Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Thanh niên do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 141/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Hoàng Việt Phương
Ngày ban hành: 31/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THANH NIÊN

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16/6/2020;

Thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thi hành Luật Thanh niên;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 475/TTr-SNV ngày 24/11/2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên (gọi tắt là Luật) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

2. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Nâng cao nhận thức về Luật Thanh niên và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thi hành Luật.

II. YÊU CẦU

1. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên.

2. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên.

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu quả trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên.

III. NỘI DUNG

I. Tổ chức quán triệt, phổ biến Luật

1.1. Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thanh niên cho các đối tượng thanh niên và các tổ chức thanh niên.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

+ Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức phổ biến quán triệt Luật Thanh niên cho các đối tượng thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức thanh niên.

+ Đề nghị Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên cho thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2021).

1.2. Tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Tuyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền Luật Thanh niên và các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong các hội nghị tại cơ sở bảo đảm đầy đủ, hiệu quả, đúng quy định.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2021).

1.3. Tổ chức tập huấn, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn các văn bản quy định hướng dẫn chi tiết Luật và nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên quy định trong Luật cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức triển khai các chính sách đối với thanh niên; rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên

2.1. Triển khai thực hiện chính sách của nhà nước đối với thanh niên theo lĩnh vực và nội dung quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện chính sách của nhà nước đối với thanh niên theo lĩnh vực và nội dung quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên

 - Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát tính phù hợp, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến thanh niên, quản lý nhà nước về thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực hoặc theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với các chính sách trong Luật Thanh niên; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật đối với các văn bản do tỉnh ban hành có liên quan đến thanh niên (nếu có) cho phù hợp với quy định của Luật Thanh niên.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021.

( Có biểu nội dung chi tiết kèm theo)

3. Kinh phí thực hiện

3.1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.Việc lập dự toán, quyết toán, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật Thanh niên được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3.2. Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí nguồn kinh phí được giao để tổ chức triển khai thực hiện.

3.3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động, xây dựng Kế hoạch chi tiết và triển khai thi hành Luật thanh niên bảo đảm đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Hằng năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh kịp tiến độ, có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- TP Nội chính;
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

BIỂU NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THANH NIÊN

(Kèm theo Kế hoạch số: 141/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì, thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật cho các đối tượng thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức thanh niên

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND các huyện

Thường xuyên (từ năm 2021)

2

Tổ chức tuyên truyền Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Tuyền hình tỉnh, Báo Tuyên Tuyên Quang; UBND huyện, thành phố

Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thường xuyên (từ năm 2021)

3

Tổ chức tập huấn, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND cấp huyện

Quý IV năm 2021 và các năm tiếp theo

4

Triển khai thực hiện chính sách của nhà nước đối với thanh niên theo lĩnh vực và nội dung quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Các cơ quan liên quan

Thường xuyên

5

Rà soát tính phù hợp, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến thanh niên, quản lý nhà nước về thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực hoặc theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với các chính sách trong Luật Thanh niên; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật đối với các văn bản do tỉnh ban hành có liên quan đến thanh niên (nếu có).

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Sở Tư pháp

Từ năm 2021

6

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên và Kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định

Sở Nội vụ; UBND huyện, thành phố

 Các Sở, ban, ngành có liên quan

-Thường xuyên
- Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 11 hằng năm.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Thanh niên do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.116

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35