Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 216/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 19/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THC HIN Đ ÁN ĐƠN GIN HÓA CH Đ BÁO CÁO TRONG HOT ĐNG CA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯC TRÊN ĐA BÀN TNH BC KN

Ngày 25/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 559/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Đ án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”, Sau khi xem xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 198/TTr-SNV ngày 09/6/2017, để thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Đơn gin hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nhằm xây dựng Hệ thống báo cáo của tính đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác qun lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; đồng thời giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, ct giảm số lượng báo cáo và giảm tối đa về tần suất báo cáo.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Thiết lập khung pháp lý thống nhất về chế độ báo cáo theo hướng: đổi mới và giảm gánh nặng hành chính trong công tác báo cáo, đảm bảo hoạt động báo cáo được thực hiện theo nguyên tắc, quy trình, kỳ hạn và thời hạn gửi báo cáo thống nhất, đồng bộ; có cơ chế chia sẻ, sdụng hiệu quả, thống nhất nguồn thông tin từ các báo cáo, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và phù hợp với các hệ thống báo cáo Trung ương.

- Giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

- Đến năm 2018, hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh cơ bản hoàn thành và được vận hành, đảm bảo báo cáo được thực hiện trực tuyến, nội dung báo cáo chính xác, đy đ, kịp thời; có sự tích hợp, kết ni và chia sẻ dliệu báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước; các dliệu báo cáo được quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng hiệu quả; mẫu báo cáo, biu báo cáo được tối đa hóa, phù hợp với yêu cầu báo cáo của từng cấp quản lý, phục vụ có hiệu quả hoạt động báo cáo trực tuyến.

II. T CHỨC THC HIỆN

1. Các S, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chvới Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức sơ kết, tng kết, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương đơn giản hóa chế độ báo cáo trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình. Đra các giải pháp đơn giản hóa chế độ báo cáo có hiệu quả.

- Báo cáo kết quả thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị mình gửi Sở Nội vụ đtổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi Sở Nội vụ đtổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ.

2. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành hệ thống hóa toàn bộ các báo cáo theo ngành, lĩnh vực quản lý của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, các báo cáo thực hiện bằng văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và các báo cáo của tổ chức, cá nhân gửi cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo:

+ Trên cơ sở danh mục báo cáo đã được hệ thống hóa, xây dựng phương án đơn giản hóa, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, trong đó giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý; xác định cụ thể các báo cáo loại bỏ hoặc đề nghị loại bỏ, lý do loại bỏ, đnghị loại bỏ, các báo cáo tiếp tục duy trì thực hiện, hoặc đề nghị duy trì thực hiện, các báo cáo đề nghị bổ sung thực hiện, lý do đề nghị duy trì, bổ sung.

+ Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Trung ương về những nội dung đề xuất đơn giản hóa vượt quá phạm vi thẩm quyền, theo phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3. S Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phân hệ phn mềm báo cáo theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền để cài đặt, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

4. Sơ Nội vụ:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhm tăng tính hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kcương hành chính trong hoạt động báo cáo, đảm bo phù hợp chủ trương, đường li của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính.

5. Sở Tài chính:

Tham mưu cấp kinh phí cho việc thực hiện các nhiệm vụ trên.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

- Kinh phí thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ, căn cứ vào nội dung nhiệm vụ đdự toán kinh phí cụ thể cho việc thực hiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thtướng Chính phủ (Quyết định được đăng tải trên Cng Thông tin điện tử Chính phủ).

Với các nội dung trên, các đơn vị tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- CT, PCT UBND tỉnh:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố:
- CVP;
Gi bản giấy:
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tnh:
- NHNN chi nhánh tỉnh:
- KBNN tnh:
- Văn phòng điều phối XD NTM và GN tỉnh:
- Lưu: VT, Hoàn. NC.

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


561

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.221.67