Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 190/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021

Số hiệu: 190/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Lương Văn Cầu
Ngày ban hành: 20/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/KH-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 4747/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan, đơn vị đã đề ra;

b) Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể tham gia góp phần đầy mạnh công tác cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính cơ quan hành chính các cấp đã đề ra;

c) Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh kịp thời những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, chưa tốt công tác cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

a) Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021 và các kế hoạch cải cách hành chính theo từng giai đoạn...

b) Công tác tuyên truyền cải cách hành chính phải được triển khai các nội dung thiết thực, kịp thời theo tiến độ đề ra. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương, trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước.

c) Tăng cường các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phbiến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tchức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát việc thực hiện cải cách hành chính.

b) Đẩy mạnh công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), chú trọng trong công tác thẩm định để đảm bảo văn bản được ban hành đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục, phù hợp với các văn bản QPPL của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đặc biệt chú trọng các quy định mới về trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng chính sách, đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các văn bản QPPL, đảm bảo thực hiện rà soát thường xuyên 100% các văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành; thực hiện công tác tự kiểm tra Quyết định của UBND tỉnh, kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản QPPL do cấp huyện ban hành chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hoặc ban hành không đúng thẩm quyền, có sai sót về nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày. Tuyên truyền thực hiện đầy đủ, đúng qui định về theo dõi thi hành pháp luật; trong đó chú trọng thực hiện xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản QPPL; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021.

c) Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

d) Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong công tác tinh giản biên chế; tuyên truyền, công khai công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

đ) Phát hiện, đưa vào thí điểm các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

e) Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, lao động, thương binh và xã hội, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo v.v...

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, hệ thống Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị...

b) Tuyên truyền thông qua các cuộc thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

c) Công khai các thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bằng nhiều hình thức khác nhau như niêm yết bằng văn bản giấy, trên Trang thông tin điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính. Việc niêm yết phải kịp thời, đầy đủ, rõ ràng, dễ tra cứu và theo đúng quy định.

Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố ban hành mới, được sửa đổi, bsung, bãi bỏ, thay thế thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, tại nơi giải quyết thủ tục hành chính, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và Cng thông tin điện tử của tỉnh.

d) Thực hiện Chuyên mục Cải cách hành chính: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương duy trì chuyên mục cải cách hành chính để đăng tải các phóng sự, các tin bài về hoạt động cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, các cá nhân, đơn vị điển hình cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

đ) Duy trì chuyên trang cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử

Thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Cung cấp các địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về cải cách hành chính của tỉnh; đăng tải ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định thủ tục hành chính và kết quả trả lời của các cơ quan hành chính nhà nước; chọn lọc đăng tải các tác phm về cải cách hành chính đã được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương và in trên Báo Hải Dương.

e) Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

(Có Phụ lục các nhiệm vụ, sản phẩm thực hiện Kế hoạch kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về kinh phí: Kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền được cân đối từ nguồn kinh phí cải cách hành chính trong dự toán ngân sách hàng năm. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán kinh phí tuyên truyền trong dự toán ngân sách hàng năm hoặc lồng ghép vào kế hoạch cải cách hành chính hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

2.1. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được giao phụ trách.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị mình (lồng ghép nội dung vào báo cáo cải cách hành chính đnh kỳ hoặc theo yêu cầu chuyên đề) gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại đơn vị mình; niêm yết công khai nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính;

- Cung cấp văn bản chỉ đạo của ngành, đơn vị mình cho các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân biết đồng thời theo dõi, giám sát cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện;

- Bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, hiểu biết kiến thức pháp luật để thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn và báo cáo. Gắn công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

2.2. Sở Nội vụ

- Có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức cơ bản, nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức.

2.3. Văn phòng UBND tỉnh

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, nơi giải quyết thủ tục hành chính và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị, trang dichvucong.haiduong.gov.vn của tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021.

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền về cải cách hành chính.

2.5. Sở Tư pháp

Lồng ghép tuyên truyền công tác cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2.6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

2.7. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền các nội dung về áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lồng ghép việc tuyên truyền các chế độ, chính sách của tỉnh trong việc thu hút đầu tư vào tỉnh tại các Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp.

2.9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì phát sóng chuyên đề, chuyên mục, chuyên trang về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

2.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ; (để báo cáo)
- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ; (để báo cáo)
- Thường vụ Tỉnh ủy; (để báo cáo)
-
Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đài PT - TH tỉnh, Báo HD;
- Lưu: VT, NC.Th (10b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 190/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102