Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2017 xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (DDCI)

Số hiệu: 123/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 08/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (DDCI)

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Chương trình hành động số 13/CTr-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai DDCI với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện khảo sát chính thức năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh sử dụng bộ công cụ DDCI .

- Tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

- Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

- Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trong năm 2017, nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

2. Yêu cầu

- Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số và tiêu chí đánh giá DDCI được lựa chọn tương thích các chỉ số thành phần của PCI, trên cơ sở áp dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn môi trường kinh doanh của tỉnh và có sự tham vấn của chuyên gia PCI trong suốt quá trình xây dựng, triển khai thực hiện.

- Việc khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được thực hiện với nội dung, tiêu chí, đối tượng cụ thể, thiết thực về những vấn đề đang được nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; phản ánh khách quan tình hình hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Kết quả khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, minh bạch để báo cáo lãnh đạo tỉnh; đồng thời là căn cứ để các sở, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của nhà đầu tư, doanh nghiệp, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả; tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Kết quả khảo sát thí điểm năm 2017 là cơ sở để mở rộng các phạm vị khảo sát đánh gía các sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lạng Sơn năm 2018.

- Kết quả khảo sát, điều tra là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương và của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Phương pháp thực hiện: Khảo sát qua hòm thư độc lập dựa trên việc chọn mẫu phân tầng theo các tiêu chí đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Lạng Sơn. Phương pháp khảo sát qua thư sẽ được hỗ trợ bằng các kênh bổ sung như điện thoại, internet, và thực địa sao cho tỷ lệ hồi đáp đạt mức tối ưu.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến

- Các Sở, Ban: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

- Các ngành: Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh.

- Các huyện: Thành phố Lạng Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng.

3. Phạm vi khảo sát

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Số lượng dự kiến: khảo sát khoảng 1000 - 1.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

4. Nội dung khảo sát lấy ý kiến

- Các chỉ số thành phần của DDCI của năm 2017 gồm:

+ Tính minh bạch và tiếp cận thông tin;

+ Tính năng động của lãnh đạo;

+ Chi phí thời gian;

+ Chi phí không chính thức;

+ Cạnh tranh bình đẳng;

+ Hỗ trợ doanh nghiệp;

+ Thiết chế pháp lý;

+ Vai trò của người đứng đầu sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

- Sử dụng câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến đóng góp, hiến kế của doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách của tỉnh, cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ của các cấp chính quyền thuộc tỉnh nhằm nâng cao chất lượng điều hành, góp phần cải thiện chất lượng và hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh Lạng Sơn.

5. Thời gian triển khai

- Xây dựng, hoàn chỉnh phương án đánh giá, bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm từ các nguồn dữ liệu trong năm 2017; cụ thể:

+ Xây dựng phương án đánh giá, bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm: Từ tháng 7/2017 - 8/2017;

+ Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: tháng 8/2017 - 9/2017;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, xây dựng phương án đánh giá, bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, thu thập dữ liệu: Từ tháng 9/2017 - 11/2017;

+ Đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá, bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá và báo cáo UBND tỉnh: Trong tháng 12/2017;

+ Tổ chức tổng hợp, báo cáo và công bố kết quả DDCI 2017: Tháng 2 năm 2018.

6. Kinh phí thực hiện: UBND tỉnh cấp bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh cho cơ quan thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chỉ đạo thực hiện: Tổ PCI tỉnh

2. Cơ quan chủ trì thực hiện (cơ quan thường trực)Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ sau:

- Xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Hợp đồng trọn gói với đơn vị tư vấn để xây dựng phương án đánh giá, bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm từ các nguồn dữ liệu để đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, và UBND cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể để đưa các nội dung khảo sát vào bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá cho phù hợp theo từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: phương án đánh giá, bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm từ các nguồn dữ liệu trong năm 2017.

- Đơn vị tư vấn thực hiện tổng hợp dữ liệu và thực hiện chấm điểm độc lập; chuyển bảng điểm chấm độc lập trên về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp kết quả.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thông qua kết quả và báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả khảo sát DDCI. Thông qua kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, địa phương và đề xuất những giải pháp khắc phục để UBND tỉnh chỉ đạo.

3. Các cơ quan phối hợp

- Văn Phòng UBND tỉnh phối hợp việc phổ biến thông tin, đôn đốc lãnh đạo các đơn vị trong danh sách thí điểm chuẩn bị thông tin và phối hợp với Tổ công tác triển khai DDCI 2017.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn phối hợp tuyên truyền đặc biệt trước và trong khảo sát nhằm tăng cường sự quan tâm và tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

- Cục Thuế, Chi cục thuế các địa phương được lựa chọn thí điểm tập hợp và cập nhật cơ sở dữ liệu mới nhất của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với chuyên gia chuẩn bị danh sách chọn mẫu.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được lựa chọn thí điểm tập hợp và cập nhật cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có sử dụng dịch vụ công của đơn vị mình gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phân nhóm danh sách chọn mẫu.

4. Đơn vị tư vấn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xây dựng phương án cụ thể để đưa các nội dung khảo sát vào bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm từ các nguồn dữ liệu cho phù hợp theo từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh.

- Chuyển giao toàn bộ dữ liệu có liên quan theo hợp đồng cho cơ quan thường trực.

- Tổ chức công tác khảo sát, tổng hợp, phân tích, đánh giá các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương.

- Tổng hợp dữ liệu và thực hiện chấm điểm độc lập; chuyển bảng điểm chấm độc lập trên về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp kết quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2017 xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (DDCI)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9