Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 118/KH-UBND 2019 ngăn chặn nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân tỉnh Nam Định

Số hiệu: 118/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Ngô Gia Tự
Ngày ban hành: 07/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Nam Định, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG NGÀY 22/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Ngày 16/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Qua thực tế triển khai thực hiện có một số khó khăn, vướng mắc. Theo đề nghị của Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thay thế Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ; tạo chuyển biến về nhận thức, hành động ngăn chặn, xử lý có hiệu quả đối với các biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kiểm soát chặt chẽ hoạt động công vụ, nhằm loại bỏ điều kiện, cơ hội phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm và đúng quy định; gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020.

Xác định cụ thể nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg và Kế hoạch của tỉnh, nhằm đưa công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp nói riêng đi vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Thủ trưởng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; tổ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân theo đúng quy định; đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu trong thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ để giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp kịp thời và đúng quy định.

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp có biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp.

2. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát TTHC theo hướng tinh giản, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết.

Nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp xử lý những bất cập trong quy định của pháp luật; công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ, tổ chức.

Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. Thực hiện đúng lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3; cấp độ 4; khắc phục những hạn chế, hình thức tại một số trung tâm giao dịch hành chính một cửa; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng các thiết bị ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến…

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm

Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; không tiến hành thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với mỗi cơ sở, đơn vị, trừ trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật của các cơ sở, đơn vị phải thực hiện thanh tra lại hoặc thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ những đơn vị, tổ chức, cá nhân, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; cương quyết xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án1 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ”.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trong đó cần đặc biệt quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường hoạt động giám sát của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể, người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm phổ biến quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg và Kế hoạch này đến các đối tượng thuộc quyền quản lý, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm

Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Kiến nghị, đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu để xảy ra vi phạm, bao che, dung túng cho các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý trực tiếp.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành, nhằm kịp thời phát hiện những quy định chồng chéo, trái pháp luật, không có tính khả thi để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới cho phù hợp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan hành chính nhà nước. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu xây dựng kế hoạch lắp đặt hệ thống giám sát bằng các thiết bị ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp.

5. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

Rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đảm bảo theo đúng Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất biện pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh;

Đôn đốc, kiểm tra Thanh tra các sở, huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin kiến nghị, phản ánh, tố cáo nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm xử lý kịp thời, nghiêm minh;

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24/4/2019 và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 412/UBND-VP8 ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch này của UBND tỉnh. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ (lồng ghép trong báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền).

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, quy định của địa phương, cơ quan, tổ chức; tích cực hưởng ứng, tham gia giám sát, kiểm tra, phát hiện những biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Để báo cáo
- Thanh tra Chính phủ; Để báo cáo
- TT Tỉnh ủy; Để báo cáo
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CTXH cấp tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố Nam Định;
- Website của tỉnh và VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP8

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ngô Gia Tự

 1 Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 118/KH-UBND ngày 07/10/2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


949

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!