Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 22/KH-UBND kết nối thông tin với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài năm 2017 do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 22/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 23/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CÂN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KẾT NỐI THÔNG TIN CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

Căn cứ Luật số 33/2009/QH12 của Quốc hội: Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017;

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch kết nối thông tin với các Cơ quan đại diện nước ngoài (CQĐDNN) tại Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam (CQĐDVN) tại nước ngoài năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, phục vụ hội nhập quốc tế và phát triển các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

- Quảng bá hình ảnh của thành phố Cần Thơ gồm hình ảnh đất nước, con người, các giá trị, bản sắc dân tộc; đồng thời, đẩy mạnh giao lưu hợp tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại góp phần vào sự phát triển chung về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố.

- Tăng cường vận động, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân thế giới đoàn kết thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam, tích cực tham gia các diễn đàn, hoạt động của các tổ chức quốc tế, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển công bằng, bền vững, dân chủ và tiến bộ xã hội nhằm khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của thành phố Cần Thơ trong tiến trình hội nhập.

- Tăng cường sự hợp tác giữa địa phương với Bộ Ngoại giao, các Bộ, Ban ngành Trung ương và CQĐDVN ở nước ngoài xác định tiềm năng, thế mạnh của địa phương và các đối tác nước ngoài để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp cho hai bên có thể gặp gỡ trao đổi, giải quyết các vấn đề nhanh chóng và hiệu quả, từ đó xây dựng kế hoạch, xác định, định hướng những đối tác phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tạo cơ chế trao đổi thông tin kịp thời, từ đó có sự kết nối thường xuyên giúp cho việc hợp tác hiệu quả và chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh, phục vụ phát triển kinh tế, thúc đẩy quan hệ văn hóa, công tác lãnh sự, hỗ trợ và bảo vệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở địa phương và thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố.

2. Các Sở, Ban, ngành thành phố phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng với các CQĐDNN tại Việt Nam và CQĐDVN tại nước ngoài xúc tiến, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác tiềm năng, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác quốc tế, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

3. Đảm bảo phối hợp trao đổi thông tin cần thiết giữa thành phố Cần Thơ với CQĐDNN tại Việt Nam và CQĐDVN tại nước ngoài được thông suốt, hiệu quả. Phát huy vai trò của các CQĐDVN tại nước ngoài trong việc chuyển tải thông tin về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới công chúng quốc tế cũng như thông tin về các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân ở nước sở tại cho người dân trong nước; góp phần thúc đẩy công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

4. CQĐDNN tại Việt Nam và CQĐDVN tại nước ngoài sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố trong việc trao đổi đoàn và hoạt động giao lưu, phát triển hợp tác về văn hóa với các nước, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

5. Xác minh tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, trình độ công nghệ và khả năng thực hiện của các công ty, tập đoàn, cá nhân nước ngoài có dự án hợp tác, đầu tư vào thành phố. Từ đó, các Sở, Ban ngành có điều kiện tham mưu lựa chọn đối tác có năng lực tài chính tốt, công nghệ cao, có ý thức bảo vệ môi trường và chủ động ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng đầu tư để lừa đảo hoặc có hoạt động phương hại đến lợi ích kinh tế, môi trường, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời tích cực hỗ trợ các ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, tiêu thụ hàng hóa, tranh thủ vốn, công nghệ và kỹ năng, kinh nghiệm quản lý tiên tiến.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ

a) Nghiên cứu cơ bản và dự báo chiến lược, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các chủ trương, chính sách đối ngoại phù hợp trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, khó lường.

b) Làm đầu mối tổng hợp các thông tin giới thiệu về thành phố Cần Thơ từ các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị định kỳ 6 tháng gửi các CQĐDNN tại Việt Nam và CQĐDVN tại nước ngoài.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đoàn đi thăm và làm việc với các CQĐDNN tại Việt Nam có quan hệ hợp tác thường xuyên từ 1-2 lần/năm. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 01 hoặc 02 CQĐDNN tại Việt Nam, sau khi tổng hợp ý kiến về địa bàn các nước được các Sở, Ngành quan tâm định kỳ mỗi đầu Quý.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kết hợp chào xã giao CQĐDVN tại nước ngoài trong mỗi chuyến công tác nước ngoài, kịp thời thông tin về tình hình kinh tế, xã hội địa phương, định hướng phát triển và kêu gọi đầu tư với đối tác sở tại.

2. Các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố.

a) Tổng hợp các thông tin giới thiệu về thành phố Cần Thơ, rà soát đề xuất các lĩnh vực ưu tiên xúc tiến kêu gọi hợp tác thuộc lĩnh vực quản lý gửi về Sở Ngoại vụ tổng hợp định kỳ 6 tháng;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với Sở Ngoại vụ, thông qua các CQĐDNN tại Việt Nam và CQĐDVN tại nước ngoài hỗ trợ xác minh tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, trình độ công nghệ và khả năng thực hiện của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có dự án hợp tác, đầu tư vào thành phố theo quy định;

c) Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ: thường xuyên liên hệ với các Thương vụ, Tham tán thương mại của các CQĐDNN tại Việt Nam và CQĐDVN tại nước ngoài để trao đổi thông tin thị trường phục vụ hoạt động thương mại của thành phố. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chào xã giao CQĐDVN tại nước ngoài khi có dịp đi công tác nước ngoài, kịp thời thông tin về tình hình kinh tế, xã hội địa phương, định hướng phát triển và kêu gọi đầu tư với đối tác sở tại.

d) Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố và các Hội hữu nghị thành viên thông qua kênh đối ngoại nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các CQĐDNN tại Việt Nam, mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa, hoạt động giao lưu đoàn kết hữu nghị trên địa bàn, góp phần tăng cường quảng bá về thành phố Cần Thơ, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân thành phố với nhân dân các nước; kêu gọi vận động viện trợ các Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, gắn kết thông tin và hoạt động với Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức nhân dân ở nước ngoài để vận động kêu gọi kiều bào hướng về quê hương, đất nước, tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, nhân đạo, từ thiện… góp phần thực hiện phát triển kinh tế và an sinh xã hội của thành phố.

IV. KINH PHÍ

Từ nguồn kinh phí đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2017.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, Ban, ngành của thành phố căn cứ vào các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể theo lĩnh vực phụ trách; báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Sở Ngoại vụ trước ngày 05 tháng 12 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

(Đính kèm Danh sách các nước cần tăng cường kết nối thông tin)

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- CT, PCT UBND TP (1AE);
- Các Sở, Ban, ngành;
- VP UBND TP (3C);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

DANH SÁCH

MỘT SỐ NƯỚC DỰ KIẾN TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI

I- CHÂU Á

01. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

02. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

03. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

04. Vương quốc Cam-pu-chia

05. Cộng hòa Ấn Độ

06. Ma-lay-xi-a

07. Cộng hòa Singapore

08. Nhật Bản

09. Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma

10. Cộng hòa Phi-líp-pin

11. Vương quốc Thái Lan

12. Đại Hàn Dân quốc

13. Nhà nước I-xra-en

II- CHÂU ÂU

14. Liên bang Nga

15. Cộng hòa Séc

16. Hung-ga-ri

17. Cộng hòa Bun-ga-ri

18. Thụy Điển

19. Liên bang Thụy Sỹ

20. Vương quốc Đan Mạch

21. Vương quốc Na Uy

22. Cộng hòa Áo

23. Vương quốc Bỉ

24. Cộng hòa I-ta-li-a

25. Cộng hòa Pháp

26. Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

27. Cộng hòa Liên bang Đức

III- CHÂU ĐẠI DƯƠNG

28. Ô-xtơ-rây-li-a

29. Niu Di-lân

IV- CHÂU MỸ

30. Cộng hòa Cu-ba

31. Ca-na-đa

32. Hợp chủng quốc Hoa kỳ

V- CHÂU PHI

33. Cộng hòa Nam Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 22/KH-UBND kết nối thông tin với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài năm 2017 do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


284
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33