Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 121/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 10/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI, XÂY DỰNG MỚI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2018 - 2021

Thực hiện Văn bản s419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ; Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 287/SKHCN-TĐC ngày 30/3/2018; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2021 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1.1. Mục tiêu chung

Giúp các cơ quan chuẩn hóa các quy trình xử lý công việc, giúp người đứng đầu kiểm soát được quá trình giải quyết công việc nội bộ, thông qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại mỗi cơ quan.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Trong năm 2018: Thực hiện thí điểm triển khai xây dựng và áp dụng ISO điện tử tại 05 cơ quan cấp tỉnh, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, làm căn cứ đnhân rộng cho các đơn vị khác trong thời gian tiếp theo.

- Trước Quý II, năm 2021: Hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL phiên bản TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, đơn vị đã áp dụng HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2008 .

- Trước tháng 10, năm 2021: Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước từ tỉnh, huyện đến xã chưa xây dựng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 .

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 ;

- Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại cơ quan phải đảm bảo các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 trên nguyên tắc 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và tất cả các hoạt động nội bộ liên quan hoạt động chuyên môn, hỗ trợ hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được xây dựng và áp dụng Hệ thng quản lý chất lượng. Việc công bố HTQLCL phù hợp với TCVN ISO 9001:2015 tuân thủ theo các quy định hiện hành và báo cáo cho Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp;

- Gắn việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan với việc thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan, xác định rõ nguyên tắc làm việc, quy chế hóa các quy trình giải quyết công việc, chuẩn hóa và công khai hóa quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan; hệ thng các biểu mẫu, giấy tờ hành chính được sử dụng thống nhất.

- Các Sở, ban, ngành và cơ quan tương đương cấp tỉnh; các cơ quan HCNN cấp II; UBND các huyện, thành phố, thị xã (cấp huyện) và các cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng khuyến khích triển khai áp dụng.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức triển khai thí điểm việc xây dựng và áp dụng ISO điện tử tại 05 cơ quan hành chính cấp tỉnh. Tiến hành đánh giá, lấy kết quả làm căn cứ để nhân rộng cho các đơn vị trong thời gian tiếp theo.

2. Chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan đã áp dụng phiên bản TCVN ISO 9001:2008.

3. Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan chưa áp dụng phiên bản TCVN ISO 9001:2008.

4. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hàng năm việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Phối hợp, lng ghép vào các cuộc kiểm tra CCHC để đánh giá chất lượng của hệ thống.

5. Tăng cường đào tạo, tập huấn về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan; Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá cho các thành viên Tổ tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo ISO tỉnh.

6. Tổng kết, đánh giá hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; khiển trách, hạ bậc xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan không thực hiện, thực hiện không đảm bảo các yêu cầu về Hệ thống quản lý chất lượng.

(Có Phụ lục chi tiết lộ trình và các nhiệm vụ kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh:

- Đăng ký bằng văn bản về thời gian thực hiện chuyển đổi hoc xây dựng mới và áp dụng TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị mình, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/4/2018.

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi hoặc xây dựng mới và áp dụng TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc; gi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/5/2018 để xem xét, thống nhất. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện việc phê duyệt và tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan kiến thức, nghiệp vụ về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 . Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan;

- Định kỳ trước ngày 10/12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Đăng ký bằng văn bản về thời gian thực hiện chuyển đổi hoặc xây dựng mới và áp dụng TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị mình, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 27/4/2018.

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi hoặc xây dựng mới và áp dụng TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc; gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/5/2018 để xem xét, thống nhất. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện việc phê duyệt và chủ động bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan kiến thức, nghiệp vụ về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thng quản lý chất lượng tại cơ quan;

- Định kỳ trước ngày 10/12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, tổng hợp đăng ký của các đơn vị để xây dựng kế hoạch chi tiết về lộ trình chuyển đi của các đơn vị, đảm bảo phù hợp với lộ trình quy định tại Kế hoạch này; hoàn thành và gửi các đơn vị để triển khai thực hiện trước ngày 20/5/2018.

- Kiểm tra, góp ý về kế hoạch chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng TCVN ISO 9001:2015 đối với các đơn vị trực thuộc của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND xã, phường, thị trấn, các đơn vị trực thuộc của UBND cấp huyện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch của các đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai xây dựng và áp dụng ISO điện tử tại 05 cơ quan cấp tỉnh được chọn làm điểm. Đánh giá hiệu quả áp dụng làm cơ sở tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra hàng năm hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan; Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá cho các thành viên Tổ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo ISO tỉnh.

- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này của các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu việc rà soát, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này. Đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phê bình, hạ bậc xếp hạng cải cách hành chính các tập thể, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đảm bảo các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng và các nội dung của Kế hoạch này theo quy định về thi đua, khen thưởng;

- Dự trù kinh phí thực hiện các hoạt động liên quan xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Định kỳ tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hp báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL của các cơ quan trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khiển trách, hạ bậc xếp hạng cải cách hành chính các tập thể, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đảm bảo các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng và các nội dung của Kế hoạch này theo quy định về thi đua, khen thưởng.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chc kiểm tra, đánh giá hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị hàng năm gn với kim tra Cải cách hành chính tỉnh.

5. Sở Tài chính:

- Thẩm định dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch này, báo cáo xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các địa phương đơn vị xây dựng kế hoạch, phân bổ và sử dụng kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng ISO điện tử tại 05 cơ quan được chọn làm điểm.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Khoa học và công nghệ để tổng hợp, tham mưu đề xuất phương án giải quyết, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ VÀ LỘ TRÌNH CHI TIẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI, XÂY DỰNG MỚI VÀ ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015 GIAI ĐOẠN 2018-2021
(Kèm theo Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh)

TT

Nhiệm vụ

Kết quả đạt được các năm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Kế hoạch/kinh phí

2018

2019

2020

2021

1

Xây dựng mới/ xây dựng chuyển đổi áp dụng phiên bản TCVN ISO 9001:2015 tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP giai đoạn 2018- 2021.

30% Tổng
số cơ quan

40% tổng số cơ quan

30% tổng số cơ quan

 

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, TP, TX

Sở KH&CN

- KH chi tiết ban hành trước 20/5/2018

- Hoàn thành trước 30/9 hàng năm, riêng năm 2021 trước 30/6

Sở KH&CN xây dựng và thống nhất với các cơ quan liên quan trước khi ban hành Kế hoạch.

2

Phê duyệt Kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng mới/xây dựng chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường, xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện, thành phố, thị xã giai đon 2018-2021

20% tổng số đơn vị

30% tổng số đơn vị

30% tổng số đơn vị

20% tổng số đơn vị

UBND các huyện, thị xã, Thành phố

UBND các phường, xã, thị trấn;
Sở KH&CN

- KH ban hành trước 30/5/2018

- Hoàn thành trước 30/9 hàng năm, riêng năm 2021 trước 30/6

UBND các huyện, TP, TX thống nhất với Sở KH&CN trước khi phê duyệt Kế hoạch.

KP: Từ nguồn ngân sách huyện, xã

3

Phê duyệt Kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng mới/xây dựng chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan HCNN cấp II, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh giai đoạn 2018-2021

20% tổng số cơ quan, đơn vị

30% tổng số cơ quan, đơn vị

30% tổng số cơ quan, đơn vị

20% tổng số cơ quan, đơn vị

Các Sở, ban,ngành cấp tỉnh

 

- KH ban hành trước 30/5/2018 - Hoàn thành trước 30/9 hàng năm, riêng năm 2021 trước 30/6

Các Sở, ban, ngành thống nhất với Sở KH&CN trước khi phê duyệt Kế hoạch chi tiết giai đoạn 2018-2021.

6

- Năm 2018 triển khai thí điểm ISO điện tử tại 5 CQHCNN

- Năm 2019 - 2021: Tổ chức đánh giá ISO điện tử triển khai áp dụng rộng rãi tại các cơ quan đơn vị, gắn với lộ trình chuyển đổi, xây dựng mới hệ thống.

- Các Sở thực hiện thí điểm: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Công thương; Xây dựng.

- Năm 2019 - 2021: Các cơ quan HCNN từ tỉnh, huyện đến xã

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan triển khai; Sở TT&TT

Từ tháng 4 - 10/2018

Các đơn vị thống nhất với Sở KH&CN trước khi phê duyệt Kế hoạch chi tiết giai đoạn 2019-2021.

7

Kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan

Theo Kế hoạch kiểm tra hàng năm của Sở KH&CN

Sở KH&CN

Sở Nội vụ

Tháng 4 - tháng 12

 

8

Đào tạo nâng cao kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan

Dự kiến 2 cuộc

Dự kiến 2 cuộc

Dự kiến 2 cuộc

Dự kiến 2 cuộc

Sở KH&CN

Các cơ quan, đơn vị

Cả năm

 

9

Đào tạo nghiệp vụ về kiểm tra, đánh giá ISO cho các thành viên

Dự kiến 1 cuộc

Dự kiến 1 cuộc

Dự kiến 1 cuộc

Dự kiến 1 cuộc

Sở KH&CN

 

Cả năm

 

10

Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện ISO trên địa bàn tỉnh

 

1 cuộc

 

1 cuộc

Chi cục TCĐLCL

Các cơ quan, đơn vị áp dụng ISO

Tháng 7

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 10/04/2018 về chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


83

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159