Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 144/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 26/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH “4 TẠI CHỖ” TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Mục 5 Phần II Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương và Điều 13, Chương III, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Việc thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo quy trình “4 tại chỗ”, gồm: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ của các cơ quan hành chính nhà nước tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nhằm góp phần bảo đảm các TTHC được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, có cơ chế kiểm tra, giám sát, các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu.

- Đẩy mạnh việc thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả TTHC để xử lý trên phần mềm điện tử và áp dụng chữ ký số để phê duyệt kết quả; in ấn, phát hành kết quả TTHC ngay tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phải triển khai thực hiện với yêu cầu xác định rõ lộ trình thời gian thực hiện, số lượng các TTHC đưa vào giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Rà soát các TTHC theo ngành, lĩnh vực quản lý, tập trung những TTHC có tính khả thi, phù hợp, thiết thực với tổ chức và người dân, có thời gian giải quyết ngắn ngày, đơn giản, không có sự tham gia giải quyết của nhiều cơ quan, đơn vị và thường xuyên phát sinh hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để giải quyết theo quy trình “4 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, bảo đảm thực hiện quy trình “4 tại chỗ” đối với tối thiểu 50% số thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

- Đề xuất ủy quyền phê duyệt các TTHC thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp trên ủy quyền cho cấp dưới phê duyệt TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện bảo đảm giải quyết nhanh, thuận tiện, giảm thời gian tối đa thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng và phê duyệt quy trình, trình tự giải quyết TTHC chi tiết, đáp ứng yêu cầu thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình “4 tại chỗ” để thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả TTHC xử lý trên phần mềm điện tử và áp dụng chữ ký số để phê duyệt kết quả; in ấn, phát hành kết quả TTHC ngay tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Cán bộ, công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải đủ số lượng, phải có năng lực, vị trí việc làm và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu giải quyết TTHC và có thẩm quyền nhất định để trực tiếp thẩm định và phê duyệt hồ sơ hoặc trình cơ quan cấp trên phê duyệt thông qua dịch vụ công trực tuyến hoặc trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Không luân chuyển hồ sơ TTHC thực hiện theo quy trình “4 tại chỗ” về phòng, ban chuyên môn hoặc bộ phận khác để thẩm định trong quá trình đang thực hiện quy trình giải quyết. Quá trình giải quyết TTHC được Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo dõi, giám sát từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát các TTHC và xây dựng quy trình giải quyết TTHC

- Trên cơ sở quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và các quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính có tính khả thi, phù hợp, thiết thực với tổ chức và người dân, có thời gian giải quyết ngắn ngày, đơn giản, không có sự tham gia giải quyết của nhiều cơ quan, đơn vị và thường xuyên phát sinh hồ sơ để tổ chức thực hiện quy trình “4 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Việc lập danh mục thủ tục hành chính phải chính xác theo tên, lĩnh vực thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có kèm theo giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện (giải pháp về nhân sự, lộ trình thực hiện, phương án bố trí trang thiết bị làm việc...) và đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 50% số thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện được thực hiện quy trình “4 tại chỗ”.

- Trong quá trình thực hiện, UBND cấp huyện tiếp tục phân loại TTHC theo tiêu chí:

+ TTHC được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ.

+ TTHC được tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả nhưng không phê duyệt, đóng dấu tại chỗ.

Việc rà soát, phân loại TTHC theo hướng tăng số lượng TTHC được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (hoặc Văn phòng cấp huyện) trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt danh mục TTHC (có thể ban hành cùng với Kế hoạch chi tiết ở từng địa phương) và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện quy trình “4 tại chỗ”.

2. Ủy quyền giải quyết các TTHC theo quy trình “4 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ (hoặc Ban Tổ chức-Nội vụ) chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu việc ủy quyền giải quyết TTHC theo quy trình “4 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: trong quý IV/2020 và các năm tiếp theo.

3. Khắc thêm con dấu để đóng dấu kết quả TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

- Trên cơ sở các TTHC được phê duyệt giải quyết quy trình “4 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, UBND cấp huyện đăng ký với Công an tỉnh khắc thêm con dấu.

- Thời gian thực hiện: trong quý IV/2020 và các năm tiếp theo.

4. Phân công, bố trí cán bộ, công chức giải quyết TTHC

- UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện rà soát bố trí cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tại điểm 2 mục I Kế hoạch này đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt, trả kết quả các TTHC bảo đảm yêu cầu.

Thực hiện việc ủy quyền phê duyệt TTHC ngay tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: trong quý IV/2020 và các năm tiếp theo.

5. Cơ sở vật chất và kinh phí thực hiện

- UBND cấp huyện xem xét, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (hoặc Văn phòng cấp huyện) có trách nhiệm tham mưu UBND cấp huyện trong việc bố trí cơ sở vật chất, phòng thẩm định, ký duyệt kết quả TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện đáp ứng yêu cầu công việc.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận các hồ sơ TTHC, tài liệu giữa các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp giải quyết TTHC theo quy trình “4 tại chỗ” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công khai quy trình giải quyết các TTHC này liên Cổng thông tin điện tử cấp huyện (nếu có).

Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2020 và các năm tiếp theo.

7. Lưu trữ hồ sơ TTHC

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lưu trữ hồ sơ TTHC (bao gồm cả hồ sơ điện tử) theo quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2020 và các năm tiếp theo.

8. Việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện TTHC

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc giải quyết các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý chuyên ngành, bảo đảm đúng quy định về TTHC. Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện giải quyết TTHC của từng cơ quan thuộc phạm vi quản lý theo quy định và nội dung Kế hoạch này.

Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2020 và các năm tiếp theo.

9. Xử lý trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch không đạt yêu cầu

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện nếu không triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Kế hoạch bảo đảm tiến độ và chất lượng yêu cầu.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND cấp huyện cần xác định đây là một trong những tiêu chí xét khen thưởng trong công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính hằng năm đối với các đơn vị, đồng thời khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có sáng kiến hoặc thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

III. LỘ TRÌNH, GIẢI PHÁP

1. Lộ trình thực hiện

Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, UBND cấp huyện xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện quy trình “4 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Thời gian triển khai chậm nhất trong quý IV/2020.

Trên cơ sở quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt quy trình nội bộ cụ thể đối với các TTHC áp dụng quy trình “4 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

2. Giải pháp

Căn cứ tình hình thực tế và tính chất của các TTHC được lựa chọn, UBND cấp huyện có thể lựa chọn một hoặc nhiều giải pháp như: Thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả TTHC để xử lý trên phần mềm điện tử và áp dụng chữ ký số để phê duyệt kết quả; in ấn, phát hành kết quả TTHC ngay tại tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc ủy quyền hoặc bố trí lãnh đạo ra tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện ký phê duyệt...

Giải pháp cụ thể được thể hiện trong Kế hoạch chi tiết do Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Chủ động triển khai thực hiện và tích hợp, kết nối các dịch vụ công trực tuyến do các bộ, ngành Trung ương xây dựng với Cổng dịch vụ công tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương.

b) Tăng cường ủy quyền giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo quy trình “4 tại chỗ”, trong đó cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải là người trực tiếp tham gia vào các bước của quy trình. Việc thực hiện ủy quyền theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

c) Tăng cường áp dụng chữ ký số đối với những TTHC thực hiện quy trình 4 tại chỗ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

d) Chịu trách nhiệm đảm bảo trang thiết bị làm việc và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho cán bộ, công chức được cử đến tiếp nhận, xử lý, thẩm định hồ sơ và phê duyệt kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo đúng quy định. Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (hoặc Văn phòng cấp huyện) chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện thực hiện việc theo dõi tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

e) Căn cứ vào Kế hoạch này, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch chi tiết ở địa phương mình.

2. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo các điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng trong việc giải quyết TTHC theo quy trình “4 tại chỗ”.

3. Công an tỉnh hướng dẫn UBND cấp huyện việc thực hiện đăng ký thêm con dấu cho các cơ quan (gồm cả các đơn vị trực thuộc) để thực hiện “đóng dấu” trực tiếp ngay tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện đối với các kết quả sau khi ký phê duyệt.

Thời gian thực hiện: trong quý IV/2020 và các năm tiếp theo.

4. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn UBND cấp huyện về việc lưu trữ hồ sơ TTHC (kể cả hồ sơ điện tử) và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện ủy quyền giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo quy trình “4 tại chỗ” theo quy định hiện hành và phù hợp tình hình thực tế.

- Tham mưu UBND tỉnh về chế độ chính sách, đồng phục...cho cán bộ, công chức của các cơ quan được cử ra làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, bao gồm cán bộ, công chức thực hiện quy trình “4 tại chỗ”.

Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2020 và các năm tiếp theo.

5. Khuyến khích các cơ quan nhà nước Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện quy trình “4 tại chỗ” đối với các TTHC giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Đề nghị UBND cấp huyện triển khai và báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch này (qua Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp).

 


Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy, T.Tr HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- UBND cấp huyện; các Sở: Nội vụ, TTTT (để t/h);
- Công an tỉnh, BHXH tỉnh (để t/h);
- Lưu: VT, P.NC (NC6).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tun

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 144/KH-UBND ngày 26/10/2020 về tổ chức thực hiện quy trình “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


294

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74