Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 21/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công, viên chức và nhân dân" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

Số hiệu: 21/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017

Thực hiện Hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020”; Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2017, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ những người thực hiện công tác này.

- Tăng cường thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

2. Yêu cầu

- Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đề ra các hoạt động có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện Đề án, thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR;

- Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

IV. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN

1. Phối hợp với Bộ Tư pháp phát động cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm. Đồng thời tăng cường công tác phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị trên Đài phát thanh - truyền hình, tuyên truyền lưu động trên cơ sở những video clip các tiểu phẩm đạt giải được Bộ Tư pháp chọn và xây dựng lại.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 (ngay khi Bộ Tư pháp phát động).

2. Tổ chức phổ biến sâu rộng các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tổ chức biên soạn các tài liệu phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của sở, ngành, địa phương; hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng bằng các hình thức phù hợp.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Tư pháp hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên báo chí, chuyên trang, chuyên mục, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh.

Giao Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tiếp tục hướng dẫn xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn quản lý thông qua một số hoạt động: Tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị; xây dựng panô, áp phích; xây dựng và tổ chức truyền thanh nội dung pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các hoạt động khác...

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Lồng ghép tuyên truyền nội dung quyền dân sự, chính trị trong các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Tư pháp tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

- Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo tổ chức pháp chế, cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2017.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng Sở Thông tin và Truyền thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên báo, đài và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

2. Kinh phí thực hiện Đề án

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài trợ khác (nếu có).

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức định kỳ các cuộc kiểm tra, sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện nhằm rút kinh nghiệm cho việc triển khai thực hiện Đề án. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/5), năm (trước ngày 20/11) báo cáo kết quả thực hiện Đề án (có thể lồng ghép chung trong báo cáo về công tác PBGDPL 06 tháng và năm) về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 21/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công, viên chức và nhân dân" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


325
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37