Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 109/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 20/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg NGÀY 22/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Chỉ thị số 10/CT-TTg), Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp, các ngành; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; tăng cường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện kế hoạch phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, phong trào.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Xác định rõ mục tiêu, các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể ở từng lĩnh vực, công việc, vị trí việc làm còn nhiều kẽ hở, cơ hội, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc ở lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, cơ quan báo chí tham gia phát hiện, tgiác những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; thực hiện đúng các quy định của Luật Tiếp công dân, tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của công dân. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 3897/UBND-NC ngày 24/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng vchính trị, tư tưởng trong sáng vđạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

- Chấn chỉnh công tác quản lý; thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu thiếu trách nhiệm, không sát sao, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc thm quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với ngưi dân, doanh nghiệp; người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền có hành vi sai trái.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Tiếp công dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp.

2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đi mới công nghệ quản lý

- Đẩy mạnh công khai minh bạch các hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tập trung rà soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ở một số lĩnh vực khi thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

- Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có); công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên Trang Thông tin điện tử (nếu có) và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức.

- Công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, đường dây nóng và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nht là về hành vi nhũng nhiễu, gây phin hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước; xây dựng Chính phủ điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến cp độ 3, 4. Thực hiện giám sát bằng công nghệ hiện đại tại nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp (ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...).

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chng tham nhũng

- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

- Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội; Hiệp Hội doanh nghiệp thông qua hội viên, tích cực tuyên truyền sâu rộng cơ chế chính sách hiện hành có liên quan đến doanh nghiệp. Mạnh dạn đóng góp ý kiến phản biện trong quá trình hoạt động hoặc khi phát hiện những chính sách chưa phù hợp. Đồng thời, đảm bảo thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, không thỏa thuận, dung túng với các hành vi sai trái, tiêu cực, tham nhũng.

- Các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các văn bản có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; những kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm

- Sở Nội vụ (Tổ kiểm tra công vụ) tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng kiểm tra đột xuất nhằm sớm phát hiện những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, thái độ không đúng mực... để kịp thời chấn chỉnh; đồng thời biểu dương những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt.

- Các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, có giải pháp cụ thể không để tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Trong đó lưu ý sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân; Ủy Ban Mặt trận T quc Việt Nam; đoàn thể; các tổ chức chính trị - xã hội đối với tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ.

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan Báo chí tiếp cận thông tin (pháp luật không cấm) để có những đóng góp xây dựng, đồng thời phản ánh những hạn chế, tiêu cực do đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gây ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg; chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này; hàng quý; 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp).

2. Sở Nội vụ (Tổ kiểm tra công vụ) chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra đối với việc thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghip trong giải quyết công vụ.

3. Sở Tư pháp chủ trì phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

4. Thanh tra tỉnh chủ trì, hàng năm rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau không để tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra nhất là đối với doanh nghiệp.

5. Giao Thanh tra tỉnh làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Nội chính Trung ương (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Ban Nộ
i chính Tnh ủy (để b/c);
- TT T
nh ủy, HĐND tnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể cấp tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện t
ử;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;

- NC(A);

- Lưu: VT, M.A03/8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


281

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17