Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 110/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 14/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 110/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2019 – 2025” TẠI TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025”.

Thực hiện văn bản số 490/UBDT-HVDT ngày 17/5/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2025” như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 4 nhóm đối tượng sau:

1. Nhóm đối tượng 1

Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy.

2. Nhóm đối tượng 2

Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương; Trưởng, Phó Ban, ngành trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng, Phó Ban, ngành trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy.

3. Nhóm đối tượng 3

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, Phó Ban ngành trực thuộc Huyện ủy, Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã); Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học nội trú, bán trú ở địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Nhóm đối tượng 4

Công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn ở địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2020:

- Tối thiểu 80% cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1 được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc;

- Tối thiểu 50% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc.

- Tối thiểu 20% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số nhưng chưa biết nói tiếng dân tộc thiểu số, được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

b) Đến năm 2025:

- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1 được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc.

- Tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc.

- Tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số nhưng chưa biết nói tiếng dân tộc thiểu số, được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

III. CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU VÀ HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

1. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số thống nhất thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

2. Hình thức bồi dưỡng

a) Kiến thức dân tộc:

- Nhóm đối tượng 1: Thực hiện lồng ghép với nội dung các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh, kiến thức quản lý nhà nước; học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và cung cấp tài liệu để tự nghiên cứu.

- Nhóm đối tượng 2: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc, học tập trung (03 ngày/năm) và cung cấp tài liệu để tự nghiên cứu.

- Nhóm đối tượng 3: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc, học tập trung (05 ngày/năm).

- Nhóm đối tượng 4: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc, học tập trung (05 ngày/năm).

b) Tiếng dân tộc thiểu số:

Tổ chức bồi dưỡng cho nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã có vị trí công việc phải tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng chưa biết nói tiếng dân tộc thiểu số, theo hình thức bồi dưỡng trực tiếp và cung cấp tài liệu để tự nghiên cứu.

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 1. Giai đoạn 2019 - 2020

a) Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

- Nhóm đối tượng 1: 16 người;

- Nhóm đối tượng 2: 200 người, 02 lớp;

- Nhóm đối tượng 3: 1.400 người, 07 lớp;

- Nhóm đối tượng 4: 3.800 người, 19 lớp;

b) Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số:

- Nhóm đối tượng 3: 40 người, 01 lớp;

- Nhóm đối tượng 4: 40 người, 01 lớp;

c) Kinh phí: 1.536 triệu đồng.

2. Giai đoạn 2021 - 2025

a) Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

- Nhóm đối tượng 1: 02 người;

- Nhóm đối tượng 2: 120 người, 01 lớp;

- Nhóm đối tượng 3: 800 người, 04 lớp;

- Nhóm đối tượng 4: 2.300 người, 11 lớp;

b) Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số:

- Nhóm đối tượng 3: 120 người, 02 lớp;

- Nhóm đối tượng 4: 90 người, 02 lớp;

c) Kinh phí: 1.191 triệu đồng.

(Chi tiết như Phụ lục đính kèm).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số hàng năm; phối hợp với Học viện Dân tộc thực hiện các nhiệm vụ, nội dung của Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 (sau đây gọi tắt là Đề án).

b) Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án hàng năm trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 05/12 gửi Ủy ban Dân tộc.

c) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Ban dân tộc, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ xác định chỉ tiêu, đối tượng, nhu cầu kinh phí bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số trong kế hoạch hàng năm để trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện (trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chung hàng năm của tỉnh).

3. Sở Tài chính

Cân đối, bố trí đảm bảo kinh phí để thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức biên soạn, chỉnh sửa tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với đặc điểm vùng, miền của tỉnh Lạng Sơn để thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố

Phối hợp với Ban Dân tộc rà soát, lựa chọn các nhóm đối tượng cử tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh.

6. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

a) Lựa chọn, xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng có trình độ, am hiểu về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc, văn hóa dân tộc để tổ chức giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh (nhóm đối tượng 3 và 4).

b) Cử giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng do Học viện Dân tộc tổ chức.

c) Phối hợp với Ban Dân tộc và Học viện Dân tộc tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong kế hoạch hàng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Ban Dân tộc, Sở Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Học viện Dân tộc;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính, Ủy ban Kiểm tra;
- UB MTTQ tỉnh; các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng: NC, KTTH, KTN, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (PVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 14/06/2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2025” tại tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


363

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.29.69