Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 219/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 02/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền, biển đảo Việt Nam.

- Cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Đảm bảo mọi người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho người dân các địa phương ven biển trong việc khai thác, sử dụng và giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo.

- Đảm bảo 90% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn thành phố; cán bộ cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam.

- 100% học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- 100% công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước được tuyên truyền cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp chặt chẽ với các chương trình, đề án tuyên truyền có liên quan như Kế hoạch số 111(m)/KH-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông để phát huy hiệu quả thiết thực Đề án.

- Tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, trong từng bối cảnh cụ thể.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo, định hướng của thành phố liên quan đến biển, đảo.

- Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo.

- Những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

- Phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố như: Kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường.

- Giáo dục cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: Nuôi trồng thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá...; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến khích ngư dân định cư lâu dài; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

III. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

2. Xây dựng, biên soạn tài liệu cho các Sở, ngành, địa phương nhằm cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; biên soạn, phát hành các xuất bản phẩm tuyên truyền về biển, đảo cho các ngư dân.

3. Xây dựng bản tin, chuyên mục, chuyên đề mới tuyên truyền về biển đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng thông tin, tuyên truyền trên báo điện tử, mạng xã hội.

4. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng.

5. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở.

6. Triển khai phần mềm tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam: Tiếp tục quản lý, vận hành và duy trì Hệ thống Tư liệu và thư viện điện tử thông tin và tuyên truyền khu vực biển đảo của thành phố và theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

7. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam qua tem bưu chính.

IV. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Kinh phí

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước:

+ Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các Sở, ngành, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán hàng năm của đơn vị trình cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, trong trường hợp cần thiết, các đơn vị lập dự toán kinh phí để Sở Tài chính thẩm định, cân đối và trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

2. Thời gian: Giai đoạn 2018 - 2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân thành phố hàng năm.

- Chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống thông tin cơ sở việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Cổng Thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở triển khai tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam theo nội dung định hướng tuyên truyền; xử lý nghiêm các vi phạm về việc đưa thông tin không chính xác, không phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố trong các vấn đề liên quan đến biển, đảo.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản địa phương; cán bộ cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, cán bộ Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố, kết hợp phương pháp trưng bày truyền thống với Triển lãm số 3D.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm số 3D thông qua hệ thống máy chiếu, sa bàn số bằng máy tính xách tay, máy tính bảng tại trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng, biên soạn tài liệu cho các sở, ngành, địa phương nhằm cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; biên soạn, phát hành các xuất bản phẩm tuyên truyền về biển, đảo cho các ngư dân.

- Triển khai phần mềm tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam: Tiếp tục quản lý, vận hành và duy trì Hệ thống Tư liệu và thư viện điện tử thông tin và tuyên truyền khu vực biển đảo của thành phố và theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam qua tem bưu chính.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan cân đối và bố trí kinh trong dự toán ngân sách hàng năm cho triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài về biển, đảo.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp, thẩm định các tài liệu, thông tin liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Hướng dẫn Bảo tàng thành phố tổ chức trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật về biển, đảo Việt Nam.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho các Đội tuyên truyền lưu động của các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo - Trái tim Việt Nam” nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12).

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, các khoa, tổ bộ môn trong các cơ sở giáo dục tự chủ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố, kết hợp phương pháp trưng bày truyền thống với Triển lãm số 3D.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm số 3D thông qua hệ thống máy chiếu, sa bàn số bằng máy tính xách tay, máy tính bảng tại trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

7. Các cơ quan báo chí thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố

Xây dựng bản tin, chuyên mục, chuyên đề mới tuyên truyền về biển, đảo; chú trọng thông tin, tuyên truyền vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; quan điểm, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp trên biển, cũng như các vấn đề liên quan đến biển, đảo; tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.

8. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Hải Phòng, Báo AN Hải Phòng;
- Đài PT&TH HP;
- Cổng TTĐT thành phố;
- CVP, PCVP Tr.H.Kiên;
- Phòng KTGSTĐKT;
- CV: GD, BC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


61
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233