Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 132/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 16/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai (sau đây gọi tắt là Nghị định số 14/2016/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU:

1. Mc đích

Nhm ph biến, quán triệt, trin khai kịp thời, thng nht và có hiệu quả Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ đến các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, kinh phí và điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 14/2016/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo được sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò giám sát của các tchức chính trị xã hội trong quá trình thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, quán triệt, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công nhân viên chức và toàn thể Nhân dân nội dung Nghị định số 14/2016/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

- Việc đăng đăng ký, quản lý công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hp yêu cầu của Quân đội; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ lý phải đúng quy trình, đối tượng, không để sót.

- Việc sắp xếp nữ binh sĩ dự bị vào các đơn vị dự bị động viên theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 14/2016/NĐ-CP. Việc thực hiện đăng ký, quản lý, miễn gọi nhập ngũ và tchức huấn luyện dự bị hạng hai phải công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; chi trả chế độ, chính sách đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

II. NỘI DUNG:

1. Giao Bộ CHQS tỉnh

1.1. Chủ trì:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục, số báo chuyên đề để tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung cơ bản của Nghị định số 14/2016/NĐ-CP.

- Phối hợp Sở Tư pháp và các ngành liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Nghị định s 14/2016/NĐ-CP.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp bảo đảm thi hành có hiệu quả Nghị định số 14/2016/NĐ-CP.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn tiến hành đăng ký, quản lý công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân; công dân diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thuộc ngành mình quản lý.

- Phi hợp với S Tài chính lập và thực hiện dự toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách để bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định số 14/2016/NĐ-CP.

1.2. Hàng năm tham mưu UBND tỉnh xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

1.3. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưng Bộ Quốc phòng, tham mưu UBND tỉnh ra quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện cho các quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tuyển chọn và gọi binh sĩ dự bị hạng hai tập trung huấn luyện trong phạm vi toàn tỉnh.

1.4. Xây dựng nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện binh sĩ dự bhạng hai chuyển thành binh sĩ dbị hạng một.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị định số 14/2016/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

3. Các s, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức trên địa bàn phi hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, hàng năm tiến hành đăng ký, quản lý: Công dân nữ trong độ tui thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghchuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ. Phối hợp trong tchức huấn luyện, sắp xếp binh sĩ dự bị vào các đơn vị dự bị động viên trong phạm vi quản lý theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành ph, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và BQuốc phòng theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; trường hợp có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị, địa phương kịp thời kiến nghị về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để được giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Phòng Quân lực, Bộ Tham mưu QK4;
- Đ/c Bí thư, Đ/c PBT Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các s, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó VP UBND tnh (phụ trách NC);
- Lưu: VT, NC;
- Gửi:
+ Bản giấy: Bộ CHQS tỉnh và thành phần không nhận điện tử;
+ Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 132/KH-UBND ngày 16/05/2016 về triển khai thực hiện Nghị định 14/2016/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


924

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79