Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 triển khai Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2021

Số hiệu: 199/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 15/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/KH-UBND

Hà Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2019-2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Công văn số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019 -2021; Công văn số 2648/BNV-CQĐP ngày 13/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Giang trong giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Phương án tổng thể số 17/PA-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Giang trong giai đoạn 2019-2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CầU

1. Mục đích

- Nhằm tổ chức triển khai các quy định của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

- Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đảm bảo 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số theo quy định đúng quy định tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

2. Yêu cầu

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ.

- Trong triển khai thực hiện đảm bảo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; tuân thủ đúng các quy định pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành có liên quan về sắp xếp đơn vị hành chính.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở các xã thực hiện sắp xếp về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành; bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân, dư luận xã hội trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

- Việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo đúng tiến độ, đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, trình tự, thủ tục theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thực hiện sắp xếp

1.1. Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của xã Nậm Dịch với xã Bản Péo - huyện Hoàng Su Phì, thành một xã mới.

1.2. Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của xã Ngán Chiến với xã Trung Thịnh - huyện Xín Mần, thành một xã mới.

2. Lộ trình triển khai và đơn vị thực hiện

2.1. Từ ngày 20/6/2019 đến ngày 15/7/2019, xây dựng dự thảo Đề án chi tiết; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc: Do Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh thực hiện.

2.2. Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019, thống nhất nội dung Đề án, dự kiến tên gọi, trụ sở làm việc, công tác cán bộ của xã mới (tại Mục 1 Phần II Kế hoạch này): Do Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh phối hợp với UBND huyện Hoàng Su Phì, UBND huyện Xín Mần thực hiện.

2.3. Từ ngày 20/7/2019 đến ngày 25/7/2019, hoàn thiện Đề án trình Ban chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2021 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), cho ý kiến trước khi lấy ý kiến cử tri: Do Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện.

2.4. Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 31/7/2019, tổ chức lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã: UBND các xã có liên quan thực hiện.

2.5. Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 08/8/2019, thông qua HĐND cấp huyện: UBND huyện Hoàng Su Phì, UBND huyện Xín Mần thực hiện.

Ủy ban nhân dân các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã liên quan thuộc địa bàn quản lý thực hiện các quy trình, nội dung sau:

- Lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri, lấy ý kiến cử tri, tổng hợp kết quả. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri thực hiện theo quy định tại Điều 131 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh.

- Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, nếu đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành thì Ủy ban nhân dân các xã báo cáo Ủy ban nhân dân các huyện chủ quản để hoàn thiện Đề án và tóm tắt Đề án đối với từng đơn vị hành chính cấp xã và gửi lại Ủy ban nhân dân các xã có liên quan để trình Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua chủ trương tán thành Đề án theo quy định.

- Sau khi HĐND huyện thông qua, UBND các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần hoàn thiện Đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh) trước ngày 11/8/2019.

2.6. Từ ngày 11/8/2019 đến ngày 31/8/2019, thông qua phiên họp UBND tỉnh (hoặc bằng phiếu xin ý kiến thành viên UBND tỉnh), xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình kỳ họp (bất thường) HĐND tỉnh: Do Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện.

2.7. Thực hiện Đề án:

- Sau khi Đề án được phê duyệt, tổ chức thực hiện sáp nhập các xã, kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ, hoàn thành trước Quý I năm 2020: Do Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần thực hiện.

Thời gian hoàn thành: Trong Quý I năm 2020.

- Thực hiện thay đổi các giấy tờ cho các cá nhân, tổ chức: Do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần thực hiện theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện và giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình theo Kế hoạch này.

- Tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2021; tham mưu Ban Chỉ đạo thành lập các Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh; trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các địa phương nêu trên thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định của Trung ương và tiến độ thực hiện đảm bảo theo quy định tại Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2021.

- Hoàn chỉnh Đề án, dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương Đề án, chủ động tham mưu các quy trình theo quy định; dự thảo các văn bản, chuẩn bị hồ sơ, Đề án để báo cáo Chính phủ, Bộ Nội vụ thẩm định.

- Xây dựng và thực hiện phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị sau thực hiện sắp xếp; kế hoạch, lộ trình và thực hiện sắp xếp số lượng lãnh đạo quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

- Lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính theo quy định.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương giai đoạn 2019-2021.

2. Sở Tài chính

- Thẩm định dự toán kinh phí phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (do Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh xây dựng), trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu đề nghị Trung ương cấp bổ sung kinh phí để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh theo quy định.

- Tham mưu bố trí kinh phí phục vụ xây dựng hồ sơ, đề án; kinh phí giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người lao động dôi dư do sắp xếp.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phân bổ, sử dụng ngân sách, giải quyết chế độ chính sách, quản lý tài chính, tài sản nhà nước trên địa bàn các xã thực hiện sắp xếp để đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở các địa phương và các lĩnh vực khác liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện đề án và sau khi thực hiện Đề án.

3. Sở Y tế

Tham mưu xây dựng phương án sắp xếp các trạm y tế xã và bố trí đội ngũ viên chức tại các trạm y tế xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đề xuất phương án giải quyết chế độ chính sách đối với với viên chức chức dôi dư sau sắp xếp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Hà Giang; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Thông tin - Công báo trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (bộ phận Cổng thông tin điện tử tỉnh)

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh, các sở, ngành, địa phương và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn có liên quan trực tiếp đến việc sắp xếp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- Xây dựng các nội dung, chương trình chuyên đề, chuyên mục phản ánh, tuyên truyền về chủ trương, chỉ đạo và nội dung cụ thể đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Giang năm 2019, về những kết quả đạt được, những gương tốt và bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi các giấy tờ của cá nhân, tổ chức do thay đổi tên đơn vị hành chính sau khi thực hiện sáp nhập.

6. Ủy ban nhân dân các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nội dung phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo đồng thuận cao trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của theo Kế hoạch này.

- Phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa phương quản lý, trình các cấp có thẩm quyền đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri, trình HĐND cấp xã, cấp huyện thông qua đề án; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp.

- Thực hiện quản lý, quy hoạch trên các lĩnh vực: Xây dựng, trụ sở làm việc, giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, thông tin và truyền thông, đất đai, nhà ở, dân cư, tổ chức sản xuất; chủ động và tạo điều kiện thuận lợi trong chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của công dân, tổ chức do thay đổi địa giới đơn vị hành chính; các nguồn vốn vay, các dự án đang đầu tư, xây dựng... ở những xã thực hiện sắp xếp và thành lập mới sau sắp xếp.

- Chỉ đạo chính quyền ở đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công theo hướng một cửa, một cửa liên thông; cải cách thủ tục hành chính theo hướng dẫn chủ, công khai, minh bạch.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

- Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tổng hợp).

7. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực ngành quản lý và nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh, các địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện (đặc biệt là 02 huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần) trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nội dung phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo đồng thuận cao trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh;
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh: LĐVP, CVNCTH, Trung tâm TT-CB;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 triển khai Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


580

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91