Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1815/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Huỳnh Nữ Thu Hà
Ngày ban hành: 26/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1815/KH-UBND

Gia Lai, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 23/6/2013 của BCHTW Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng vcông tác dân vận trong tình hình mới” và Quyết định số 1338-QĐ/TU ngày 31/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; y ban nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch trin khai, thực hiện công tác dân vận chính quyn năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực công tác dân vận cho các cơ quan nhà nước, chính quyn, công chức, viên chức nhà nước trong giai đoạn hiện nay: “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thlàm tham mưu và nòng cốt”.

2. Từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm; khc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu tố của dân; làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dân; khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

3. Tăng cường quản lý, rèn luyện, trách nhiệm làm dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới llối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phong cách “nghe dân nói, nói dân hiu, làm dân tin"; tích cực đấu tranh chng tệ quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân.

4. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thnhân dân, Ban Dân vận cp ủy và các cấp, các ngành chức năng nhằm củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

II. NỘI DUNG

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền năm 2016, chính quyền các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Quyết định số 1338-QĐ/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị, gắn với Chương trình số 58-CTr/TU ngày 23/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư TW Đảng “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp", Thông tri số 01-TT/TU ngày 14/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 49- CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS”; trin khai thực hiện tốt Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) "về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở", và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân vận trong tình hình mới; tránh mọi tư tưởng coi thường dân, hành chính, áp đặt, lợi dụng quyền hạn đsống, làm việc xa dân, mưu cầu lợi ích cho riêng cá nhân.

2. Về cải cách hành chính: Tập trung rà soát, kiểm tra, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực nóng, được dư luận xã hội quan tâm. Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện. Nâng cp dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lên mức độ 3, 4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và các văn bản chỉ đạo trin khai của Trung ương, của tỉnh.

3. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ trong cp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kim tra” gắn với việc xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế, hương ước, quy ước. Đy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HChí Minh”; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện xóa đói giảm nghèo và đy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư".

4. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân theo định kỳ, đối thoại với dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của dân; tăng cường cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, am hiu pháp luật, kiến thức xã hội đ làm công tác tiếp công dân; định kỳ đánh giá chất lượng công tác tiếp dân đkhông ngừng hoàn thiện công tác này. Quan tâm giải quyết dứt đim đơn thư khiếu nại, tcáo; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, phát hiện và giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm liên quan quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo và các tổ chức tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến vấn đề dân tộc và tôn giáo.

6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị khối chính quyền các cấp; phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình phối hợp giữa UBND với hệ thống Ban dân vận cấp ủy, Mặt trận tquốc và các đoàn th đlàm công tác dân vận theo quy định. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi đMặt trận Tquốc, các đoàn thchính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tập trung củng cố kiện toàn và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ làm dân vận trong các cơ quan, đơn vị chính quyền các cấp theo Quyết định số 1338-QĐ/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Dân vận chính quyền 2016 (mời Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia khi tổ chức đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ chủ trì).

- Hướng dẫn các sở, ngành tỉnh và UBND các cấp triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền.

- Làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, kim tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất về công tác dân vận chính quyền

- Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và điều kiện giúp UBND tỉnh tchức sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa UBND tỉnh với Ban Dân vận tỉnh ủy (giai đoạn 2014- 2016).

2. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi hương ước, quy ước ở thôn, làng, tổ dân phố sát với tình hình thực tế của địa phương theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của y ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục triển khai, xây dựng kế hoạch kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính năm 2016, trong đó tập trung đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp quyền lợi của người dân (mời Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia khi tổ chức đoàn kiểm tra do Sở Tư pháp chủ trì); định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp.

3. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ngành, địa phương (mời Ban Dân vận tham gia khi tổ chức đoàn kiểm tra do Thanh tra tỉnh chủ trì); định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp.

4. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tập trung triển khai nội dung công việc và lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Thông tri số 01-TTr/TU ngày 14/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiu số (mời Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia khi tchức đoàn kim tra do Ban Dân tộc chủ trì); định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tng hợp.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tin, bài để tuyên truyn vcông tác dân vận chính quyn; kịp thời thông tin và biu dương các tchức và cá nhân làm tốt công tác dân vận. Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp.

6. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh

Thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (bao gm các đơn vị Quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng) trên địa bàn tỉnh theo quy định; đồng thời phối hợp tchức kim tra đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tng kết, thi đua, khen thưởng về việc thực hiện công tác dân vận của các đơn vị theo quy định.

7. Các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tchức thực hiện công tác dân vận. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; phân công lãnh đạo, công chức theo dõi, kim tra thực hiện có hiệu quả từng nội dung trong kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị và địa phương; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh thực hiện kim tra công tác dân vận chính quyền theo quy định; kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Định kỳ 6 tháng (10/6), một năm (01/11) báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trong năm 2016 (qua Sở Nội vụ) đ tng hợp.

8. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Chỉ đạo Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện tốt kế hoạch này.

- Tham dự các đoàn kiểm tra do sở, ngành, địa phương chủ trì mời để giám sát, phối hợp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền trong năm 2016.

Trên đây là Kế hoạch dân vận chính quyền năm 2016, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tchức trin khai thực hiện. Quá trình trin khai thực hiện có vướng mắc hoặc có kiến nghị, đề xuất thì kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) đxem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy (bc);
- TT HĐND tỉnh (bc);
- UBMTTQVN và các đoàn thtỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (phối hợp);
- BCHQS tỉnh; BCHBĐBP tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1815/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền ngày 26/04/2016 tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.236

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.56.183