Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1175/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 1175/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 17/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1175/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (sau đây gọi là Quyết định), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung của Quyết định trên địa bàn toàn tỉnh.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định.

- Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tổ chức, đơn vị, địa phương; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trong quá trình thực hiện các tổ chức, đơn vị, địa phương phải chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để tổ chức tốt các nội dung của Quyết định.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định

a) Hình thức và cơ quan chủ trì

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung và điểm mới của Quyết định bằng các hình thức như tập huấn cho đội ngũ công chức văn hóa cấp xã, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

- Các cơ quan Báo chí của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin tham mưu tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật); chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Sở Tư pháp phối hợp thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin chủ trì, Phòng Tư pháp phối hợp thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất.

Kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý của các huyện, thành phố, thị xã gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 25/7/2018 để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định.

3. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở trên địa bàn; ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ để bổ sung vào hương ước, quy ước; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, vận động loại bỏ, không áp dụng các nội dung trái pháp luật, trái phong tục, tập quán tốt đẹp, lạc hậu và không đảm bảo bình đẳng giới, phân biệt đối xử với phụ nữ trong các bản hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/10/2018.

b) Tổ chức rà soát hệ thống hương ước, quy ước đã được phê duyệt theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung không phù hợp; tiến hành thủ tục công nhận mới hương ước, quy ước theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/12/2018.

c) Tổ chức kiểm tra, xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật xâm phạm quyền con người, quyền công dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/6/2019.

Kết quả tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của các huyện, thành phố, thị xã gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 30/7/2019 để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định.

4. Tổ chức giao, nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Sở Tư pháp tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho Sở Văn hóa và Thể thao.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã phố chỉ đạo phòng Tư pháp cấp huyện bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước về phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/7/2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Sở Tài chính chủ trì, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để triển khai các công việc tại kế hoạch này.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định đến các tổ chức thành viên các cấp và các đối tượng có liên quan.

b) Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện tốt hương ước, quy ước và pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

2. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của các sở, ngành, địa phương liên quan đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

b) Phối hợp với Sở Tài chính dự toán ngân sách hàng năm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này.

3. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời tham gia đưa tin, bài phản ánh kết quả xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý.

6. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện bố trí kinh phí bảo đảm để triển khai các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã

a) Căn cứ nội dung của Kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của kế hoạch.

b) Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và nhân lực để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tại địa phương.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1175/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


675

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178