Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 153/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 20/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/KH-UBND

Phú Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2018 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Chương trình số 1087-CTr/BCSĐCP ngày 22/9/2016 của Ban cán sự Đảng Chính phủ về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2018-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định rõ định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong việc tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp thể hiện tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị.

- Phân công và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ về cải cách tư pháp.

2. Yêu cầu

- Các nhiệm vụ cải cách phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, các cấp ủy Đảng; bám sát nội dung của Nghị quyết số 49-NQ/TW, đồng bộ với việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Về tổ chức thi hành pháp luật

a) Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tổ chức thi hành có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, nhất là các đạo luật liên quan trực tiếp đến cải cách tư pháp như: Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, bảo đảm đồng bộ với việc triển khai các luật về tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, bảo đảm chất lượng công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Về hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp

Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo các Đề án về đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cho ý kiến; triển khai thực hiện hiệu quả đề án và chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Cơ quan tư pháp chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện.

3. Về công tác thi hành án

a) Thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá; có giải pháp triển khai hiệu quả các Đề án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Tiếp tục thi hành tốt Luật Thi hành án dân sự, Luật Tố tụng hành chính; nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, khắc phục án tồn đọng, tập trung giải quyết triệt để các vụ việc kéo dài, gây bức xúc trong dư luận; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong chỉ đạo thi hành án dân sự.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Về bổ trợ tư pháp

a) Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh (được phê duyệt tại Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 15/12/2011), phấn đấu đến năm 2020 phát triển đội ngũ luật sư đảm bảo số lượng, có phẩm chất đạo đức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn và kiến thức chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước, phát huy vai trò tự quản của Đoàn luật sư; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức luật sư.

b) Tiếp tục thực hiện Đề án Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 -2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng kết thực tiễn thi hành; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác trợ giúp pháp lý; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong việc tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đối tượng cần được trợ giúp, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, bảo vệ công lý, công bằng xã hội.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Giám định tư pháp năm 2012, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250); đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng mà trọng tâm là bảo đảm việc phán quyết của Tòa án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật, đồng thời đẩy mạnh việc xã hội hóa theo mức độ, phạm vi và lộ trình phù hợp.

d) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Công chứng năm 2014, đẩy mạnh việc xã hội hóa hoạt động công chứng, phát huy vai trò tự quản của các tổ chức hành nghề công chứng, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước để bảo đảm các tổ chức hành nghề công chứng hoạt động đúng pháp luật, bình đẳng, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

5. Về xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ

Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp gắn với tiêu chuẩn, chức danh bảo đảm đáp ứng trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất chính trị; bố trí đủ số lượng cho các cơ quan tư pháp, trước hết là cơ quan tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã. Có cơ chế thu hút, thi tuyển, bổ nhiệm để tuyển chọn những người có tâm huyết, đủ đức, đủ tài vào làm việc tại các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội Vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

6. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp; các quy định, chính sách mới trong các đạo luật, bộ luật được Quốc hội thông qua. Tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp; gắn nhiệm vụ cải cách tư pháp với việc tổ chức thi hành pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và định kỳ hàng quý, 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

b) Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban cán sự đảng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171