Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 176/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 05/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/KH-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan trong việc tổ chức trin khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Phổ biến nội dung Luật Tố tụng hành chính đến tất cả mọi đối tượng bằng nhiều hình thức phù hợp.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính;

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xãcác cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch;

c) Bảo đảm sau ngày 01 tháng 7 năm 2016, Luật Tố tụng hành chính được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước;

d) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính theo Kế hoạch này.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính và văn bản triển khai thực hiện

a) Tiếp nhận, cấp phát các tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính do Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan biên soạn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tổ chức thực hiện sau khi tiếp nhận các tài liệu của Bộ, ngành liên quan.

b) Trên cơ sở các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức biên soạn tài liệu để phục vụ cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính (gọi tắt là Nghị quyết số 104/2015/QH13)

a) Tham dự Hội nghị quán triệt thi hành Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Đối tượng: Căn cứ vào tình hình thực tế và hình thức tổ chức Hội nghị (Hội nghị trực tiếp hoặc Hội nghị trực tuyến), Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cử lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch chi tiết của Bộ Tư pháp.

b) Tổ chức tập huấn, tập trung giới thiệu những điểm mới, cơ bản của Luật Tố tụng hành chính cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tuyên truyền viên trong hệ thống công đoàn, cán bộ pháp chế thuộc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, quý III/2016.

c) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp huyện, cấp xã; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải giải viên ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

3. Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính rộng rãi bằng nhiều hình thức phù hợp

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 bằng nhiều nội dung và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể tại các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tố tụng hành chính mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mọi công dân trong việc tự giác tìm hiểu pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình. Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

a) Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính thông qua việc viết, đăng tin, bài, phát sóng, phát thanh, đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Biên soạn các tình huống, tiểu phẩm giới thiệu những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính để phục vụ cho việc ghi hình, phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016 và những năm tiếp theo.

c) Tổ chức phổ biến nội dung Luật Tố tụng hành chính thông qua chuyên mục “Tư vấn pháp luật” phát thanh trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

d) Tổ chức phổ biến nội dung Luật Tố tụng hành chính thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III- KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, tổ chức, địa phương được phân công thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này chủ động bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách năm 2016 đã được phê duyệt và huy động các ngun kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật (theo chủ trương xã hội hóa trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) để tổ chức thực hiện.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, địa phương, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp cân đối, đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

3. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


497

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102