Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2017 thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công, viên chức tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 213/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 23/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 213/KH-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỐI VỚI NỮ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; Văn bản số 4842/BNV-TH ngày 13/10/2016 của Bộ Nội vụ về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

Công tác thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức phải được tiến hành thường xuyên, liên tục đảm bảo tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho nữ cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường của mình trong mọi lĩnh vực công tác góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của nữ cán bộ, công chức, viên chức trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh - chính trị trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời kỳ mới.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác cán bộ nữ theo thẩm quyền và đảm bảo các quy định về bình đẳng giới.

2. Tăng cường công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức nữ đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy hoạch nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp tại cơ quan, đơn vị đảm bảo tỷ lệ theo quy định; định kỳ hằng năm rà soát để xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Triển khai thực hiện quy hoạch nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức gắn với công tác bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức.

- Phát hiện, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức có khả năng, năng lực lãnh đạo, quản lý để có kế hoạch bố trí, phân công công tác hợp lý để nữ cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện và phát huy hết năng lực, sở trường công tác.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, hằng năm cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng đến đối tượng nữ thuộc diện quy hoạch để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

3. Bảo đảm bình đẳng giới trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm bố trí, phân công công tác phù hợp đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, không phân biệt đối xử giữa nam và nữ ở cùng chức vụ, chức danh, vị trí việc làm.

- Thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm nữ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị mình nhằm thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

- Tạo điều kiện để nữ cán bộ, công chức, viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học để đảm bảo theo yêu cầu của vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm, quy hoạch.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

- Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản lý cho nữ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đương nhiệm hoặc quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị; nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Lồng ghép nội dung về bình đẳng giới trong việc ban hành các chủ trương chính sách, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới

- Các cơ quan quản lý các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới theo quy định.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên ngành và liên ngành về thực hiện các quy định về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 tại cơ quan, địa phương mình: hoàn thành và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/02/2017 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) về tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát thực trạng đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, trong quý I/2017, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020 để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quy định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh; tỷ lệ nữ tham gia các khóa đào tạo lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu, mục tiêu chung.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ vào ngày 30/12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nữ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; nữ cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Làm đầu mối phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai các nội dung liên quan theo quy định tại mục 2 Văn bản số 4842/BNV-TH ngày 13/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ nữ; các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và về bình đẳng giới.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Nâng cao hiệu quả các chương trình, chuyên mục, chuyên trang phản ánh kết quả việc thực hiện công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Xây dựng phóng sự truyền hình những gương điển hình phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà và kịp thời biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH2, VX1
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2017 thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công, viên chức tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


769

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105