Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 223/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Lê Duy Thành
Ngày ban hành: 17/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (gọi tắt là Kết luận số 48-KL/TW), Nghị quyết số 35/2023/UBTV QH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 (gọi tắt là Nghị quyết số 35/2023/UBTV QH15); Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 117/NQ-CP); Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gọi tắt là Chỉ thị số 49-CT/TU) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023 - 2030.

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã (gọi chung là Nghị quyết số 37-NQ/TW), Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Chỉ thị số 49-CT/TU tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

b) Xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ- UBTVQH15, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP và Chỉ thị số 49-CT/TU.

c) Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan có liên quan (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 , Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP , Chỉ thị số 49-CT/TU bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện.

c) Các cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48- KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 , Nghị quyết số 35/2023/UBTV QH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP , Chỉ thị số 49-CT/TU và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tại Kế hoạch này, tiến hành rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định pháp luật; kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

II. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

1. Năm 2023

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, trong đó cần coi trọng công tác chính trị tư tưởng, thuyết phục, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về sắp xếp các ĐVHC.

b) Xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH13 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; đảm bảo nguyên tắc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và rà soát, nghiên cứu các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc xây dựng phương án tổng thể giai đoạn 2023 - 2025 cần tính đến việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu sắp xếp ĐVHC trong cả giai đoạn 2023-2030.

Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các ĐVHC đã đảm bảo tiêu chuẩn) để giảm số lượng ĐVHC, tăng quy mô của từng ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới ĐVHC, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

2. Năm 2024

a) Hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã nêu tại điểm b khoản 1 Mục II Kế hoạch này.

b) Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

c) Tập trung giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

d) Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

đ) Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

e) Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

3. Năm 2025

a) Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có những ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025).

b) Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở những ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau khi sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

c) Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

d) Hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

đ) Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

e) Sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo chỉ đạo của Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì xây dựng Phương án tổng thể, hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh và trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

- Lập, in ấn bản đồ hiện trạng địa giới, bản đồ phương án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định.

- Tổ chức làm việc với UBND cấp huyện, UBND cấp xã và khảo sát thực địa tại địa phương để xây dựng phương án, Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức khảo sát thực địa, tổ chức hội nghị, hội thảo, làm việc với các cơ quan trung ương về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp liên quan đến ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp, hoàn thành trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành hoặc kể từ ngày sản phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp của địa phương thực hiện theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia.

- Hướng dẫn và lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã; lập hồ sơ đề nghị công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp là Vùng an toàn khu, Xã an toàn khu, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động theo quy định.

- Tổ chức hội nghị sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023-2025.

2. Sở Xây dựng

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về tổ chức điều chỉnh nếu chưa phù hợp hoặc lập mới quy hoạch chung đô thị, quy hoạch nông thôn theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và tổ chức thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền để thực hiện đánh giá, công nhận loại đô thị. Phạm vi lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch nông thôn phải phù hợp với phạm vi được xác định tại phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh và các cơ sở, căn cứ khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, nông thôn.

- Chủ trì nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh về tổ chức điều chỉnh hoặc lập mới Chương trình phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực nhà nước của Bộ Xây dựng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Nội vụ bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện rà soát, bổ sung những nội dung liên quan đến các phương án quy hoạch các ngành/lĩnh vực và các nội dung khác trong Quy hoạch tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, liên kết giữa việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án, Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch đầu tư công hàng năm đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 phù hợp theo quy định pháp luật về đầu tư công.

- Thực hiện thay đổi thông trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hợp tác xã.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Rà soát, cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo kết quả kiểm kê đất đai của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, để các địa phương và Sở Nội vụ có căn cứ lập, thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030.

- Rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp ĐVHC gắn với quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

5. Sở Tư pháp

Hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp; hướng dẫn theo thẩm quyền việc áp dụng pháp luật về các nội dung liên quan khi thực hiện thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

6. Công an tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp huyện, cấp xã cung cấp số liệu quy mô dân số của ĐVHC cùng cấp gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 gửi UBND cấp huyện cùng cấp để làm căn cứ xây dựng Phương án, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Tổng hợp, cung cấp số liệu quy mô dân số của 09 ĐVHC cấp huyện và 136 ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 35/2023/UBTV QH15 gửi Sở Nội vụ và UBND cấp huyện để làm căn cứ xây dựng phương án tổng thể và Đề án của UBND tỉnh về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Tổng hợp các xã, phường, thị trấn có vị trí trọng yếu về an ninh đã được cấp có thẩm quyền công nhận gửi Sở Nội vụ và UBND cấp huyện.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp, hoàn thành chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn việc chuyển đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã do thực hiện sắp xếp.

- Tiếp tục duy trì, củng cố các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tổng hợp, cung cấp danh sách các xã, phường, thị trấn có vị trí trọng yếu về quốc phòng đã được cấp có thẩm quyền công nhận gửi Sở Nội vụ và UBND cấp huyện.

- Hướng dẫn và thực hiện rà soát, xác định ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị thuộc khu vực trọng điểm về quốc phòng.

8. Sở Tài chính

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã ở địa phương; việc xử lý tài sản công, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; việc thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính (Thời hạn hoàn thành sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15).

- Tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các khoản 1, 2, 3 Điều 22 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

- Thẩm định dự toán, cấp kinh phí cho Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định.

- Tham mưu việc bố trí kinh phí lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã và thực hiện lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu việc rà soát, bổ sung thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

- Trình cấp có thẩm quyền việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị quyết số 35/2023/ UBTVQH15).

- Thực hiện rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về chế độ, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

- Thực hiện rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về chế độ, chính sách đặc thù theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

- Rà soát, điều chỉnh các chính sách thuộc lĩnh vực lao động - xã hội và chính sách đối với người có công tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện việc xác định ĐVHC hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, gắn với quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị. Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương thường xuyên thông tin về kết quả đạt được, những gương làm tốt, những việc chưa làm được, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, giải pháp khắc phục và những bài học kinh nghiệm quý, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

13. Ban Dân tộc

Hướng dẫn việc thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Hướng dẫn và tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện việc công nhận ĐVHC cấp xã và thôn, tổ dân phố hình thành sau sắp xếp là khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ các quy định của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kịp thời rà soát, ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo đúng Kế hoạch này.

- Rà soát, thống kê số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

- Chủ động rà soát và đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch của địa phương (bao gồm: quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan) bảo đảm phù hợp, thống nhất với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Thực hiện theo thẩm quyền việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách tại các cơ quan, tổ chức, ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

- Chủ động xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy xem xét, cho ý kiến và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/8/2023 để tổng hợp trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi báo cáo Bộ Nội vụ.

- Xây dựng Phương án sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025, trong đó cần tính đến việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2026-2030, đảm bảo thực hiện được mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính trong cả giai đoạn 2023-2030.

- Cung cấp đầy đủ căn cứ pháp lý (quy định của cấp có thẩm quyền) về việc xác định yếu tố đặc thù của các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp (nếu có).

- Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương.

15. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 , Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP , Chỉ thị số 49-CT/TU và các văn bản có liên quan, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong Nhân dân; quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để có những giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt để thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Căn cứ nhiệm vụ và thời hạn được phân công tại Kế hoạch này, kịp thời hướng dẫn các nội dung có liên quan về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

(Có Phụ lục các nhiệm vụ cụ thể kèm theo)

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- CVNCTH VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 17/08/2023 của UBND tỉnh)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì tham mưu

Cơ quan phối hợp

Cấp trình hoặc gửi Văn bản

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành
(ngày, tháng, năm)

I

Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện

1

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT- TH tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;

- Đề nghị UB MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện.

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các chương trình, chuyên đề, chuyên mục, ấn phẩm…

Thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này

2

Hướng dẫn việc rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị đối với các ĐVHC đô thị dự kiến có liên quan để sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, đề xuất các biện pháp để đảm bảo và tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị, sau khi hoàn thành sắp xếp.

Hướng dẫn việc rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch đô thị với phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

Hướng dẫn việc thực hiện phân loại đô thị(thành phố, thị trấn), việc thực hiện đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với phường khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Ngay sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC

3

Hướng dẫn việc lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và hướng dẫn việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp;

Thẩm định dự toán, cấp kinh phí cho Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện.

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; thẩm định

Theo hướng dẫn của Trung ương

4

Phối hợp với Sở Nội vụ bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện rà soát, bổ sung những nội dung liên quan đến các phương án quy hoạch các ngành/lĩnh vực và các nội dung khác trong Quy hoạch tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, liên kết giữa việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Thực hiện thay đổi thông trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hợp tác xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện

UBND tỉnh, UBND cấp huyện

Quy hoạch tỉnh; Văn bản hướng dẫn

Theo quy định của trung ương

5

Cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo kết quả kiểm kê đất đai của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp huyện

Gửi Sở Nội vụ và UBND các huyện thành phố

Văn bản cung cấp số liệu về diện tích tự nhiên

25/08/2023

6

Tổng hợp, cung cấp số liệu dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

Cung cấp danh sách các ĐVHC cấp xã là đơn vị trọng yếu về an ninh

Công an tỉnh

UBND cấp huyện

Gửi Sở Nội vụ và UBND các huyện thành phố

Văn bản cung cấp số liệu về quy mô dân số

25/08/2023

7

Cung cấp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong giai đoạn 2023 - 2030

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện

Gửi Sở Nội vụ và UBND các huyện thành phố

Văn bản cung cấp số liệu về quy mô dân số

25/08/2023

8

Cung cấp danh sách các ĐVHC cấp xã là đơn vị trọng điểm về quốc phòng

Bộ Chỉ huy Quân

sự tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Theo hướng dẫn của Trung ương

9

Hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp; hướng dẫn theo thẩm quyền việc áp dụng pháp luật về các nội dung liên quan khi thực hiện thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện.

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Theo hướng dẫn của Trung ương

10

Tham mưu cho UBND tỉnh việc rà soát, bổ sung thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện.

Văn bản hướng dẫn, rà soát, bổ sung

Theo hướng dẫn của Trung ương

11

Rà soát, điều chỉnh các chính sách lĩnh vực lao động - xã hội và chính sách đối với người có công tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện.

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát

Theo hướng dẫn của Trung ương

12

Rà soát, điều chỉnh thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Ban Dân tộc

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện.

UBND tỉnh

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát

Theo hướng dẫn của Trung ương

13

Lập dự toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan

Sở Tài chính

Văn bản/Quyết định về phê duyệt dự toán, các văn bản khác

Theo hướng dẫn của Sở Tài chính và Trung ương

II

Xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

1

UBND cấp huyện xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã của địa phương mình (sau khi có ý thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy) gửi về UBND tỉnh và Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Gửi về UBND tỉnh và Sở Nội vụ tổng hợp

Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã của địa phương

31/8/2023

2

Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã, trình UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCSĐ UBND tỉnh và UBND tỉnh

Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

15/9/2023

3

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Bộ Nội vụ về Phương án tổng thể của UBND tỉnh về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Bộ Nội vụ

Văn bản của UBND tỉnh kèm Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

31/10/2023

4

Hoàn thiện Phương án tổng thể của UBND tỉnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ); báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thống nhất; tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ Phương án tổng thể để tổng hợp.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tham mưu UBND tỉnh để báo cáo Bộ Nội vụ

Phương án tổng thể của UBND tỉnh về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh sau khi tiếp thu

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bộ Nội vụ có ý kiến

5

Báo cáo rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn của loại đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp (nếu có), gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến trước khi xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ, UBND cấp huyện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND cấp huyện

Văn bản của UBND tỉnh, gửi kèm Báo cáo trình Bộ Xây dựng thẩm định, cho ý kiến

Sau thời gian 10 ngày khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC

III

Xây dựng và trình Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

1

Đề xuất thời gian UBND tỉnh trình hồ sơ Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

UBND tỉnh

Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ tổng hợp

31/8/2023

2

Chỉ đạo các địa phương tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND cấp huyện, cấp xã

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

UBND tỉnh

Văn bản của UBND tỉnh

31/01/2024

3

UBND cấp huyện xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của địa phương, trình Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy phê duyệt trước khi báo cáo, UBND tỉnh (cùng gửi Sở Nội vụ) để tổng hợp, xây dựng Đề án của UBND tỉnh về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan

Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy phê duyệt, UBND tỉnh

Đề án sắp xếp của từng địa phương

31/01/2024

4

UBND cấp huyện tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan Đề án theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

UBND cấp huyện

Sở Nội vụ; UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan từ tỉnh đến cơ sở

Báo cáo UBND dân tỉnh

Báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả lấy ý kiến của cử tri tại các địa phương

15/3/2024

5

UBND cấp huyện gửi Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã đến HĐND cấp huyện, cấp xã tại các địa phương thực hiện sắp xếp để thực hiện quy trình việc lấy ý kiến HĐND cấp huyện, cấp xã

UBND cấp huyện

UBND, HĐND cấp huyện; UBND, HĐND cấp xã; các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND, HĐND cấp huyện; UBND, HĐND cấp xã; các cơ quan, đơn vị liên quan

Văn bản của UBND cấp huyện gửi HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nơi thực hiện sắp xếp

31/3/2024

6

HĐND cấp xã liên quan đến sắp xếp họp thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp các ĐVHC

HĐND cấp xã

Sở Nội vụ; UBND cấp huyện

Trình HĐND cấp xã

Nghị quyết của HĐND cấp xã; báo cáo Tổng hợp kết quả biểu quyết của HĐND

14/4/2024

7

HĐND cấp huyện họp thảo luận, biểu quyết chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện, thành phố

HĐND cấp huyện

Sở Nội vụ; UBND cấp huyện

Trình HĐND cấp huyện

Nghị quyết của HĐND cấp huyện; Báo cáo Tổng hợp kết quả biểu quyết của HĐND cấp xã trên địa bàn toàn huyện; Báo cáo Tổng hợp kết quả biểu quyết của HĐND cấp huyện

30/4/2024

8

Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh; báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh họp thảo luận, biểu quyết chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Đề án sắp xếp chung của tỉnh

31/5/2024

9

Sở Nội vụ hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh (Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết của HĐND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh

30/6/2024

10

Hoàn thiện Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ)

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Bộ Nội vụ

Tờ trình của UBND tỉnh trình Chính phủ; Hồ sơ, Đề án sắp xếp ĐVHC

31/7/2024

IV

Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của UBTVQH, kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của ĐVHC hình thành sau sắp xếp

1

Sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Sở Nội vụ, HĐND, UBND cấp huyện; HĐND, UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Cấp có thẩm quyền theo quy định

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị quyết số 35/2023/UBTV QH15

2

Thực hiện sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định

Sở Tài chính, UBND cấp huyện

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Cấp có thẩm quyền theo quy định

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành

3

Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp

Công an tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành

4

UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp ĐVHC chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

UBND cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; Kế hoạch

Ngay sau khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành

5

Tham mưu UBND tỉnh rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định thực hiện việc áp dụng chế độ, chính sách đặc thù; việc thực hiện chế độ, chính sách theo các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp; việc công nhận đơn vị hành chính cấp xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Điều 14, 15 và Điều 16 Nghị quyết

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc và các cơ quan, đơn vị quản lý, phụ trách nội dung, lĩnh vực

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Cấp có thẩm quyền theo quy định

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Theo quy định tại Điều 14, 15 và Điều 16 Nghị quyết số 35/2023/ UBTVQH15

6

Hướng dẫn và tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện việc đề nghị công nhận, công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Báo cáo UBND tỉnh

Quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền

Theo quy định tại Điều 17 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

7

Hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp là Vùng an toàn khu, Xã an toàn khu, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố.

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Theo quy định tại Điều 18, 19 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15

8

Tổ chức lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp liên quan đến ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Trình UBND tỉnh

Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã được chỉnh lý, bổ sung

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành hoặc kể từ ngày sản phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp tỉnh Vĩnh Phúc được có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định

V

Sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

1

Triển khai sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2035

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

UBND tỉnh;

Văn bản triển khai

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

2

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 toàn tỉnh

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCSĐ UBND tỉnh, UBND tỉnh

Hội nghị sơ kết, Báo cáo sơ kết

31/8/2025

Trang cuối./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 223/KH-UBND ngày 17/08/2023 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


441

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!