Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 119/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 119/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 16/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/KH-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Căn cứ Kế hoạch số 3033/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp;

- Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện;

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2017 đã đề ra; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyn, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chc, cá nhân làm tốt công tác CCHC

- Cập nhật thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin tuyên truyền.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

- Tuyên truyền công tác cải cách hành chính, gắn với tuyên truyền việc thực hiện các Chương trình công tác của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020.

- 100% Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Đài truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tăng cường nội dung tuyên truyền; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị đăng tải, cập nhật đầy đủ bộ thủ tục hành chính.

- 100% cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh có chương trình tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tc hành chính (TTHC)

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm CCHC của năm 2017 và của giai đoạn.

- Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Tuyên truyền tới toàn thể người dân, tổ chức, doanh nghiệp về chủ trương của tỉnh trong việc thực hiện Kế hoạch số 2323/KH-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy. Trong đó nhấn mạnh việc triển khai Đề án xây dựng Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, liên kết đến cấp xã trong giai đoạn 2016-2020, trước mắt trong năm 2017 là xây dựng Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và 04 đơn vị cấp huyện (Lý Nhân, Duy Tiên, Kim Bảng, thành phố Phủ Lý).

- Tuyên truyền về ứng dụng Công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn. Qua đó, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, đầu tư, xây dựng và thuế.

- Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

2. Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị

- Tuyên truyền việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định; kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; việc sắp xếp, giải thể đối với đơn vị hoạt động kém hiệu quả.

- Tuyên truyền các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ đổi mới phương thức tuyển dụng đến sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyn, điu động; chính sách thu hút, đãi ngộ ngun nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thn trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

3. Tuyên truyền cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học công nghệ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

4. Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết. Hình thức tuyên truyền: niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh, truyền thanh cơ sở.

2. Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về tình hình thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, những tác động từ cải cách hành chính đến đời sống xã hội.

3. Lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với nội dung tuyên truyền, ph biến giáo dục pháp luật tại địa phương, thông qua hình thức sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư.

4. Tuyên truyền cổ động trực quan về các mục tiêu, giải pháp xây dựng chính quyn điện tử hiện đại, phục vụ nhân dân; hướng dẫn cách thức để công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến; các khu hiệu nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của công chức, viên chức.

6. Xuất bản các ấn phẩm truyền thông, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tọa đàm, giao lưu tuyên truyền về cải cách hành chính trên báo chí của tỉnh, phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương trong thực hiện các nội dung tuyên truyn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các S, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Căn cứ Kế hoạch và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị đảm bảo mục đích và yêu cầu, đặc biệt phổ biến, quán triệt nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

2. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Hà Nam chủ động phối hợp đăng tải, cung cấp thông tin về cải cách hành chính. Căn cứ vào nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu thực tiễn, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền; quan tâm bố trí vị trí trang tin bài, thời gian phát sóng tin bài hợp lý, hiệu quả.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thông qua các phóng sự, chuyên mục về cải cách hành chính, về chính quyền điện tử, công dân điện tử; đổi mới, phát huy hiệu quả từ các chương trình đang thực hiện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở triển khai hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tin, bài về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng nội dung và phát hành video clip hướng dẫn công dân, tổ chức cách thức thực hiện các dịch vụ hành chính công, phát trên màn hình dự kiến được đặt tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và tại các địa điểm công cộng.

4. Sở Tư pháp

Thường xuyên cập nhật, đăng tải các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

5. Sở Ni v

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tuyên truyền, xây dựng nội dung và phát hành các ấn phẩm thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính.

Hướng dẫn, triển khai chi tiết, đồng thời kiểm tra, giám sát các nội dung tuyên truyền gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Vụ CCHC, Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- BCĐ CCHC tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Các s
, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 119/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.605

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190