Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 131/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 12/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Phú Yên, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2020” và Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2020” trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện hiệu quả các Quyết định số 242/QĐ-TTg , Quyết định số 1020/QĐ-BTP và kịp thời triển khai thi hành các nhiệm vụ tại Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2020.

- Xác định các hoạt động cụ thể, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch và huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Kế hoạch.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2018-2022.

2. Hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

Nội dung thực hiện: Tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Luật về tổ chức thi hành pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về theo dõi thi hành pháp luậttiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật...khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2018-2022.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

Nội dung thực hiện: Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, lưu trữ dữ liệu về tình hình thi hành pháp luật nói chung và báo cáo tình hình thi hành pháp luật nói riêng nhằm đảm bảo nguồn dữ liệu đa dạng, đầy đủ, sẵn có, mang tính tích hợp, giảm gánh nặng xây dựng các báo cáo tình hình thi hành pháp luật. Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật); vận hành phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật (phần mềm phục vụ việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2018-2022.

4. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

Nội dung thực hiện: Xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm

5. Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

5.1. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thi hành pháp luật cho phù hợp với các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính, Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2018-2022.

5.2. Bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các sở, ban. ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng.

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2018-2022.

5.3. Đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, năng lực phản ứng chính sách

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2018-2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo nội dung, tiến độ đề ra.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch này.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch này tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp, báo cáo kịp thời với cơ quan tham mưu, cơ quan chủ trì trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này khi có yêu cầu.

- Giao UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. Kinh phí thỰc hiỆn

1. Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo; nội dung chi, mức chi được thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Định kỳ hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao làm đầu mối, tham mưu tổ chức thực hiện Báo cáo các nhiệm vụ của Kế hoạch về Sở Tư pháp (qua Phòng QLXLVPHC&TDTHPL) trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sởpháp) để kịp thời hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Sở Tư pháp (3b);
- Cục THA dân sự tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
TT Thông tin và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


233

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29