Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 215/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019

Số hiệu: 215/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/KH-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOT ĐNG THÔNG TIN ĐI NGOI TNH KON TUM NĂM 2019

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum về ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Thực hiện Hướng dẫn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (UBND tỉnh) xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) của tỉnh năm 2019 với các nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai công tác thông tin đối ngoại; hậu quả trong công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng, thu hút đầu tư, thúc đẩy hội nhập quốc tế; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum; đồng thời đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

- Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại phải bám sát chủ trương, quan điểm, đường lối và nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đi nội với thông tin đối ngoại qua các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; giữa ngoại giao nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại Nhân dân; bảo đảm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong các hoạt động thông tin đối ngoại.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền, thông tin đi ngoại

1.1. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc nội dung tuyên truyền đối ngoại trên các lĩnh vực, sự kiện đảm bảo nội dung yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.2. Tăng cường thông tin, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung, tiềm năng phát triển và hợp tác của tỉnh Kon Tum nói riêng đến cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước có quan hệ truyền thống. Công tác tuyên truyền thường xuyên và tập trung vào những dịp lễ và sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh Kon Tum nhằm tăng cường sự hiểu biết, ủng hộ của cộng đồng quốc tế với sự nghiệp xây dựng và đi mới của nước ta, của tỉnh trong tình hình hiện nay.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn; các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh; các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Trang/Cổng thông tin điện tử triển khai thực hiện.

- Cơ quan phối hợp cung cp thông tin: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền qua các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là quan hệ đối ngoại, hợp tác giữa Kon Tum với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.4. Tăng cường thông tin, quảng bá hoạt động trao đổi thông tin, khảo sát, nghiên cứu thị trường; giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, các dự án y tế, giáo dục, xây dựng hạ tầng cơ sở ở tỉnh Kon Tum với địa phương của các nước trên thế giới thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, sự kiện thúc đẩy giao thương của địa phương với các tỉnh biên giới, công tác hội đàm bảo vệ biên giới quốc gia và công tác đối ngoại Nhân dân.

- Cơ quan chủ trì (theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ cấp phòng trở lên của các Sở, ban ngành, địa phương và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tập trung tập huấn, bồi đường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, cán bộ huyện, xã, người có uy tín ở khu vực biên giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đề nghị Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.

3. Cung cấp thông tin cho báo chí (qua kênh chính thống) về công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, sai sthật về các vấn đề: tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền và chủ quyền lãnh thổ của Vit Nam.

- Cơ quan chủ trì (theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị): Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp, định hướng thông tin, tuyên truyền.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

4. Phát huy lợi thế của công nghệ thông tin, khai thác các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, vai trò của mạng xã hội đphục vụ công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

- Cơ quan chủ ttheo dõi, hướng dẫn, tổng hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp, thực hiện: Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

5. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch truyền thông quảng bá hình nh của tính

5.1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch “Xây dựng và quảng bá hình nh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2025”.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Quý II/2019.

5.2. Xây dựng Kế hoạch triển khai “Đề án khai thác du lịch Khu vực cột mốc quốc giới chung ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”

+ Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du !ịch.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Quý II/2019.

5.3. Tiếp tục kiện toàn, phát huy hoạt động trang Website Du lịch tỉnh Kon Tum nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Kon Tum.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Quý III/2019.

5.4. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tăng cường công tác quảng bá tại các khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường hàng không.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2019.

6. Công tác tuyên truyền hội nhập quc tế

6.1. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3525/KH-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện có hiệu quả Chthị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3476/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bt giai đoạn 2017-2020.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Công tác tuyên truyền biển, đảo, phân gii cắm mốc và khu vực biên giới đất liền

7.1. Tuyên truyền về biển, đảo

- Tổ chức Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Thành phố Kon Tum và các đơn vị, địa phương trong tỉnh (nếu đủ điều kiện) theo chđạo, hướng dẫn, hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phi hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch s139/KH-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chthị 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Bin Đông; Kế hoạch số 3265/KH-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đo Việt Nam giai đoạn 2018- 2020” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019.

7.2. Tuyên truyền về phân giới cắm mốc và khu vực biên giới

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-UBND ngày 06/09/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về tăng cường công tác thông tin đối ngoại với các tỉnh Nam Lào trong tình hình mới triển khai theo Quyết định 252/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán tăng cường công tác thông tin đi ngoại với Campuchia đến năm 2020.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, giai đoạn 2011 -2020.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

+ Cơ quan, địa phương phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan và các huyện biên giới (Sa Thầy, Ngọc Hồi, ĐăkGlei, Ia H’Drai).

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Tăng cường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh nói chung. Hướng dẫn đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật theo định kỳ, trong đó chú trọng các nội dung pháp luật liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở thông tin và Truyền thông; các huyện biên giới (Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy và la H’Drai) và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Tạo điều kiện hỗ trợ các cơ quan thông tin, truyền thông, phóng viên của Lào và Campuchia đưa tin, bài và thực hiện các xuất bn phẩm quảng bá về Việt Nam và tỉnh Kon Tum

+ Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019.

8. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan, địa phương phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019.

III. KINH PHÍ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chủ động cân đối, sử dụng kinh phí theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2019; đồng thời, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương để thực hiện công tác thông tin đối ngoại phù hợp thực tế và khả năng ngân sách của tỉnh trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

IV. T CHC THC HIỆN

1. Căn cứ vào sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, nội dung Kế hoạch này, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường kim tra kết quả thực hiện; định kỳ 6 tháng (trước 15/6), năm (trước 05/12) báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; định kỳ 6 tháng (trước ngày 25/6), năm (trước 15/12) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và thực hiện các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, chỉ đạo hoặc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
-
Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Cục Thông tin đi ngoại (Bộ TT&TT);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh y;
- Các s, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành ph;
- Văn phòng; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PT - TH tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX1,4,KTTH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 215/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


537

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213