Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 115/KH-UBND về công tác dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 115/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 04/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận năm 2021, với trọng tâm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Công văn số 50-CV/BCSĐ ngày 29/01/2021 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch 21-KH/TU ngày 21/01/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch công tác dân vận chính quyền năm 2021, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì nhân dân phục vụ; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chtrương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu; nâng cao ý thức tự giác, chủ động, tích cực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phục vụ nhân dân, bảo đảm việc triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản khác của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác dân vận.

2. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức với nhiệm vụ, công việc, hoặc phần việc được giao; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân..., tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là những cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp, tiếp xúc với nhân dân phải có thái độ và tinh thần trách nhiệm cao trong việc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

3. Các cơ quan, đơn vị, tiếp tục cụ thể hóa các chtrương đường lối của Đảng và Nhà nước thành cơ chế chính sách để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra; hướng dẫn đầy đủ, chu đáo, nội dung, hình thức, cơ chế chính sách khi triển khai các công việc liên quan đến người dân, giải thích thấu đáo những khó khăn, vướng mắc để người dân hiểu, đồng thuận và chấp hành. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những sai phạm trong hoạt động công vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của bộ máy hành chính, tập trung hướng về cơ sở.

4. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch. Thực hiện tốt việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; công khai bằng nhiều hình thức các thủ tục hành chính, các dự án phát triển kinh tế xã hội, việc sử dụng ngân sách nhà nước tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp. Tích cực, chủ động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

5. Tăng cường sự phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham đóng góp ý kiến, xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ trực tiếp; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện việc lấy ý kiến của người dân khi triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế một cách rộng rãi, kỹ lưỡng. Các tổ chức đoàn thể định kỳ hàng tháng tổ chức thực hiện việc tiếp nhận thông tin phản ánh cũng như tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và quần chúng nhân dân, hội nghị với các cơ quan, đơn vị có giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền, các cấp trong giải quyết những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, tránh tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

7. Các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, nắm tình hình tư tưởng nhân dân, nhất là tình hình dân tộc, tôn giáo, nắm bắt thông tin phản ánh kịp thời ngay từ cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến vấn đề dân tộc và tôn giáo.

8. Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý và người được phân công phụ trách công tác dân vận, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

9. Cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền công tác dân vận, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề, các tin, bài viết tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của các cơ quan nhà nước và các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch công tác tác dân vận năm 2021 (nhiệm vụ thực hiện cụ thể theo từng tháng, quý) gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp theo dõi.

2. Giao Sở Nội vụ tham mưu theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo việc tổ chức thực hiện, định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021 theo kế hoạch.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra về thực hiện công tác dân vận ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 20/5/2021 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 20/11/2021 đối với báo cáo năm).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2021, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);
- BCĐ thực hiện QCDC và phong trào

“Dân vận khéo” tnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NCPC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 115/KH-UBND về công tác dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


80

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62