Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Thanh Dũng
Ngày ban hành: 20/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI VIỆC CHUYỂN ĐỔI, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ; Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ,

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống nhà nước trên địa bàn thành phố, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước tại địa phương.

b) Áp dụng, duy trì và cải tiến phiên bản phù hợp HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại thành phố Cần Thơ, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính và cung cấp dịch vụ có chất lượng, tạo sự hài lòng cho người dân.

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác áp dụng HTQLCL.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ hoàn thành việc chuyển đổi HTQLCL từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN 9001:2015.

b) Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện theo quy trình phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng áp dụng

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc các sở, ngành thành phố Cần Thơ, bao gồm:

a) UBND thành phố

b) Trường Chính trị thành phố Cần Thơ.

c) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố: 19 đơn vị;

d) UBND quận, huyện: 09 đơn vị;

đ) Các Chi cục thuộc Sở: 10 đơn vị;

e) UBND xã phường, thị trấn: 85 đơn vị; (Tổng số: 125 cơ quan, đơn vị).

2. Nội dung chuyển đổi

Chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bao gồm:

a) Chuyển đổi, hiệu chỉnh hệ thống tài liệu, quy trình cũ phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

b) Xây dựng mở rộng các quy trình mới theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

c) Xây dựng mở rộng các quy trình mới cho các thủ tục hành chính của các đơn vị mới được chuẩn hóa theo các quyết định của UBND thành phố.

3. Phương thức chuyển đổi

a) Thuê tư vấn: Thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập để hướng dẫn, tư vấn trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 19/2014/QĐ-TTg và khoản 1 Điều 7 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN .

Số lượng đơn vị thực hiện: 90 đơn vị

b) Tự thực hiện: Cơ quan tự thực hiện quá trình chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN .

Số lượng đơn vị thực hiện: 35 đơn vị

 (Phụ lục danh sách các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 )

4. Thời gian thực hiện

a) Chậm nhất đến ngày 30/11/2020, 100% các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ hoàn thành việc chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị.

b) Từ năm 2021 về sau, các cơ quan tiếp tục thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đảm bảo cho việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được sử dụng từ nguồn ngân sách của thành phố theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính và Điểm b Khoản 2 Mục II Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Từ năm 2021 về sau, các cơ quan căn cứ vào nhiệm vụ tư vấn, xây dựng, áp dụng, công bố và duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn chỉnh HTQLCL lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi tiết theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 116/2015/TT/BTC ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính.

3. Nguồn kinh phí thực hiện việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi HTQLCL: trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng năm của các cơ quan, tổ chức. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính.

4. Kinh phí tổ chức hội nghị, tập huấn, đào tạo, kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến, mở rộng, hoàn thiện HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị chi từ nguồn ngân sách thành phố cấp cho hoạt động của Ban quản lý ISO thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch này;.

b) Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức lớp tập huấn về đánh giá nội bộ và kiến thức về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cán bộ, công chức phụ trách ISO tại các cơ quan, đơn vị.

d) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố về tình hình áp dụng HTQLCL trên địa bàn thành phố.

2. Sở Tài chính:

a) Thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí để thực hiện chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị theo quy định

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thanh toán trong hoạt động xây dựng, chuyển đổi và áp dụng HTQLCL đối với phương thức thuê tư vấn, tự thực hiện và các định mức chi cho hoạt động duy trì, cải tiến thường xuyên HTQLCL theo quy định của Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính.

3. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, gắn với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng;

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng; đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai việc cập nhật, chuyển đổi các quy trình xử lý, giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử.

b) Chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông phản ánh tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thông tin tuyên truyền về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

5. Văn phòng UBND thành phố

Phối hợp cung cấp số lượng và tên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố được Chủ tịch UBND thành phố công bố làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi HTQLCL từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 phù hợp với quy định hiện hành.

6. Các cơ quan, đơn vị xây dựng, chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

a) Xây dựng kế hoạch chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ đã đề ra.

b) Dự toán kinh phí việc xây dựng, cải tiến và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hằng năm của cơ quan, đơn vị mình.

c) Bảo đảm toàn bộ hoạt động của đơn vị có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức phải được áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 900:2015.

d) Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong hoạt động của cơ quan đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN .

đ) Thường xuyên phổ biến, quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL đến các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu của HTQLCL;

e) Tổ chức và cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL;

g) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL;

h) Công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp.

i) Định kỳ hằng năm và đột xuất báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL tại đơn vị gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu trình UBND thành phố xem xét quyết định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 10/KH-UBND ngày 20/01/2020 về triển khai việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.361

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80