Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2016 tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 16/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Châu Hồng Phúc
Ngày ban hành: 25/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân hiểu, nắm rõ những nội dung cơ bản của Luật, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương; bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên sâu Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho lãnh đạo các ngành, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2016.

2. Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin bài tuyên truyền, phổ biến về Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: năm 2016

3. Biên soạn, phát hành tài liệu và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2016.

4. Tổ chức kiểm tra kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương gắn với việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian: Quý IV năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục II của Kế hoạch này.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh và các địa phương trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành theo Kế hoạch này.

b) Sở Thông tin & truyền thông và Sở Nội vụ:

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tạc Mục II của Kế hoạch này.

c) Các Sở, ban, ngành Tỉnh:

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng dẫn của Sở Tư pháp bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức đoàn thể Tỉnh:

Chỉ đạo các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành đến nhân dân tại các địa phương.

đ) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

3. Chế độ thông tin báo cáo

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương về Sở Tư pháp trước ngày 01 tháng 12 năm 2016 để tổng hợp, báo cáo về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Cục công tác phía Nam-BTP;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT.UBND Tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2016 tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


606
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202