ quan có thẩm quyn phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định hiện hành.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xem xét, lồng ghép kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này với ngun kinh phí được bố trí trong Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018-2021” phê duyệt kèm theo Quyết định s 10/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ; các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định s 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ chủ động bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí tự chủ để triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

4. Các doanh nghiệp trong tỉnh bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện Kế hoạch này được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch này và Kế hoạch trin khai thực hiện Đề án của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có trách nhiệm:

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với điu kiện thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và lồng ghép thực hiện Kế hoạch này với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của sở, ngành, địa phương. Trong đó:

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cả giai đoạn 2019 -2021; Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019; Kế hoạch thực hiện Đán năm 2020 và gửi 03 Kế hoạch về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/9/2019.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021 gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/11/2020 để Thanh tra tỉnh tổng hp, xây dựng Kế hoạch chung của UBND tỉnh trước ngày 25/11/2020.

b) Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, thanh tra, sơ kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; gửi báo cáo kết quả thực hiện Đán hằng năm trước ngày 10 tháng 11 của năm để Thanh tra tỉnh tng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 11 của năm.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này chủ động phi hp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả.

3. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, tạo điu kiện trin khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận trin khai thực hiện Kế hoạch trong tổ chức của mình.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

6. Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, ngành, cơ quan Kiểm tra - Thanh tra cấp huyện là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh tổng hợp) để xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT. T
nh y, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Qu
c hội tỉnh;
- Chủ tịch, c
ác Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Ban Nội chính T
nh ủy;
- Công an t
nh, Tòa án ND tỉnh, Viện KSND tnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp
tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh, C
ng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các DNNN thuộc tỉnh;
- L
ưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


347

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144