Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí " trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 117/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Ngô Hùng
Ngày ban hành: 30/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai t, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng /hưởng mai táng phí”, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” (gọi tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (viết tắt là UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (viết tắt là UBND cấp xã) trong việc triển khai Đề án. Nâng cao tinh thn trách nhiệm tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết các công việc của người dân; Đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về nội dung, ý nghĩa, mục tiêu, phạm vi, đối tượng áp dụng, hồ sơ và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Đề án bằng các hình thức phù hợp; đồng thời, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của tỉnh và các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính theo quy định.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sóc Trăng, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018 và những năm tiếp theo.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án

2.1. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo Đề án.

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tập huấn, cung cấp các biểu mẫu, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ và giải quyết thủ tục hành chính của các ngành: Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an, Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

+ Thời gian thực hiện: Quý I/2019

- Cấp huyện:

+ Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Quý I/2019

2.2. Bố trí cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính tại đơn vị mình.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

2.3. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong kiểm tra, đôn đốc, việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án đúng tiến độ và có hiệu quả.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.4. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện, sơ kết việc thực hiện Đề án.

Định kỳ hàng quý, năm (đột xuất) các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ theo quy định (lồng ghép trong báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính) và sơ kết tình hình thực hiện Đề án theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả về Văn phòng Chính phủ theo quy định.

2. Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

- Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của ngành mình; đề xuất các giải pháp, biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện bảo đảm kinh phí từ ngân sách phục vụ công tác trin khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương xây dựng văn bản triển khai thực hiện Đề án. Đng thời, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, xem xét, giải quyết, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, Công an cấp huyện, Công an cấp xã và Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp trong việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn.

- Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (lồng ghép trong báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính hàng quý, năm hoặc đột xuất theo quy định).

4. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại địa phương. Bố trí cán bộ có trình độ, năng lực thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính bằng các hình thức phù hợp. Niêm yết, công khai quy trình liên thông các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

- Kịp thời báo cáo UBND cấp huyện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án để có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch này, căn cứ vào nội dung công việc, tiến độ và chế độ chtiêu hiện hành, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tng hp chung dự toán của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính tng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện. Đồng thời, có thể huy động kinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Công an;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng UBND tỉnh (KSTTHC);
- Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Các Sở: TP, LĐ-TB&XH, TC, NV, TT&TT;
- Báo Sóc Trăng, Đài PT-TH t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các x
ã, phường, thị trấn;
- Lưu: HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí " trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


495

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13